Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Ilona Michailovič

Lietuvos teisės institute dirba nuo 2012 m. (taip pat dirbo 1994-2001 m.)

1994 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą
2001 m. įgijo socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnį Vilniaus universitete
Nuo 2001 m. dirba Vilniaus universitete, yra Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros, o nuo 2014 m. ir Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro docentė.

Moksliniai interesai: baudžiamoji teisė, viktimologija, atkuriamasis teisingumas, lygtinis paleidimas iš įkalinimo vietų, smurtas lyties pagrindu, teisės ir socialinės kultūrinės lyties santykis

Publikacijos:

2017 m.

Michailovič Ilona, Jarutienė Liubovė (2017) Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ Decisions on Parole Application Lithuania Baltic Journal of Law & Politics 10:1 236–265. ISSN 2029-0454 Prieiga per internetą: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf  (LTI)

Michailovič Ilona (2017). Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė.Informacijos mokslai, Nr. 80. ISSN 1392-0561, p. 50-60. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/11671> (VU KF).

Liesis Mantas, Michailovič Ilona (2017). Mediacija Lietuvos baudžiamojoje ir administracinių nusižengimų justicijoje teisminėje bylos nagrinėjimo stadijoje Kriminologijos studijos, 2017/5, p. 91-114. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/11734/10372>. (VU TF).

Michailovič Ilona (2017) Mediacijos galimybės baudžiamojoje justicijoje priėmus nuosprendį Iš: Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Red. Sakalauskas G. Vilnius: Žara, 2017, p. 233-250. (VU TF).

 

2016 m.

Michailovič I., Giedrytė-Mačiulienė R. Policy and Practice dealing with Domestic Violence Cases in Lithuania // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2016/3, 13-22. ISSN 1407-2971. (LTI)

Michailovič I., Girdauskas M. Socialinio tyrimo išvada nagrinėjant baudžiamąsias bylas / Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas G. Vilnius, 2016, p. 417-436. ISBN 978-609-459-668-1 (PDF) ISBN 978-609-459-669-8 (spausdintinis)

 

2015 m.

Michailovič I. Możliwości realizacji sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu karnym na Litwie // Mediator, 1/2015 (68), p. 4-13. 1508-6410.

 

2014 m.

Michailovič I., Bikelis S., Čepas A. [et al.]. Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Monografija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2014.

Michailovič I. Viktimologijos raida ir perspektyvos, elektroninis leidinys (PDF, EPUB, MOBI), Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014.

Michailovič I. Atkuriamojo teisingumo galimybės baudžiamojoje justicijoje  / Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Švedas G. (Vyr. moksl. red.). Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014, p. 77-90.

Michailovič I. Moterų nusikalstamo elgesio problematika // Teisė. 2014, t. 93, p.82-94.

Michailovič I. Kai kurie smurto artimoje aplinkoje aspektai socialinės kultūrinės lyties požiūriu // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 154-171.

Švedas G., Michailovič I., Namavičius J., Veršekys P., Prapiestis D., Levon J. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas. Mokymo priemonė. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014.

 

2013 m.

Michailovič I. Issues of the Victimisation Experience and Fear of Crime in Lithuania in the Context of Restorative Justice. In: Proceedings. Estonian Academy of Security Sciences. Number 12, 2013, p. 189-208.

 

2012 m.

Michailovič I. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė. Mokslo darbai, 2012, Nr. 82, p. 26-40.

Michailovič I. Šiuolaikinio miesto gyventojų saugumo jausmas ir nusikalstamumo baimės prevencija / Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. LiberAmicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Švedas G. (Vyr. moksl. red.), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 567-581.

Michailovič I. Niektóre zagadnienia problematyki poczucia bezpieczeństwa i strachu przed przestępczością. In: Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Red. Kardas P., Sroka T., Wróbel W., Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2012, p. 1431-1445.

Michailovič I. Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika // Teisės problemos. Mokslo darbai, 2012/3 (77), p. 53-71.

 

2009 m.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, specialioji dalis (99-212 straipsniai). Abramavičius A., Aliukonienė R., Baranskaitė A., Bieliūnas E., Drakšienė A., Fedosiuk O., Ivoška G., Nocius J.Z., Mickevičius D., Michailovič I., Mockevičius R., Valatkevičius D., Prapiestis J., Sakalauskas G., Sinkevičius E., Stasiulis D., Švedas G., Vilnius: Registrų centras.

Michailovič I. Kriminalinės viktimizacijos tyrimų aktualijos // Teisė. 2009, t. 70, p. 20-35.

 

2008 m.

Michailovič I. Problematyka pozycji ofiary w procesie karnym z perspektywy prawa litewskiego. / Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe / pod redakciją Tadeusza Cieleckiego, Joanny Beaty Banach-Gutierrez, Arlety Suchorskiej. 2008, s. 61-67.

Michailovič I. Restorative justice in Lithuania. European Forum for Restorative Justice http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/Lithuania/Lithuania.pdf 2008.

Michailovič I., Čepas A., Baranskaitė A., Jurka R., Prapiestis J., Ragulskytė-Markovienė R., Right to physicaland mental integrity; human dignity. In: Fundamental rights in Europe and North America. Suppl. 13 : Lithuania / edited by Albrecht Weber, 2008, p. 13-68.

Michailovič I., Drakšienė A. Kriminologijos žinynas. Vilnius: Eugrimas, 2008.

 

2007 m.

Michailovič I. Viktimologijos raida ir perspektyvos. Vilnius: TIC, 2007.

Michailovič I. Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2007/2 (20), p. 42-54. Prieiga per internetą: http://www.ku.lt/sociologija/files/2007_nr.02.43-55.pdf

Michailovič I. Wybrane zagadnienia zwalczania korupcji w litewskim prawie karnym // Księga poświęcona zagadnieniom polskiego i litewskiego prawa karnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007.

 

2006 m.

Michailovič I. Korupcijos tyrimo problematika // Teisė. Mokslo darbai. 2006, Nr. 60, p. 68-84.

 

2005 m.

Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problematika // Teisė. Mokslo darbai, 2005, Nr. 54, p. 110-121.

 

2004 m.

Korupcija pagal Europos Sąjungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai // Teisė. Mokslo darbai, 2004, Nr. 50, p. 106-112.

Michailovič I. Kwestie realizacji mediacji na Litwie // „Mediator“, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, 2004, Nr. 1 (28), p. 43-48.

Michailovič I. Проблематика коррупции по литовскому уголовному законодательству с учетом требований международных документов // „Кодекс-инфо“: правовой научно-практический журнал. Санкт-Петербургский Государственный университет, 2004, Nr. 7-8, p. 130-135.

Birmontienė T., Michailovič I. Teisės mokslas // Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Sudarytojas G. Viliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. 2004, p. 255-261.

 

2003 m.

Michailovič I. Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej // Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych. PolskaAkademiaUmiejętności, 2003, s. 89-96.

Michailovič I. Восстановительное правосудие и институт примирения в литовском уголовном законодательстве // Юридическаянаука и образование в Республике Беларусь на современном этапе. Университет Гродно, 2003, p. 224-232.

 

2002 m.

Michailovič I. Apie knygą: Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik  „Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań“ // Teisė. Mokslo darbai, 2002. Nr. 44, p. 147-150.

 

2001 m.

Michailovič I. Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001.

Michailovič I. Laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio problemos // Teisė. Mokslo darbai, 2001. Nr. 41, p. 113-123.

Michailovič I. Laisvės atėmimu nuteistų nepilnamečių resocializacija // Kryžkelė, 2001, Nr. 1, p. 21-23.

Michailovič I. Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje // Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis. Aut.: Sakalauskas G., Gečėnienė S., Jatkevičius A., Michailovič I. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2001, p. 85-102.

Michailovič I. Atkuriamasis teisingumas: genezė ir raida // Teisės problemos, 2001, Nr. 4, p. 50-62. 

 

2000 m.

Michailovič I. Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje // Teisė. Mokslo darbai, 2000. Nr. 35, p. 69–79.

Michailovič I. Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė Lenkijoje // Teisės problemos, 2000. Nr. 3–4, p. 92–108.

Michailovič I. Institucijų, atsakingų už vaikų ir jaunimo užimtumą ir nusikaltimų prevenciją funkcijų ir veiklos analizė bei tobulinimo kryptys // Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Situacijos analizė ir metodinės rekomendacijos. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2000, p. 87–99.

 

1999 m.

Michailovič I. Nuteistų nepilnamečių socialinė demografinė ir teisinė charakteristika (kriminologinis tyrimas) // Teisė. Mokslo darbai, 1999. Nr. 33(4), p. 58–64.

 

1998 m.

Michailovič I. Istorinės nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje // Nepilnamečių justicija Lietuvoje. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 1998, p. 10–13.

Michailovič I. Nepilnamečių teisių apsaugos faktinė situacija ir jos problemos // Nepilnamečių justicija Lietuvoje. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 1998, p. 39–41.

Michailovič I. Nepilnamečių justicijos raidos bruožai Lietuvoje // Kryžkelė, 1998. Nr. 1(3), p. 23–24.

Baudžiamųjų sankcijų darna. Sistemos sukūrimo prielaidos. Aut.: Dapšys A., Čaplinskas A., Merkevičius R., Michailovič I., Misiūnas J., Pavlovas V., Poškevičius V. Vilnius: Teisės institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 1998.

 

1997 m.

Michailovič I. Istorinė nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės Lietuvoje patirtis (XIV–XX a.) // Lietuvos teisės tradicijos: Mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 1997 m. sausio 10 d. Justitia, 1997, p. 154–164.

 

1996 m.

Michailovič I., Dapšys A., Juršaitė R. Vaiko teisių apsauga // Šeimos ir vaikai Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinis komitetas ir Jungtinių Tautų vystymo programa, 1996, p. 77–82.

Michailovič I., Dapšys A., Juršaitė R. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje // Žmogaus teisės Lietuvoje. Teoriniai ir praktiniai aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimo institutas, 1996, p.111–124.

Michailovič I., Dapšys A., Juršaitė R. The Protection of Child Rights // Families and Children in Lithuania. Vilnius, 1996, p. 94–101.

 

1995 m.

Michailovič I. Nepilnamečių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės ypatumai: įstatymų naujovės, jų taikymo problemos // Teisės problemos, 1995. Nr. 1, p. 5–11.

 

Narystė organizacijose:

  • Lietuvos kriminologų asociacijos narė

  • Pasaulio viktimologų asociacijos narė

  • Europos kriminologų asociacijos narė

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas