LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LSMC Teisės instituto mokslininkų straipsnis žurnale „Filosofija. Sociologija“

[:lt]

 

Žurnale „Filosofija. Sociologija“, kuriame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai filosofijos ir sociologijos klausimais, publikuotas Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkų dr. Simono Nikarto, Justino Paliaukos ir Dr. Artūro Tereškino mokslinis straipsnis „Policininkas ar socialinis darbuotojas? Probacijos pareigūnų profesinių vaidmenų tyrimas“.

Straipsnyje analizuojami empirinio tyrimo – kiekybinės Lietuvos probacijos pareigūnų apklausos  – rezultatai.  Tyrimu  siekiama  atsakyti  į  klausimą,  su  kokiais  vaidmenimis  probacijos pareigūnai sieja savo profesinę veiklą. Atsižvelgiant į probacijos pareigūnų profesinės veiklos specifiką bei užsienio mokslinėje literatūroje pateikiamas klasifika­cijas, straipsnyje naudojamos policininko (arba kontroliuojančio) ir socialinio darbuo­tojo (arba resocializacijos) profesinių vaidmenų kategorijos. Atliktas tyrimas rodo, kad probacijos pareigūnai savo profesinę veiklą yra linkę sieti su kontrolės ir subalansuotu vaidmenimis.  Kontroliuojančio  vaidmens  pasirinkimo  tendenciją  straipsnio  autoriai  aiškina tokiais veiksniais, kaip griežta baudžiamoji politika ir baudimo kultūra bei pro­bacijos sistemos raida nuo probacijos kaip policinės ir kontroliuojančios iki resocializacijos ir socialinės pagalbos institucijos. Subalansuoto vaidmens pasirinkimas sietinas su  tarpusavyje  kontrastuojančiomis  kontrolės  ir  resocializacijos  funkcijomis,  kurias  probacijos pareigūnai siekia derinti savo kasdienėje profesinėje veikloje.

Leidinys lietuvių kalba pasiekiamas čia.

[:en]

 

In the journal “Filosofija. Sociologija” (in English: “Philosophy. Sociology”) that publishes original research articles in the fields of philosophy and sociology, was published an article “A Police Officer or a Social Worker? Research on the Professional Roles of Probation Officers” written by the researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences Dr Simonas Nikartas, Justinas Paliauka and Dr Artūras Tereškinas.

The article discusses the results of the quantitative survey of Lithuanian probation of­ficers.  We attempt to answer the question of what roles officers choose in their pro­fessional service.  Taking into account the specificity of probation officers’ duties and internationally accepted classifications, we use, in the article, the categories of the pro­fessional roles of a policeman (or controlling agent) and social worker (or resocialising agent) to analyse Lithuanian probation officers. The conducted research demonstrates that the Lithuanian probation officers associate their professional service with the con­trol­oriented and balanced roles. We explain the choice of the control­oriented role as influenced by such factors as strict punitive policies and punitive culture and the devel­opment of the Lithuanian probation system from the institution of police and control towards the institution of resocialisation and social support. The choice of the balanced role could be associated with the contrasting functions of control and resocialisation that the probation officers attempt to combine in their everyday professional activities.

The full text of the article in Lithuanian is available here.

[:]