INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Du LTI mokslininkų straipsniai – prestižiniame leidinyje

[:lt]

Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinyje „Baudžiamoji justicija ir verslas“ publikuoti du Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkų parengti straipsniai.

Šio leidinio straipsniai skirti probleminių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimų, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su ūkine veikla bei verslo santykiais, analizei. Prof. habil. dr. Gintaras Švedas leidinio pratarmėje pažymi, jog surinkti straipsniai bus įdomūs ir naudingi ne tik mokslininkams, studentams, bet ir baudžiamuosius ir baudžiamojo proceso įstatymus kuriantiems ir taikantiems specialistams, pareigūnams, taip pat visiems, besidomintiems baudžiamosios justicijos problemomis.

LTI direktorės dr. Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentės dr. Gabrielės Juodkaitės-Granskienės bei LTI jaunesniojo mokslo darbuotojo Virgilijaus Pajaujo straipsnyje „Teismo eksperto pareigos, atsakomybė ir iš jos kylančios sankcijos. Lietuvos kontekstas Europos perspektyvoje“ bandoma palyginti nacionalinį ir tarptautinį teismo ekspertų veiklos reguliavimą, akcentuojant teismo eksperto pareigas ir kylančią atsakomybę. Mokslo darbe analizuoti Lietuvos procesiniai įstatymai, teismo ekspertizę reguliuojantys įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai bei jų atitiktis Europos veiksmingo teisingumo komisijos rekomendacijoms. Iš esmės straipsnyje daroma išvada, kad nacionalinė teisė atitinka tarptautinius standartus, tačiau pastarieji kiek plačiau reglamentuoja eksperto pareigų ir iš jų kylančios atsakomybės turinį.

LTI Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ilona Michailovič ir LTI baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas Mindaugas Girdauskas parengė straipsnį „Socialinio tyrimo išvada nagrinėjant baudžiamąsias bylas“. Jame siekiama atskleisti socialinio tyrimo išvados reikšmę nagrinėjant baudžiamąsias bylas ir galimas kliūtis ją taikyti praktikoje. Šiam tikslui atliekant sisteminę teisinę analizę buvo vertinama, ar tinkamas yra teisinis socialinio tyrimo išvados naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas reguliavimas ir kokios galimos šio reguliavimo taikymo problemos.

Straipsnio autoriai daro išvadą, kad socialinio tyrimo išvados itin retas taikymas nedera su norminiu požiūriu didele šios išvados reikšme atsižvelgiant į konstitucinius teisingumo ir teisinės valstybės principus, baudžiamojo įstatymo nuostatas, suponuojančias baudžiamosios atsakomybės individualizmo svarbą. Nors teisės aktai yra gana išsamūs ir neturėtų būti laikomi kliūtimi taikyti socialinio tyrimo išvadą, minėtų principų įgyvendinimo neužtikrina galiojančios baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos. Anot mokslininkų, teismas turėtų pavesti parengti socialinio turimo išvadą visada, kai kyla abejonių, ar kaltinamąjį pripažinus kaltu turėtų būti paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, ar šios bausmės vykdymas turėtų būti atidedamas.

[:]