Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with LTI cookie policy. Learn more

employees

Dr. Skirmantas Bikelis

At the Law Institute of Lithuania since 2008

Specialization:

Penal policy. Criminal law. Criminal procedure.

Academic interests:

Confiscation of illicit property. Sanctions for economic and financial crimes. Restorative justice. Non-pecuniary damages for death and injuries caused by crime. Statutes of limitations. Criminal liability for crimes against life and health. Illegal asset recovery, smuggling of goods, penal policy, economic crime, detention, principle of proportionality.

Main publications: 

Skirmantas Bikelis, Dainius Nauburaitis, (2019), Įstatymo taikymo atgal dilema ir civilinio turto konfiskavimo atvejis (Dilemmas of Law Retroactivity: a Case of Civil Confiscation) // Teisės problemos Nr. 2 (98).

Skirmantas Bikelis, (2019), Nusikaltimo padarymo priemonių konfiskavimo problematika bylose dėl neatsargių nusikaltimų (Issues of Confiscation of Instrumentalities in Negligent Crime) // Teisės problemos. 2019. Nr. 1(97).

Skirmantas Bikelis, Simonas Mikšys, (2018), Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje (Prospect of Civil Confiscation in Lithuania). Mokslo studija. Lietuvos teisės institutas.

Skirmantas Bikelis, (2018), Suėmimo taikymo pokyčiai Lietuvoje: teisinės kultūros perspektyva (Trends in Pre-Trial Detention Practices in Lithuania: Perspectives of Legal Culture) // Kriminologijos studijos, 2018/2.

Skirmantas Bikelis, (2018), Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos (Confiscation Of Part Of Crime Instrumentalities Or Part Of Their Value And Principle Of Proportionality) // Teisės problemos. 2018. Nr. 2 (96).

Skirmantas Bikelis, (2018), Kardomosios priemonės – užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos (Fundamental And Practical Dilemmas In Regulation And Application Of Financial BailIn Criminal Cases)// Teisės problemos. 2018. Nr. 1 (95).

Walter Hammerschick, Christine Morgenstern, Skirmantas Bikelis, Miranda Boone, Ioan Durnescu, Alexia Jonckheere, Joep Lindeman, Eric Maes, Mary Rogan, (2017), DETOUR - Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio, Comparative Report, Vienna, December 2017, http://www.irks.at/detour/publications.html.

Skirmantas Bikelis, Virgilijus Pajaujis, (2017), DETOUR – Towards Pre-trail Detention as Ultima Ratio, 2nd Lithuanian Report on Experts Interviews, 56 p.Skirmantas Bikelis, Virgilijus Pajaujis (2017), DETOUR – Towards Pre-trail Detention as Ultima Ratio, 1st National Report on Lithuania. 54 p.

Skirmantas Bikelis, (2017), "Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective", Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, pp.203-214, doi: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.

Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė, (2017), Cigarečių neteisėta apyvarta: kompleksinė reiškinio ir kontrolės priemonių analizė (Illicit Trade Of Cigaretes: Complex Analysis Of The Phenomenon And Controls), in Lithuanian, Vilnius: Eugrimas, 2017. P. 206.

Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė Illicit Cigarette Trade: Complex Analysis Of The Phenomenon And Controls, Executive Summary, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017.   http://teise.org/wp-content/uploads/2017/03/Summary-Illict-cigarette-trade.pdf.

Bikelis, R. Giedrytė-Mačiulienė, J. Venckevičienė, Neteisėta cigarečių apyvarta: nubaustųjų administracine tvarka požymiai ir sankcijų proporcingumo problema [Illegal Trade Of Cigarettes: The Analysis Of Characteristics Of Offenders Punished By Administrative Sanctions] [in Lithuanian] // Teisės problemos. 2016. Nr. 1 (91), pp. 5-24; http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf.

Bikelis, Baudžiamosios ir mokesčių teisės sankirta: atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą ir non bis in idem principas (Crossroads Of Criminal And Tax Law: Liability For Illicit Enrichment In The Context Of Non Bis In Idem Principle) // Teisės problemos. 2015. Nr. 2 (88), pp. 54-69; http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/S.Bikelis-2015_2.pdf.

Bikelis, Drivers that Change the Direction of Penal Policy: A Case of Developments of Victim–Offender Reconciliation in the Lithuanian Criminal Justice System // Acta Juridica Hungarica 56, No 1, pp. 3–14 (2015).

Knickmeier, S. Bikelis, M. Hough, M. Sato, H. Buker, Trafficking of goods: Report on the state-of-art situation of trafficking of goods in the EU countries // FIDUCIA. New European Crimes and Trust-Based Policy, Vol. 3, 2015, p. 35-52.

Bikelis, G. Sakalauskas (2015): Lithuania. In: Dünkel, F., Grzywa-Holten, J., Horsfield, P. (eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg. p. 477-500.

Michailovič, S. Bikelis, A. Čepas, M. Dobrynina, R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje (Restorative Justice Perspectives in Lithuania), - monograph, Researches of Law Institue of Lithuania; Šiauliai: VšĮ Šialių universiteto leidykla, 2014.

Haverkamp, S. Knickmaier, M. Hough, M. Sato, S. Bikelis, H. Buker Trafficking of Goods: report on the latest statistics, with accesible sheets // FIDUCIA: New European Crimes and Trust-Based Policy, 2014, vol 2, pp. 43-73.

Bikelis (Ed.), B. Čepytė, M. Girdauskas, A. Medelienė, M. Mulevičius, R. Simaitis, T. Žėkas, Kad Nusikaltimai Neapsimokėtų. Klasikiniai ir Modernūs Turto konfiskavimo Mechanizmai (Cutting off Criminal Gain. Classic and Modern Ways to Confiscate Proceeds of Crime), - monograph, Vilnius: Justitia, 2014. 412 p.

Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (II). Konfiskavimo ir mokestinių priemonių taikymo klausimai (Rethinking Sanctioning For Smuggling in the Context of the Principle of Proportionality (II). Issues of Confiscation and Taxation) // ISSN 1392-1592. TEISĖS PROBLEMOS. 2013 . Nr. 1 (79), p. 43-57.

Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (I). Proporcingumo principas ir bausmės už kontrabandą (Rethinking Sanctioning For Smuggling in the Context of the Principle of Proportionality (I). Principle Of Proportionality And Penalties For Smuggling) // ISSN 1392-1592. TEISĖS PROBLEMOS. 2012 . Nr. 4 (78), p 5-24. (http://www.teise.org/data/Bikelis12_4.pdf).

Bikelis S. Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje (Stututes of Limitation in Criminal Justice), - monograph, Vilnius: Teisės institutas, 2012. 177 p. http://www.teise.org/data/Senaties-institutas-baudziamojoje-justicijoje.pdf.

Bikelis  S., Baudžiamosios politikos formavimosi tendencijos Europoje (Perspectives of Penal Policy Developments in Europe)// Sakalauskas G. (m. red.), Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai (Penal Policy in Lithuania: tendencies and comparative perspectives). - Vilnius: Teisės institutas. 2012; p. 44-83.

Bikelis S. Neturtinės žalos atlyginimas (?) baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo. (Non-pecuniar Damages for Causing Death and Serious Bodily Injury in Criminal Cases) Academic study // Teisės problemos. 2011, Nr. 4(74).

Bikelis S., Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis: savikontrolės testai. (Criminal Law. General Part: Tests for self-assessment) / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Justitia, 2011.

Bikelis S. Baudžiamosios atsakomybės senaties pateisinimo problema (The problem of fundamentals of criminal statutes of liability) // Teisės problemos. 2010, Nr. 1(67), P. 26-66.

Bikelis S. Baudžiamoji atsakomybė už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką netiesiogine tyčia – kelias link nuoseklesnės ir pagrįstesnės baudžiamosios politikos? (Is Criminal Liability for an Attempt with Dolus Eventualis the Way Towards a More Reasonable and a More Consistent Penal Policy?) //  Socialinių mokslų studijos. 2009, Vol. 4(4)., p. 107-120.

Bikelis S., Sakalauskas G. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinis paleidimas: tarptautiniai standartai, užsienio šalių patirtis ir pasiūlymai Lietuvai (Release On Parole Of Life-sentenced Persons: International Standards, Foreign Experience And Proposals For Lithuania) // Teisės problemos. 2008, Vol. 4(62), P. 23-66.

Bikelis S. Alternatyvios (neapibrėžtos) tyčios samprata ir jos baudžiamoji teisinė reikšmė (Concept of Dolus Alternativus (Indeterminatus) And It's Significance In Criminal Law) // Jurisprudencija. 2008. T. 11 (113). P. 27 – 33.

Bikelis S. „Sąmoningas leidimas padariniams atsirasti“ – turiningas netiesioginės tyčios požymis ar jos intelektinio momento parafrazė? (“To Allow Consciously The Prohibited Consequences To Occur“ – Meaningful Part Of Dolus Eventualis Or Just A Paraphrase  Of Its Intellectual Part?) // Teisės problemos. 2008, Vol. 3(61), P. 30-50.

Bikelis S. Kaltininko abejonė dėl nusikalstamos veikos aplinkybių ir jos baudžiamasis teisinis vertinimas (Uncertain Knowlege of Material Element Of An Offense And Its Legal Assessment In The Criminal Law) // Jurisprudencija. 2007. T. 8 (98). P. 41 – 47.

Bikelis S. Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė (Perception Of Crime Unlawfulness And It's Significance In Criminal Law)//  Jurisprudencija. 2006. T. 7 (85). P. 57 – 63.

Bikelis S. Nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio suvokimas tyčioje (Perception Of Crime Dangerousness In Intentional Form Of Fault) //  Jurisprudencija. 2004. T. 60 (52). P. 63 – 73.

Experience in research:

  • Head of the research 

"Cutting Off Criminal Gain: Interdisciplinary Perspectives of Confiscation Of Criminal Wealth", since 2012.

"Non-pecuniary Damages for Bodily Injury or Death ir Criminal Cases", 2011.

"Statute of Limitations in the System of the Criminal Justice", 2009.

"Pre-trial Detention in Lithuania: Reasonableness of Ordering and Execution", 2009.

  • Researcher

"Restorative Justice in Penal Matters in Europe", since 2012.

"Effective Environmental Strategies for the Prevention of Alcohol Abuse among Adolescents in Europe (AAA prevent)", 2012.

"Penal Policy in Lithuania", 2011. 

"Concept of Restorative Justice in Lithuania", 2008.

  • Consultant

"Countdown to Impuntiy: Corruption-related Statutes of Limitation in the European Union (EU)" (by Transparency International), 2010.

"Pre-trial detention in the European Union" (by University of Greifswald and Tilburg University), 2008 - 2009.