LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Korupcija energetikos sektoriuje: moka galutinis vartotojas

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) darbuotoja Laura  Rimšaitė tarptautiniame leidinyje „Energy Policy“ paskelbė mokslo straipsnį „Korupcijos rizikos mažinimas energetikos sektoriuje: problemos ir iššūkiai“ (angl. Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges).

Mokslininkė savo darbe nagrinėja energetikos sektoriuje kylančios korupcijos problemas ir jų priežastis – šios labai priklauso nuo energijos išteklių, taip pat nuo monopolistinio įmonių ar politinių sprendimų pobūdžio. Pasitaiko atvejų, kai dėl rinkos specifikos viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės keičiasi tarpusavyje informacija, susitaria dėl kainų dydžio, todėl nukenčia galutiniai vartotojai, nes jiems tenka mokėti didesnę kainą.

L. Rimšaitė šioje publikacijoje siekė išanalizuoti ir įvertinti veiksnius, atsirandančius dėl korupcijos energetikos sektoriuje, bei atskleisti konkurencijos įstatymų ir korupcijos reguliavimo sąsajas.

Mokslininkė straipsnyje pateikia išvadas, jog korupcija atsiranda dėl šio sektoriaus ypatumų – ribotų išteklių, politikos ir viešųjų pirkimų. Šis tyrimas itin reikšmingas, nes energijos ištekliai yra labai svarbūs kasdieniam gyvenimui, o monopolinės įmonės rinkoje nulemia dideles kainas vartotojams. Siekiant užkirsti kelią korupcijai mokslininkė rekomenduoja didinti skaidrumą ir daugiau dėmesio skirti korupcijos prevencijai, ypač tose srityse, kurios yra svarbios daugumai žmonių.

Mokslininkės publikacija skelbiama čia: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518307201?dgcid=author

[:en]

Laura Rimšaitė, working at the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), published a scientific article “Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges” in the international publication “Energy Policy”.

The researcher analyses the corruption problems in the energy sector and explores their causes. These highly depend on energy resources as well as the monopolistic nature of the undertakings or political decisions. Due to market specifics undertakings participating in public procurement tenders exchange information with one another and agree on prices, thus making end-users suffer because they have to pay a higher price.

The publication by Ms. Rimšaitė aims at analysing and evaluating the factors caused by corruption in the energy sector, as well as revealing the interconnection between competition laws and corruption regulation.

The researcher’s conclusions reveal that corruption occurs due to the specifics of the sector: limited resources, policy and public procurement. This research is highly significant because energy resources are very important for daily life and monopolistic undertakings in the market cause high prices for end-users. The researcher recommends preventing corruption through increased transparency and focus on corruption prevention, in particular in those areas that are relevant to the majority.

The researcher’s article is published here: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518307201?dgcid=author

[:]