LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos ir Austrijos teisininkai bei žmogaus teisių ekspertai padės stiprinti Ukrainos žmogaus teisių komisaro gebėjimus

[:lt]

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Austrija laimėjo Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“, kurį įgyvendins geriausių Lietuvos ir Austrijos žmogaus teisių ekspertų komanda.

Vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirbs žymiausi Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto. Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas. Šio dvejų metų trukmės projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra. Europos Komisija projektui skiria 1,5 mln. eurų.

Lietuva aktyviai dalyvauja ES Dvynių programoje Ukrainoje. Nuo 2010 m. Lietuvos institucijos kartu su partneriais iš kitų ES šalių Ukrainoje dalijosi patirtimi teismų reformos, žemėtvarkos, transporto saugos klausimais. 2015 m. Lietuva pradėjo teikti paramą sanitarijos ir fitosanitarijos, konkurencijos bei muitų srityse. Šis projektas Ukrainoje – jau trečias laimėtas šiemet. 2016 m. Lietuva su Vokietija ir Lenkija Ukrainoje pradeda valstybės sienų valdymui gerinti skirtą projektą, o su Ispanija – padeda taikant Europos geležinkelio modelį.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. ir yra laimėjusi 66 Dvynių projektų atrankas už beveik 55,5 milijonų eurų. Lietuvos įdirbis ES Dvynių programoje lenkia daugelio ES šalių narių pasiekimus, o Lietuvos institucijų patikimumas, patirtis ir ekspertizė vis labiau vertinama naudą gaunančiose šalyse bei tarp partnerių.

[:en]

Proposal submitted by the Lithuania as lead member state in partnership with Austria has been selected to implement the project “Implementation of the best European practices with the aim of strengthening the institutional capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to protect human rights and freedoms (Apparatus)”.

The project will be implemented by the Project Leader Seimas Ombudsman Augustinas Normantas together with leading research and practice experts from Law Institute of Lithuania, Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania, Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, State Data Protection Inspectorate and Vilnius University Faculty of Law. Austria is represented by the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights. The administrative and financial management of this two-year project will be ensured by the Central Project Management Agency. The project is funded by the European Commission with the budget of 1.500.000,00 EUR.

Lithuania is actively involved in the EU Twinning Program in Ukraine. Since 2010 institutions from Lithuania in cooperation with partners from other EU countries shared their experience of judicial reform, land management, transport safety in Ukraine. In 2015 Lithuania has started to provide support in the area of the sanitary and phytosanitary, competition and customs. This project in Ukraine – the third won this year. In 2016 Lithuania in partnership with Germany and Poland begins to implement the project in Ukraine with the aim to improve state borders management and in partnership with Spain – assist by applying European railway model.

European Commission funded EU Twinning program supports cooperation of similar institutions from different countries, strengthens the administrative capacities of beneficiaries and helps them to implement the necessary reforms. Lithuania in this EU program provides expert assistance since 2004 and has won 66 selections of projects worth nearly 55.5 million EUR. Lithuania‘s experience in the EU Twinning Program is ahead of many EU Member States and reliability, experience and expertise of Lithuanian institutions are valued among the beneficiary countries as well as among partners.

[:]