LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės instituto mokslininkas – svarbioje tarptautinėje konferencijoje

[:lt]

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) konsultacinė nuomonė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) prejudicinis sprendimas gali pasirodyti panašūs, o dauguma jų tikslų suderinami, tačiau yra reikšmingų skirtumų, neleidžiančių juos artimai susieti.

Tokią išvadą apie EŽTT konsultacinės nuomonės ir ESTT prejudicinio sprendimo bendrus tikslus ir aštrius kampus pateikė Lietuvos teisės instituto mokslininkas Petras Ragauskas, skaitydamas pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas – tarp subsidiarumo ir Europos žmogaus teisių teismo priežiūros“.

Vilniuje vykusi tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija sulaukė ne tik prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimų, bet ir nemažai teisės srities autoritetų iš įvairių šalių – konferencijoje pranešimus skaitė ir diskutavo net trys EŽTT teisėjai Paul Mahoney (Jungtinė Karalystė), Iulia Antoanella Motoc (Rumunija), Egidijus Kūris (Lietuva). Konferencijoje pranešimą skaitė ir teisingumo ministras Juozas Bernatonis, aukščiausios instancijos teismų teisėjai. Konferenciją Lietuvoje organizavo Prezidentūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos Vyriausybės atstovas EŽTT, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Lietuvos teisės institutas. 

Lietuvos teisės instituto mokslininkas Petras Ragauskas savo pranešime analizuodamas EŽTT konsultacinės nuomonės ir ESTT prejudicinio sprendimo bendrus tikslus akcentavo, kad panašumų yra daug: iš esmės sutampa tikslas – sąveika tarp nacionalinių bei nacionalines ribas peržengiančių teismų ir bendradarbiavimas tarp jų. Nors ESTT prejudicinio sprendimo atveju „konstitucinio” vaidmens tikslas iš esmės nėra postuluojamas, galima sutikti vertinimų, kad jis praktiškai sukuria atitinkamą efektą. Tad čia sugretinimas taip pat atrodo įmanomas.

Tačiau mokslininkas atkreipė dėmesį, kad EŽTT ir ESTT veikia visiškai skirtingai suvokiamo subsidiarumo kontekste: EŽTT tik papildo pačių valstybių pastangas užtikrinti žmogaus teises, o ESTT yra visiškai atsakingas už tinkamą ir vienodą Europos Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą. Todėl kreipimasis į ESTT yra privalomas, o kreipimasis į EŽTT, atvirkščiai, įmanomas tik kai kreipiasi tie patys galutinės instancijos teismai. Taigi, EŽTT yra tik „kraštutinė gynybos priemonė”, o ESTT tikslas – ES teisės viršenybės užtikrinimas ir vienodas aiškinimas bei taikymas „dabar ir visuomet”. Taip pat skiriasi ir teismų išreiškiamos nuomonės privalomumas. Todėl mokslininkas pranešime padarė išvadą, jog šių dviejų institutų susieti nederėtų.

Konferencijoje pranešimus skaitę EŽTT teisėjai diskutavo apie europinę patirtį žmogaus teisių srityje, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos įtaką demokratiniams procesams. Nacionalinių teisimų teisėjai palietė nacionalinės aprėpties temas – EŽTT praktikos įtaka Lietuvos Konstituciniam Teismui, dialogą tarp EŽTT ir Lietuvos teismų, Lietuvos administracinių teismų vaidmenį įgyvendinant ir plėtojant Europos žmogaus teisių konvenciją.

 Konferencijos organizavimą parėmė Lietuvos mokslo taryba (finansavimo sutarties numeris MOR-28/2016).

[:en]

Consultative opinion of the European Court of Human Rights (ECHR) and the preliminary decision of the European Court of Justice (ECJ) may seem similar and most of their objectives – compatible. However there are significant differences that prevent them from being connected closely.

This conclusion regarding the common objectives and sharp corners of the ECHR advisory opinion and ECJ preliminary decision was made by Petras Ragauskas, researcher at the Law Institute of Lithuania, during his presentation at the international conference “Implementation of the European Convention on Human Rights – interplay between subsidiarity and supervision by the Strasbourg Court”.

International scientific – practical conference was held in Vilnius and received greeting from President Dalia Grybauskaitė. A number of authorities in the field of law from various countries made presentations and discussed at the conference: three judges of the ECHR Paul Mahoney (United Kingdom), Iulia Antoanella Motoc (Romania), Egidijus Kūris (Lithuania), Minister of Justice Juozas Bernatonis, other judges of the courts of final instance. The conference was organized by the Office of the President, the Ministry of Justice, the representative of the Lithuanian government in the ECHR, Vilnius University Faculty of Law and the Law Institute of Lithuania.

In his presentation, researcher from the Law Institute of Lithuania Petras Ragauskas analyzed common objectives of the ECHR advisory opinion and ECJ preliminary decision. He emphasized that there are many similarities: essentially the same purpose – the interaction and cooperation between national courts and the ones that are crossing national boundaries. Although the role of the ECJ preliminary decision in the case of “constitutional” is not postulated, assessments can be found that it practically created a corresponding effect.  So the juxtaposition also seems possible.

However the researcher pointed out that the ECHR and the ECJ operates in the context of the completely differently perceived subsidiarity: ECHR only complements the efforts of states to ensure human rights, while the ECJ are fully responsible for the proper and equal application and interpretation of the European Union law.  Therefore the appeal to the ECJ is mandatory and the appeal to the ECHR, in contrast, is only possible by the courts of final instance. Thus, the ECHR is only a last resort of defense and the purpose of ECJ – ensuring the primacy of EU law, as well as equal interpretation and application “now and always”. Therefore researcher made a conclusion that these two institutions should not be linked.

The judges of ECHR discussed the European experience in the field of human rights as well as the influence of the European Convention on Human Rights on democratic processes. Judges of national courts touched the topics of national coverage – the influence of ECHR practice on the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the dialogue between the ECHR and the Lithuanian courts, the role of Lithuanian administrative courts in the implementation and development of the European Convention on Human Rights.

The conference is funded by the Research Council of Lithuania (Contract No. Mor-28/2016).

[:]