employees

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Lietuvos teisės institute dirba nuo 2003 m. 

2002 m. įgijo teisės daktaro laipsnį Lietuvos teisės universitete (MRU).

1998 m. įgijo teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete.

1994 m. įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete.

Nuo 2005 m. užėmė Darbo teisės ir socialinės saugos katedros docentės pareigas Mykolo Romerio universitete. Nuo 2012 m. - Darbo teisės ir socialinės saugos katedros profesorė. Dėstomi dalykai: "Darbo rinka ir gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas", "Europos Sąjungos darbo rinka ir gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas", "Darbo teisė", "Darbo sutartis". 

Specializacijos sritys:

Darbo teisė. ES darbo teisė

Moksliniai interesai: 

Europos darbo teisė. Tarptautinė jūrų darbo teisė. TDO ir žmogaus teisės darbe. Laisvas asmenų judėjimas. Lankstisauga (Flexicurity) darbo teisėje. Darbuotojų garantijos. Socialinės užimtumo įmonės. Darbdavio nemokumas. Darbuotojų garantijos įmonės ar verslo perdavimo atveju.

Publikacijos:

 • Recenzuojami mokslo straipsniai:
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Dispozityvios garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiu // Jurisprudencija, Nr. 40 (32). – Lietuvos teisės universitetas: mokslo darbai, 2003. P. 65-74. (ISSN 1392-6195)
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Principo „Darbuotojų lygybė nepaisant amžiaus“ įgyvendinimo problemos // Teisės problemos. Nr. 2 (40). - Vilnius: Teisės institutas, 2003. P. 31-50. (ISSN 1392-1592)
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Socialinės užimtumo įmonės. // Jurisprudencija, Nr.56 (48) 2004. P. 20-30. (ISSN 1392-6195)
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbuotojų lygybė Europos Sąjungos teisėje. [Darbo teisė suvienytoje Europoje: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2003 m. spalio 16-18 d.] - Vilnius, 2004. P. 118-128. (ISBN 9955-9702-0-0)
 1. Мачерните-Паномарёвене, Ингрида. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ КАК ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. [Zinatniskie raksti 2004, Starptautiskas konferences „Socialo zinatnu attistibas tendences Eiropas Savienibas paplašinašanas konteksta“ materiali] - Ryga: RSU, 2005. P. 131-149. (ISBN 9984-550-67-2)
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbo sutarties rūšių išskyrimo reikšmė ir jų nustatymas. // Jurisprudenciją, Nr.74 (66) 2005. P. 5-12. (ISSN 1392-6195);
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbuotojų teisių apsauga įmonės ar verslo arba įmonės ar verslo dalies perdavimo atveju. Jurisprudencija, Nr. 4 (82) – Mykolo Romerio universitetas: mokslo darbai, 2006. p. 56-60. ISSN 1392-6195 
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Verslo/įmonės arba verslo/įmonės dalių perdavimo samprata taikant Direktyvos „dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo“ nuostatas // Teisės problemos Nr. 3 (53) 2006. P. 34-59 [ISSN 1392-1592] 
 1. Мачерните-Паномарёвене, Ингрида. Особенности Регламентации Предприятий Социальной Занятости В Литве // Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения. Научное издание (материалы международной науч.-практ. конф. г. Минск, 22-23 июня 2006 г.) / науч. ред. А. А. Войтик [и др.] – Минск: Бгу,  2006. – 338 c. [С. 149-152] [ISBN 985-90127-1-7].
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Tarptautinių darbo laivuose standartų įtaka Lietuvos jūrininkų darbo santykiams // Jurisprudencija Nr. 1(91), Mykolo Romerio universitetas: mokslo darbai, 2007. P. 28-37.[ ISSN 1392-6195]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Kolektyvinio darbuotojų atleidimo iš darbo reglamentavimas Lietuvoje // Jurisprudencija Nr. 10 (100), Mykolo Romerio universitetas: mokslo darbai, 2007. P. 23-31.[ ISSN 1392-6195]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Įsidarbinimo amžiaus cenzo nustatymas ir jo pagrįstumas // Teisės problemos Nr. 1 (59) 2008. P. 5-24 [ISSN 1392-1592]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Amžiaus reikalavimai sudarant ir nutraukiant darbo sutartį // Teisės problemos Nr. 2 (60) 2008. P. 5-23 [ISSN 1392-1592]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. The right to receive fair remuneration for work in the Republic of Lithuania // Jurisprudencija Nr. 1 (103), Mykolo Romerio universitetas: mokslo darbai, 2008. P. 30-36.[ ISSN 1392-6195]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. TDO įtaka Lietuvos darbo teisės raidai. P.85-116 // Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos Liber Amicorum et Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei MRU. Vilnius, 2010. p.379 [ISBN 978-9955-19-193-3]
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. The Concept of common principles of flexicurity and legal importance in the formation of employment policy in the European Union // Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej (Studies in Labour Law and Social Policy) pod redakciją A. Swiątkowskiego, published by the Jagiellonian University, Krakow, Rocznik. 2011, P. 163-178. [ISSN 1429-9585]
 1. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. Flexicurity samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje. Jurisprudencija. Nr.18 (3), 2011.
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Decent work and its purpose // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, vol. 6, no. 3(15), p. 377-392. [Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier] [M.kr. 01S] 
 1. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Length of service (experience) and its impact on youth employment in Lithuania // Journal on legal and economic issues of Central Europe. London : STS Science Centre. ISSN 2043-085X. 2013, Vol. 4, No. 2, p. 90-95. [STS Science centre] [M.kr. 01S] (http://sts-science.co.uk/sts/journal_on_legal_and_economic_issues_of_central_eu.html). 
 1. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė; Vida Petrylaitė. Adequacy of Labour Law and Social Policy Instruments Aimed to Increase Youth Employment in Lithuania (Darbo teisės ir socialinės politikos priemonių, skirtų jaunimo užimtumui didinti, pakankamumas Lietuvoje) // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe Vol 5/ 2014, No 1, p. 9-18 (ISSN 2043-085X. http://sts-science.co.uk/sts/journal_on_legal_and_economic_issues_of_central_eu.html
 2. Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Terminuotų darbo sutarčių sudarymo pagrindai Lietuvoje. Jurisprudencija, mokslo darbai / MRU. Vilnius: VĮ, Registrų centras, 22/1. 2015. P. 48-63. ISSN 1392-6195
 • Monografijos, knygos, ar jų dalys, mokslo studijos:

Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. The Right to Work. 157-175. // Čepas, Algimantas; Ragauskas, Petras; Jurka, Raimundas; Jovaišas, Karolis; Gutauskas, Aurelijus; Paužaitė, Rasa; Matulionytė, Rita; Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida; Beliūnienė, Lina; Kavoliūnaitė, Eglė; Malinauskaitė, Jolita; Kietytė, Laura; Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata; Misiūnas, Jonas; Gečėnienė, Svetlana; Sakalauskas, Gintautas; Lankauskas, Mindaugas; Želvys, Arūnas; Dobryninas, Aleksandras; Gaidys, Vladas. Human rights in Lithuania ; Seimas of the Republic of Lihuania, United Nations Development Programme, Law Institute. Vilnius : Naujos sistemos, 2005. 408 p. : diagr. ISBN 9955982136. 

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Teisė į darbą „Žmogaus teisės Lietuvoje“ P. 105-134 // Čepas, Algimantas; Ragauskas, Petras; Jurka, Raimundas; Jovaišas, Karolis; Gutauskas, Aurelijus; Paužaitė, Rasa; Matulionytė, Rita; Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida; Beliūnienė, Lina; Kavoliūnaitė, Eglė; Malinauskaitė, Jolita; Kietytė, Laura; Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata; Misiūnas, Jonas; Gečėnienė, Svetlana; Sakalauskas, Gintautas; Lankauskas, Mindaugas; Želvys, Arūnas; Dobryninas, Aleksandras; Gaidys, Vladas. Žmogaus teisės Lietuvoje ; Lietuvos Respublikos Seimas ; Jungtinių Tautų vystymo programa ; Teisės institutas. Vilnius : Naujos sistemos, 2005. 360 p. : diagr. ISBN 9955982128. 

Mikulionienė, Sarmitė; Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje: mokslo studija [elektroninis išteklius] / Regioninis pilietinės edukacijos centras; atsakingas asmuo: Irena Zaleskienė, vykdytojai: Sarmitė Mikulionienė, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Vilnius: Regioninis pilietinės edukacijos centras, 2007. 111 p. : lent, priedai. [M.kr. 05S]

Babachinaitė, Genovaitė; Jurgelaitienė, Gitana; Justickis, Viktoras; Pečkaitis, Justinas-Sigitas; Petkus, Artūras; Piesliakas, Vytautas; Uscila, Rokas; Čepas, Algimantas; Gavelis, Vytautas; Justickaja, Svetlana; Mačernytė Panomariovienė, Ingrida; Malinauskaitė, Jolita; Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata; Kalpokas, Vaidas; Uselė, Laura; Valatkevičius, Darius. Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. : monografija / [Moksliniai redaktoriai Genovaitė Babachinaitė, Svetlana Justickaja]; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 360 p. : iliustr. ISBN 9789955191001. [M.kr. 01S]

Vėlyvis, Stasys; Jonaitis, Marius; Maksimaitis, Mindaugas; Žilys, Juozas; Mačernytė Panomariovienė, Ingrida; Davulis, Tomas; Gruževskis, Boguslavas; Tiažkijus, Viktoras; Usonis, Justinas; Gerikienė, Valerija; Bagdanskis, Tomas; Petrylaitė, Daiva; Kasiliauskas, Nerijus; Krasauskas, Rytis; Macijauskienė, Marijona Rasa; Tartilas, Juozas; Bitinas, Audrius. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber amicorum et collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei: [kolektyvinė monografija]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 379 p. : portr. ISBN 9789955191933. [M.kr. 01S] 

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. 370 p. ISBN 9789955193234. [M.kr. 01S] 26,43 a.l.

Agota Giedre Raisiene, Povilas Aleksandravicius, Vida Gudzinskiene, Romas Prakapas, Agne Jurciukonyte, Agne Tvaronaviciene, Arturas Balkevicius, Asta Visockaite, Audra Visockaite, Gediminas Macys, Gediminas Navaitis, Gintaras Labutis, Gintaute Zibeniene, Ingrida Macernyte-Panomarioviene, Janina Cizikiene, Jolanta Bieliauskaite, Jolita Dudaite, Justinas Sadauskas, Kristine Martinsone, Laura Andrijauskaite, Leta Dromantiene, Neringa Kurapkaitiene, Odeta Merfeldaite, Ramunas Vanagas, Rima Urbonaite, Rimvydas Augutavicius, Valdone Indrasiene, Zivile Barkauskaite Luksiene Outlines of Social innovations in Lithuania. [ed. by A.G.Raišienė] [monograph] Publisher: European scientific institute. Macedonia, 2013. P. 254 [ISBN 9786084642138]

Ingrida Mačernytė-Panomariovienė; Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Vida Petrylaitė „Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008–2012 metais problemos“ [mokslo studija] Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, 2013. P. 69. ISBN 978-9986-704-24-9 (Internetinis leidinys) http://www.teise.org/data/Darbas_seima_socialine_apsauga.pdf

Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė. Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas [kolektyvinė monografija] Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, 2014: 381, 175-205. ISBN 978-9986-704-32-4 (Internetinis leidinys) http://www.teise.org/data/zmogaus-teises.-galutinis-2014-10-08.pdf

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. „Darbo apmokėjimas kaip darbo sutarties sąlyga” In: „Ketvirtis amžiaus  tiriant ir reformuojant  Lietuvos teisinę  sistemą“. recenzuotų straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius P.Ragauskas ir J.Paužaitė-Kulvinskienė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 383-404. ISBN 978-9955-33-703-4. 
 
Mačernytė Panomariovienė, Ingrida; Bagdanskis, Tomas; Guobaitė-Kirslienė, Ramunė; Gaižauskaitė, Inga; Mikenė, Svajonė; Bužinskas, Gintautas, Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė, Diana; Grigonienė, Rasa.  “Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje”, [kolektyvinė monografija, mokslinis redaktorius I.Mačernytė Panomariovienė]. Vilnius: MRU, 2016 m. [autorės indėlis - 6 a.l.]
 
Lietuvos teisė, 1918 - 2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos [mokslo studija, autorių kolektyvas, mokslinis redaktorius prof.dr.V.Sinkevičius]    Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 888 p. ISBN 9789955198871. eISBN 9789955198864 [Autorės indėlis II dalies II sk.(2.1, 2.4 d.) P.411-452. 
 • Vadovėliai, mokymo priemonės, informaciniai leidiniai:

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas: mokomasis leidinys. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003. – 156 p., 2 grafikai, 1 schema. (ISBN 9955 – 563 – 05 – 2).

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbas // Iškilo klausimas? Gal rasite atsakymą... [Informacinis leidinys] – Vilnius: „Heksagrama“, 2003. P. 8-31. (ISBN 9955-9378-6-6).

Socialinių įmonių kūrimosi perspektyvos Lietuvoje // Socialinės įmonės: kokiu keliu? Vilnius, 2003. P. 107-124. (ISBN 9955-548-14-2)

Mačernytė Panomariovienė, Ingrida. Darbas // Gal rasite atsakymą svarbiausiais gyvenimo klausimais [Teisės aktų komentaras] – Vilnius: UAB "Gelspa", 2004. P. 40-67. (ISBN 9955-539-17-8)

 „Vadovas ieškant darbo (internetu)“ [informacinis metodinis leidinys]. –Vilnius, 2005. 100 p. 

„Europos Sąjungos ir kitų šalių patirties verslo perdavimo srityje analizė“ [informacinis metodinis leidinys]. – Vilnius, 2005. 20 p.

Dambrauskienė, R. Macijauskienė, I. Mačernytė–Panomariovienė. Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, nutraukimas. [mokymo priemonė] V.: Žaltvykslė, 2007, 360 p. [ISBN 978-9986-06-275-2].

Dambrauskienė, Genovaitė; Bagdanskis, Tomas; Guobaitė-Kirslienė, Ramunė [Guobaitė, Ramunė]; Krasauskas, Rytis; Lopinys, Vitas; Macijauskienė, Marijona Rasa [Macijauskienė, Rasa]; Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida; Sirvydienė, Laura; Tartilas, Juozas; Usonis, Justinas. Darbo teisė : vadovėlis / [autorių kolektyvas: G. Dambrauskienė (vadovė ) ... [et al.]]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 477 p. ISBN 9789955191087.

Dambrauskienė, I. Mačernytė Panomariovienė. Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.-152 p. [ISBN 978-9955-19-090-5].

Dambrauskienė. I. Mačernytė Panomariovienė. Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys.[antras papildytas leidimas] – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.-151 p. [ISBN 978-9955-19-090-5].

Darbo ir socialinės saugos teisė: teisės aktų rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; [sudarytoja Ingrida Mačernytė Panomariovienė]. Vilnius: VĮ, Registrų centras, 2015:728. ISBN 978-9955-30-164-8.

 • Tarptautinės ir nacionalinės mokslinės konferencijos:

2005 m. gruodžio 14 d. Vilnius, Seimo Konstitucijos salė konferencijoje „Žmogaus teisės Lietuvoje: padėties įvertinimas” skaičiau pranešimą “Teisė į darbą”.

2005 m. gruodžio 14 d. Vilniuje dalyvavau konferencijoje „Verslo tyrimų aktualijos: Verslininkų nuomonė 2005, Verslo perdavimo teisinio reglamentavimo principai ir praktika“ ir skaičiau pranešimą “Verslo perdavimo įtaka darbo santykiams”.

2007 m. spalio 18 d. MRU konferencijoje „Gyventojų senėjimo iššūkiai socialinei politikai“ pristačiau stendinį pranešimą “Amžiaus cenzas ir jo pagrįstumas įsidarbinant, dirbant ir nutraukiant darbo santykius: teisiniai aspektai“.

2007 m. gruodžio 10 d. Vilniuje Vilnius Reval hotel vykusioje konferencijoje „2007-Europos lygių galimybių visiems metų palikimas“, kurią organizavo Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga, skaičiau pranešimą „Amžiaus cenzas ir jo pagrįstumas įsidarbinant, dirbant ir nutraukiant darbo santykius: teisiniai aspektai“.

2010 m. spalio 5 d. MRU vykusioje konferencijoje skaitytas pranešimas Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. TDO įtaka Lietuvos darbo teisės raidai. Mokslinė konferencija „Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos“.

2012 m. gruodžio 10 d. Mokslinė konferencija “Žmogaus Teisės Lietuvoje“ Vilnius, Teisingumo ministerija. Pranešimas Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. “Teisinio reguliavimo įsidarbinant ir dirbant 2008-2012 metų pokyčių analizė”.

2013 m. spalio 10 d. SOCIN 2013: international interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations: theoretical and practical insights”: Mykolas Romeris University. Pranešimas. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. Guarantees for the workers with family responsibilities in Lithuania.

2013 m. gruodžio 10 d. Mokslinė konferencija “Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo problemos Lietuvoje”. Vilnius, Teisingumo ministerija. Pranešimas Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida. Teisė į darbą.

2015 m. birželio 18-20 d. Tarptautinis seminaras „Socialinio dialogo reikšmė sprendžiant darbo santykių lankstumo ir užimtumo garantijų (Flexicurity) klausimus Europos šalyse“ (dalyvavo atstovai iš 12 valstybių: Lenkija, Danija, Estija, Latvija, Nyderlandai, Vokietija, Lenkija, Suomija, Austrija ir kt.), kalba – vokiečių, anglų ir lietuvių; šį seminarą  finansiškai rėmė  Europos Komisija). Žr.: http://www.lps.lt/naujienos/lps-naujienos/83-lps-2012-11/1371-socialinio-dialogo-reiksme-sprendziant-darbo-santyki-lankstumo-ir-uzimtumo-garantij-flexicurity-klausimus-europos-salyse Pranešimas Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Plenarinis pranešimas “Flexicurty samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje”.

2016 m. gegužės 11-12 d. tarptautinėje konferencijoje “Darbo teisės reforma”. Teisingumo ministerijoje, org. VU. Dviejų dienų renginys sukvies didelį būrį žinomų darbo teisės specialistų iš Europos universitetų – Austrijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos.  Žr.: http://www.tf.vu.lt/naujienos/renginiai/1878-kvieciame-i-tarptautine-moksline-konferencija-darbo-teises-reforma. Plenarinis pranešimas. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. “Darbo apmokėjimas kaip darbo sutarties sąlyga”.

 • Teisės aktų rengimas: 

2015 m. lapkričio mėn. parengtas atsiliepimas dėl naujo Darbo kodekso projekto (XIIP-3234(1)).

2014 m. dalyvavimas kuriant „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį-administracinį modelį”.

2011 m. dalyvavimas Fizinių asmenų nemokumą reglamentuojančių teisės aktų projektams konsoliduoti darbo grupės veikloje (LR Seimo valdybos sprendimas "Dėl Seimo valdybos 2010 m. sausio 15 d. sprendimo Nr.SV-S-532 Pakeitimo" 2011 m. birželio 22 d. Nr.SV-S-1218).

2010 m. gegužės mėn. atsiliepimas dėl Darbo kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo projekto Nr. XIP-1999.

 • Ekspertinė veikla: 

2007 m. ekspertė VšĮ Mokslininkų sąjungos instituto organizuotame projekte "Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas".

2005 - 2007 m. Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertė.

2016-2017 m. vykdyti mokymai "Darbo kodekso išsami apžvalga: kas keičiasi, kaip tai reglamentuota ir kaip naujas darbo teisės normas pritaikyti praktikoje".