Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Lina Beliūnienė

Lietuvos teisės institute dirba nuo 2003 m.

Įgyti mokslo laipsniai:

Bakalauras, Lietuvos teisės universitetas [2001].

Magistras, Lietuvos teisės universitetas [2003].

Daktaras, Mykolo Romerio universitetas [2010].

Specializacijos sritis:

Konstitucinė teisė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

Konstitucinė teisė. Žmogaus teisės. Konstitucinė justicija.

Narystė

LR Seimo valdybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. SV-S-1295 sudarytos darbo grupės Seimo kontrolierių įstaigos veiklos reglamentavimui pagal nacionalinei žmogaus teisių institucijai Paryžiaus principuose keliamus reikalavimus tobulinti narė. (vadovas: A. Lydeka). Darbo grupei pavesta parengti teisės aktų, reikalingų Seimo kontrolierių įstaigos veiklos reglamentavimui tobulinti pagal Paryžiaus principuose nacionalinei žmogaus teisių institucijai keliamus reikalavimus, projektus ir juos pateikti Seimo valdybai iki 2012 m. kovo 30 d.

Kursai, sertifikatai

Išklausyti Elsevier Publishing Campus College of Skills Training interneto mokymų kursai: „Susipažinkite su moksliniu publikavimu“, „Akademinio rašymo įgūdžiai“, „Leidyba: mokslo rezultatų vertinimo rodikliai, atviroji prieiga, autorių teisės ir kt.“, „Knygų leidyba“, „Recenzavimas“, „Mokslinių tyrimų finansavimas“, „Leidybos ir mokslinių tyrimų etika“, „Tapkite matomi mokslo pasaulyje“, „Atvirasis mokslas“, „Akademinių įgūdžių lavinimo ištekliai“ (2016).

Išklausyta paskaita „Mokslinės veiklos vertinimas, mokslometrijos šaltiniai ir jų teikiami citavimo rodikliai, skirti mokslo vertinimui“ (2 akademinės valandos), surengta Vilniaus universiteto bibliotekos atstovės (2016). 

Išklausyti mokymai “Efektyvus darbas komandoje” (6 akademinės valandos), surengti Galimybių vystymo centro atstovės, Molėtai (2015). 

Atrinktos publikacijos

 

Mokslo monografijos, jų skyriai, knygų skyriai 

 • Beliūnienė, L. Įvadas, I.1. poskyris “Viešojo intereso sampratos apibrėžtumo konstravimo išeities prielaidos”, I.5.2. poskyris “Lietuvos gyventojų ir teisės praktikų apklausų kontekste” (kartu su M. Lankausku), I.6. poskyris “Viešojo intereso išskirtinumo pagrindimas Lietuvos Respublikos konstitucinėje jurisprudencijoje”, III dalis “Nagrinėtos teismų praktikos apibendrinimas remiantis nurodytomis prieigomis ir viešojo intereso apibrėžtumo gairių pateikimas” (kartu su visais bendraautoriais) (iš viso 6 autoriniai lankai). In Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Autorių kolektyvas (autorių grupės vadovė L. Beliūnienė, bendraautoriai: Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, Rūta Latvelė, Rita Matulionytė). Monografija. Vilnius: Eugrimas, 2015, p. 7-42, 69-107 ir atskiros pastraipos III dalies puslapiuose (ISBN 978-609-437-288-9).
 • Beliūnienė, L. Įvadas; V.2 skyrius “Teisė į sveikatos apsaugą asmens sveikatos priežiūros aspektu”. In Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008 – 2013 m. problemos: teisinis tyrimas. Autorių kolektyvas (autorių grupės vadovė L. Beliūnienė, bendraautoriai: Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, Simonas Nikartas, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, Salomėja Zaksaitė). Monografija. Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, 2014, p. 10-16; 221-244 (ISBN 978-9986-704-32-4 (Internetinis leidinys)).
 • Beliūnienė, L. Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu. Monografija. Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, 13 tomas. Vilnius: Justitia, 2014 (ISBN 978-9955-616-95-5).
 • Beliūnienė, L. VI.7 skyrius “Seimo kontrolieriai”. In Lietuvos atsparumo korupcijai tyrimas. Autorių kolektyvas (mokslinis redaktorius, autorių grupės vadovas A. Čepas, bendraautoriai: R. Ažubalytė, J. Baltrimas, A. Čepas, D. Jastramskis, W. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, J. Kiršienė, N. Mickevičiūtė, J. Palidauskaitė, J. Paužaitė-Kulvinskienė, I. Petronytė, J. Samuolytė, S. Ščerbina-Dalibagienė). “Transparency International” Lietuvos skyrius, Vilnius: Eugrimas, 2012, p. 153–165 (ISBN 978-609-437-130-1).
 • Beliūnienė, L. Teisė į sveikatos apsaugą. In Žmogaus teisės Lietuvoje. Autorių kolektyvas (autorių grupės vadovas A. Čepas, bendraautoriai: P. Ragauskas, R. Jurka, K. Jovaišas, A. Gutauskas, R. Paužaitė, R. Matulionytė, I. Mačernytė-Panomariovienė, E. Kavoliūnaitė, J. Malinauskaitė, L. Kietytė, S. Mališauskaitė-Simanaitienė, J. Misiūnas, S. Gečėnienė, G. Sakalauskas, M. Lankauskas, A. Želvys, A. Dobryninas, V. Gaidys). Lietuvos Respublikos Seimas. Jungtinių Tautų Vystymo programa. Teisės institutas. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, p. 135-152 (ISBN 9955-9821-2-8).

Mokslo straipsniai

 

 • Beliūnienė, L. The Problems of Ensuring of Reasonable Accommodation Requirement in Education According to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (straipsnis lietuvių kalba: Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį). Socialinių mokslų studijos. Societal Studies. Vol. 7, No. 2, 2015, p. 247-269 (Online ISSN 2029-2244 Print ISSN 2029-2236).
 • Beliūnienė, L. Shortcommings of Ensuring Separate Human Rights Legal Regulation in Lithuania while Implementing an Aspiration of the State under the Rule of Law. Acta Juridica Hungarica. Volume 56, Issue 4, December 2015, pp. 281–301. (Print ISSN: 1216-2574 Online ISSN: 1588-2616).
 • Beliūnienė, L. Individualaus konstitucinio skundo pirmtakai ir jo įtvirtinimo raida pasaulyje. Konstitucinė jurisprudencija, 2014, Nr. 2 (34), p. 252-271 (ISSN 1822–4520).
 • Beliūnienė, L. Žmogaus teisių ir kitų konstitucinių vertybių darninimo ir „Pirmenybinių laisvių“ konstitucinių doktrinų santykis. Teisės problemos, 2010, Nr. 4 (70), p. 5–56 (ISSN 1392-1592).
 • Beliūnienė, L. Konstitucinių žmogaus teisių nuostatų aiškinimo teorijos kaip šių nuostatų aiškinimo metodologinio pagrindo problema. Konstitucinė jurisprudencija, 2010, Nr. 1 (17), p. 215-238 (ISSN 1822–4520).
 • Beliūnienė, L. Žmogaus teisių ar laisvių esmę paneigiančių atvejų konstatavimas konstitucinėje jurisrudencijoje ir jų analizė. Teisės problemos, 2009, Nr. 3 (65), p. 57–78 (ISSN 1392-1592).
 • Beliūnienė, L. Vertybinis požiūris į konstitucinį reguliavimą, įtvirtinantį žmogaus teisių srities santykių pagrindus, ir iš jo išplaukiantys sunkumai. Jurisprudencija, 2008, Nr. 9 (111), p. 105–115 (ISSN 1392-6195).

Mokslo studijos, jų dalys

 • Beliūnienė, L., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Vitkutė E. A., Latvelė R. Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese. Mokslo studija, Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, 2014 (ISBN 978-9986-704-33-1 (internetinis leidinys)).
 • Beliūnienė, L., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos užtikrinimo aspektai. Mokslo studija. Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, Vilnius, 2013, p. 4–8, 9–12; 13–27 (ISBN 978-9986-704-23-2 (Internetinis leidinys)).