Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

Informacija autoriams

LSMC Teisės instituto mokslo darbų ir kitų leidinių teikimo leidybai aprašas

 

Informacija pateikta 2014-01-30
 
Publikavimo mokslo žurnale „Teisės problemos“ taisyklės
 
 
Bendri reikalavimai
 
1. Straipsnis turi būti parengtas mokslui aktualia tema, jame turi būti analizuojamos teisės (gali būti ir su ja susijusių kitų mokslo sričių) problemos.
 
2. Straipsnio pradžioje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, moksliniai ir pedagoginiai laipsniai, taip pat elektroninio pašto adresas. Autoriaus pareigos, darbovietės pavadinimas ir jos adresas bei telefono numeris nurodomi jei autorius neprieštarauja.
 
3. Straipsnio pradžioje pateikiama trumpa straipsnio santrauka (anotacija) (nuo 5 iki 10 eilučių), kurioje pristatoma straipsnyje analizuojama problematika.
 
4. Įvade (iki 2 psl.) supažindinama su esminėmis analizuojamos temos įžvalgomis, pristatoma mokslinė problema, mokslinės analizės tikslas, kontekstas, aktualumas, tendencijos ir pan.
 
5. Straipsnis gali būti skaidomas į skyrius ir smulkesnes sudėtines dalis, turinčias savo pavadinimus. Straipsnio vidinis skirstymas turi būti logiškas, jo atskiros dalys – lygiavertės. Straipsnio skyriai numeruojami romėniškais, o smulkesnės skyrių dalys – arabiškais skaitmenimis. Straipsnio pavadinimas ir skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis, smulkesnių dalių – išryškintu teksto šriftu.
 
6. Straipsnio pabaigoje atskirame skyriuje pateikiamos mokslinės išvados, jos turi būti pagrįstos straipsnyje esančia analize, atliktais tyrimais ir jų rezultatais.
 
7. Straipsnio pabaigoje turi būti abėcėline tvarka pateikiamas šaltinių sąrašas (pagal autoriaus pavardę ir kitų šaltinių pirmąsias raides, o teisės aktai pagal juridinę galią ir (tos pačios galios teisės aktai) pagal priėmimo datą). Šaltinių sąrašas paprastai skirstomas į tokias dalis: teisės aktai (gali būti išskiriami nacionaliniai, tarptautiniai, užsienio šalių), mokslinė literatūra, teismų praktika, kiti šaltiniai. Internete skelbti darbai nurodomi pateikiant jų autorių, pavadinimą ir visą interneto adresą. Spausdinti ir internete skelbti darbai paprastai nurodomi pateikiant spaudinio duomenis ir interneto adresą.
 
8. Straipsniai paprastai skelbiami lietuvių kalba. Straipsnio pabaigoje turi būti išsami santrauka anglų kalba (minimali santraukos apimtis – 2000 sp. ženklų). Santraukoje turi būti apibrėžta straipsnyje nagrinėjama mokslo problema, išdėstyti straipsnio tikslai ir uždaviniai, apibūdinta taikyta mokslinių tyrimų metodika, pristatyti svarbiausi rezultatai ir autoriaus išvados. 
 
9. Sutarus su vyr. redaktoriumi, straipsniai gali būti skelbiami anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų arba rusų kalbomis, pateikiant išsamią (ne mažiau nei 4000 sp. ženklų) straipsnio santrauką lietuvių kalba.
 
10. Parašyti straipsniai redaguojami. Straipsnio autorių prašome stengtis rašyti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis rašybos kompiuteriu techninių reikalavimų. Straipsnis rašomas Times New Roman šriftu, 12 dydžio (straipsnio pavadinimas – 14 dydžio, išnašos, lentelės ir literatūros sąrašas – 10 dydžio) raidėmis, 1,5 eilutės (išskyrus išnašas ir literatūros sąrašą). Straipsnių apimtis neturi viršyti 1,5 autorinio lanko (60 000 sp. ženklų). Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyr. redaktoriumi. Straipsnio dalys gali būti spausdinamos keliuose žurnalo numeriuose.
 
11. Žurnale taip pat publikuojamos aktualijos, apžvalgos, komentarai ir pan. kūriniai, kurių forma ir turinys su vyr. redaktoriumi derinami atskirai.
 
12. Visos publikacijos pateikiamos elektroniniu būdu (atsiunčiamos adresu teises_problemos@teise.org).
 
Šaltinių citavimas
 
13. Nuoroda į cituojamus šaltinius rašoma to paties puslapio apačioje, nurodant autoriaus(-ių) pavardę ir pirmąją vardo raidę (kursyvu), leidinio ar straipsnio pavadinimą, žurnalą ar kitą leidinį, jei šis šaltinis yra straipsnis arba savarankiška leidinio dalis, leidimo numerį, žurnalo pavadinimą, miestą, kuriame išleistas leidinys, leidėją, metus, numerį, puslapį(-ius).1
 
14. Jeigu po nuorodos einanti kita nuoroda yra į tą patį šaltinį, rašoma „Ten pat“, po kablelio nurodant puslapį. Autoriaus pageidavimu (ypač tuomet, kai nuorodų į šaltinius daug), straipsnyje gali būti duodama nuoroda į pirmą kartą išnašoje paminėtą šaltinį, po kablelio nurodant puslapį.2 Autoriaus pageidavimu pirmą kartą išnašoje nurodžius pilną šaltinį, po to galima nurodyti ir tik autoriaus(-ių) pavardę bei vardo pirmą raidę, publikavimo metus ir puslapį.3
 
15. Cituojant nacionalinius teisės aktus, nurodomas pilnas jų pavadinimas, priėmimo data ir leidinys, registras arba internetinė nuoroda, kur juos galima rasti.4 Puslapio apačioje oficialaus leidinio („Valstybės žinių“ arba Teisės aktų registro) pavadinimas trumpinamas, literatūros sąraše rašomas pilnas pavadinimas.5 Jei cituojamas užsienio šalies teisės aktas, jo pavadinimas nurodomas lietuvių kalba ir (skliaustuose) ta kalba, kuria teisės aktas pateikiamas nurodomame šaltinyje.
 
16. Cituojant tarptautinės arba Europos Sąjungos teisės aktą ar kitą oficialų dokumentą nurodomas originalus jo paskelbimo šaltinis. Jei tai tarptautinė sutartis, kuri nebuvo sudaryta lietuvių kalba, šalia pavadinimo lietuvių kalba skliaustuose nurodomas jos pavadinimas kuria nors iš originalo kalbų (jei cituojant naudojamasi vertimu, kuris buvo skelbtas „Valstybės žiniose“ arba Teisės aktų registre, nurodoma, kad cituojama iš šio vertimo), taip pat nurodomas jos numeris oficialiame atitinkamos organizacijos sutarčių rinkinyje (Jungtinių Tautų - UNTS arba (jei sutartis nėra paskelbta UNTS) ILM numeris, Europos Tarybos - ETS arba CETS numeris).6 Jei cituojamas tarptautinės ar supranacionalinės teisminės institucijos sprendimas, nurodomi jo paskelbimo atitinkamame oficialiame leidinyje duomenys (pavyzdžiui, EŽTT sprendimų atveju – „Series A“ arba „Reports of Judgments and Decisions“ numeris, o jei oficialiame leidinyje skelbta nebuvo, nurodoma, kad skelbta nebuvo ir pateikiamas pareiškimo (angl. application) numeris;7 o Europos Teisingumo Teismo atveju, jei tik įmanoma, nurodomi ETA (angl. ECR) duomenys. Jei neegzistuoja ETA (ECR) numeris, nurodomas CMLR numeris.8 Bet kuriuo atveju, jei cituojama iš vertimo, nurodomas ir vertimo šaltinis (bet ne vien jis). Pateikiant nuorodas į internetinius šaltinius, nurodomi oficialūs atitinkamų organizacijų arba institucijų tinklalapiai ir duomenų bazės. Kilus abejonių dėl Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų (įskaitant teismų procesinių dokumentų) citavimo, siūloma naudotis OSCOLA 2010 (The Oxford Standard for Citation of Legal Authorities) taisyklėmis: <http://www.law.ox.ac.uk/published/OSCOLA_4th_edn.pdf>.
 
17. Paaiškinimai, komentarai taip pat rašomi to paties puslapio apačioje, numeruojami bendrai su nuorodomis į šaltinius.
 
Recenzavimas
 
18. Straipsnį recenzuoja (t. y. pateikia savo motyvuotą nuomonę, pastabas ir pasiūlymus straipsniui) ne mažiau kaip du vyr. redaktoriaus parinkti aktyvūs mokslininkai – redaktorių kolegijos nariai ar kiti asmenys. Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę (nebent pateikę recenziją pastarieji neprieštarauja jų tapatybės atskleidimui).
 
Autorių teisės
 
19. Turtinės žurnale „Teisės problemos“ publikuojamų kūrinių autorių teisės priklauso Lietuvos teisės institutui, tačiau autoriai išsaugo išimtines teises naudoti savo kūrinius atskirai nuo šio kolektyvinio kūrinio.
 
 
 

1 Pavyzdžiui: Dapšys A., Misiūnas J., Čaplinskas A. Bausmės individualizavimo teisinės problemos. Teisės instituto mokslo tyrimai. 5 tomas. Vilnius: Teisės institutas, 2008, p. 8; arba: Justickaja S., Kalpokas V., Ūselė L. 15-17 metų amžiaus moksleivių delinkventinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 4, p. 67-108; arba: Ragauskas P. Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus // Žmogaus teisės Lietuvoje (autorių kolektyvas; sudarytojas A. Čepas). Vilnius: JTVP, Teisės institutas, UAB „Naujos sistemos, 2005, p. 14-32.
 
2 Pavyzdžiui: Žr. 1 išnašą, p. 13.
 
3 Pavyzdžiui: Dapšys A., Misiūnas J., Čaplinskas A., 2008, p. 15.
 
4 Pavyzdžiui: Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 (Žin., 2000, Nr. 89-2741); Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2014 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2019 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2014 metais ir 2019 metais patvirtinimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-755. Priimtas 2013 m. gruodžio 23 d. (TAR, 2014-01-06, Nr. 2014-31).
 
5 Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741; Teisės aktų registras, 2014-01-06, Nr. 2014-31.
 
6 Pavyzdžiui: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (adopted 4 November 1950, entered into force 3 September 1953). ETS 5; 213 UNTS 221 (ECHR); Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels) (concluded on 27 September 1968, entered into force on 1 February 1973), 8 ILM 229 (1969).
 
7 Pavyzdžiui: Plattform “Ärtze für das Leben” v. Austria, 21 June 1988, § 31, Series A no. 139; Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II; Byla C-217/05, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG prieš Gemeinsamer Bundesausschuss [2006] ETA 10611; Case 240/83, Procureur de la République v ADBHU [1985] ECR 531; Case 151/73, Ireland v Council [1974] 1 CMLR 429.
 
8 Pavyzdžiui: Byla C-217/05, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG prieš Gemeinsamer Bundesausschuss [2006] ETA 10611; Case 240/83, Procureur de la République v ADBHU [1985] ECR 531; Case 151/73, Ireland v Council [1974] 1 CMLR 429.