LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LTI mokslininkai – ES „Dvynių“ projekte

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkai dalyvaus įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą, skirtą stiprinti Turkijos teisės pagalbos tarnybą.
Šį projektą įgyvendins Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos konsorciumas. Kuriant skaidrios ir visiems piliečiams prieinamos teisinės pagalbos sistemą Turkijoje kartu su partneriais iš Ispanijos ir Prancūzijos dalyvaus Lietuvos Teisingumo ministerijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Nacionalinės teismų administracijos, LTI ir Vyriausiojo administracinio teismo ekspertų komanda, kurios veiklą administruos Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektą įgyvendinti numatoma dvejus metus, jam skirta beveik 1,4 mln. eurų.
LTI mokslininkai dalyvavo ne viename ES Dvynių projekte. 2015 metais instituto mokslininkai kartu su Nacionaline teismų administracija, Generalinė prokuratūra, Lietuvos Teismo ekspertizės centru, Teisingumo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino projektą, skirtą Kroatijos Teisėjų akademijos darbo stiprinimui.
Europos Komisijos finansuojama Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. ir yra laimėjusi 55 Dvynių projektų atrankas už daugiau nei 46 mln. eurų sumą. Lietuva Dvynių programoje turi puikų įdirbį, Lietuvos institucijų patikimumas, patirtis ir ekspertizė vis labiau vertinama ne tik naudą gaunančiose šalyse, bet ir tarp partnerių.

[:en]

Researchers from the Law Institute of Lithuania (LIL) are involved in the implementation of the European Union (EU) twinning project aimed at strengthening Turkey’s legal aid service.

The project is implemented by Lithuanian, Spanish and French consortium. In creating a transparent and accessible to all citizens legal aid system in Turkey, together with partners from Spain and France will participate a team of Lithuanian experts from the Lithuanian Ministry of Justice, the State guaranteed legal aid services, the National Courts Administration, the Supreme Court of Lithuania and the Supreme Administrative Court, activities of Lithuanian experts will be administered by the Central Project Management Agency.

Implementation of the project is planned for two years, with the funding of almost 1.4 million euros.

LIL scientists participated in a number of EU Twinning project. In 2015 Institute researchers together with the National Courts Administration, the General Prosecutor’s Office, Lithuanian forensic center, the Ministry of Justice and the Central Project Management Agency has implemented a project for the Croatian Judicial Academy building.

Funded by the European Commission, Twinning program supports communication between similar institutions from different countries, strengthen the country’s administrative capacity of beneficiaries to help them implement the necessary reforms. Lithuania in this EU program provides expert assistance since 2004. Also Lithuania has won 55 selections for Twinning projects for more than 46 million euros. Lithuania has excellent experience in Twinning program, credibility, experience and expertise of Lithuanian institutions’ is valued not only in beneficiary countries, but also between the partners.

[:]