Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with LTI cookie policy. Learn more

employees

Dr. Dalia Gedzevičienė

At the Law Institute of Lithuania since 2011.

Dalia Gedzevičienė, Bachelor in Lithuanian Philology (1997) and Master in Literary Theory at Vilnius University (1999), holder of Doctoral degree in Philology at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and at Vilnius University (2005). For many years the area of her scientific interests covered the theory of metaphors and the expression of conceptual metaphors in various discourses – from folklore to the modern mass media. D. Gedzevičienė has been working for nine years as the subeditor in one newspaper of Lithuania, and from 2011 she is the scientific researcher and the linguistic reviewer at the Law Institute of Lithuania. The object of the scientific research in recent years is the image of the offender which is being formed in modern media and was being formed in press of Soviet times.

Research interests: linguistic analysis of discourse, metaphor research, language of law.

Scientific publications

 1. Metaforinė ribų ir ribojimų konceptų raiška teisės mokslo darbuose (Metaphorical Expressions of ‘Limits’ Concepts in Academic Legal Written Language) // Periodical and peer-reviewed journal of Vilnius University and Jan Kochanowski University in Kielce “Respectus Philologicus”, 2015, Nr. 28(33), p. 99–108. Available from: <www.rephi.knf.vu.lt/images/28_33/II_10_Geceviciene.pdf>. ISSN 1392-8295.

 2. Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse (Metaphors of Criminal and Crime in Lithuanian Public Criminological Discourse) // Periodical and peer-reviewed journal of University of Klaipėda “Res Humanitariae”, 2016, t. 19, p. 64–79. Available from: <journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/1325/pdf>. ISSN 1822-770.

 3. Metaforinių scenarijų realizacija Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse (Realization of Metaphorical Scenarios in Lithuanian Public Criminological Discourse) // Collection of scientific and peer-reviewed articles “Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą”. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 267–296. Available from: <teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Ketvirtis-amziaus-rinkinys.pdf>. ISBN 978-9955-33-703-4.

 4. Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: lyginamasis tyrimas (Conceptual Criminology Metaphors in Public Discourse during the Soviet Period and in Recent Years: Comparative Research) // Peer-reviewed journal of Šiauliai University “Acta humanitarica universitatis Saulensis”, 2016, t. 23, p. 90–107. Prieiga per internetą: <su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_23/08_Gedzeviciene.pdf>. ISSN 1822-7309.

 5. Ironijos raiška ir funkcijos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse (Expression and Functions of the Irony in Lithuanian public criminological discourse) // Collection of scientific articles “Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2016” / Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression TELL ME 2016, 2017, p. 11–26. Publisher – Vilnius University. Available from: <http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf>. ISSN 2345-0703.

 6. Lietuviški metaforiniai teisės terminai (Lithuanian metaphorical legal terms) // Electronic peer-reviewed journal of Vilnius University “Taikomoji kalbotyra”, 2018, Nr. 10, p. 26–44. Available from: <https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/163/115>.

 7. Šiuolaikinių metaforos teorijų klasifikacijų analizė: kriterijai ir kryptys (Analysis of Classifications of Contemporary Theories of Metaphor: Criteria and Trends) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Filologija”, 2014, t. 19, p. 18–32. ISSN 1392-561X.

 8. Semantizmų vartosena teisės mokslo darbų rankraščiuose (On the Use of Semantic Calques in Academic Legal Written Language) // Electronic peer-reviewed research journal of Vilnius University “Taikomoji kalbotyra”, 2014, Nr. 5. Available from: <http://taikomojikalbotyra.lt.azalija.serveriai.lt/lt/numeris/2014-5>. ISSN 2029-8935.

 9. Kalbos normų pažeidimai suvirinimo mokslo darbuose (Deviations from the Language Norms in Papers on Welding) // Peer-reviewed research journal of Vilnius Gediminas Technical University “Santalka: Filologija, Edukologija”, 2013, t. 21, Nr. 2, p. 91–99. ISSN 1822-430X print / 2335-7711 online.

 10. Dėl kai kurių priesagos -inis, -ė būdvardžių teisės kalboje: teiktina ir neteiktina vartosena (Adjectives with Suffix -inis, -ė in Legal Language: Regular and Irregular Usage) // Peer-reviewed research journal of the Law Institute of Lithuania “Teisės problemos”, 2013, Nr. 1 (79), p. 86–100. ISSN 1392-1592.

 11. [With Gedzevičius I.] Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose (Some Inaccurate Uses in Papers on Welding) // Peer-reviewed research journal of Vilnius Gediminas Technical University “Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Fizika ir fizinė kompiuterija”, 2011, t. 3, Nr. 6, p. 67–70. ISSN 2029-2341

 12. Dažniausios leksikos ir sintaksės klaidos technikos mokslo kalboje (Typical Lexical and Syntactical Mistakes in Technical Treatises) // Peer-reviewed research journal of Vilnius Gediminas Technical University “Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba”, 2010, t. 2, Nr. 4, p. 103–106. ISSN 2029-2341 print / ISSN 2029-2252 online.

 13. Mirties–vedybų metaforos lietuvių laidotuvių raudose klausimu (Regarding the Death–Wedding Metaphor in Lithuanian Funeral Laments) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2007, t. XXXIII, p. 120–132. ISSN 1392-2831.

 14. Metaforinis mirties temos kodavimas lietuvių laidotuvių raudose (Metaphor Encoding of Death Theme in the Lithuanian Funeral Laments) // Peer-reviewed research journal “Filologija”, 2006, t. 11, p. 16–23. ISSN 1392-561X.

 15. Patarlių metaforikos savitumas (Peculiarities of the Proverb Metaphoric) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2005, t. XXX, p. 122–132. ISSN 1392-2831.

 16. Metaforos funkcijos lietuvių užkalbėjimuose (The Metaphor's Functions in Lithuanian Incantations) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2004, t. XX (XXVII), p. 151–159. ISSN 1392-2831.

 17. Metaforinės ir tiesioginės raiškos santykis lietuvių liaudies dainose (The Ratio of Metaphorical and Direct Expression in Lithuanian Folk Songs) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2003, t. XVIII (XXV), p. 48–55. ISSN 1392-2831.

 18. Lietuvių liaudies dainų metafora (The Metaphor of Lithuanian Folk Songs) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2002, t. XVI (XXIII), p. 208–225. ISSN 1392-2831.

 19. Metaforinė raiška lietuvių laidotuvių raudose (Metaphorical Expression in the Lithuanian Funeral Laments) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2001, t. XV (XXII), p. 234–247. ISSN 1392-2831.

 20. Elgetos vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje (The Image of Beggar in Lithuanian traditional culture) // Peer-reviewed research journal in folkloristics “Tautosakos darbai”, 2000, t. XIII (XX), p. 185–197. ISSN 1392-2831.

 

Conference presentations:

 1. November 22, 2013: „Šiuolaikinės metaforos teorijos: pagrindinės kryptys ir jų sprendžiamos problemos“ (Contemporary theories of metaphor: the main trends and problems) at internationale conference “Text: linguistics and poetics 19”, Šiauliai University.

 2. June 13, 2015: „Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“ (Metaphors of criminal and crime in Lithuanian public criminological discourse) at internationale conference “Semantics and Structure of Language Units“, Klaipėda University.

 3. December 11, 2015: „Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: lyginamasis tyrimas“ (Conceptual metaphors in public criminological discourse during the Soviet era and presently: comparative research) at internationale conference “Text: linguistics and poetics 20”, Šiauliai University and University of Latvia.

 4. April 26, 2016: „Ironijos raiška ir funkcijos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“ (Expresion and functions of irony in Lithuanian public criminological discourse) at internationale conference “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression” TELL ME 2016, Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities.