INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Online conference on “Facial Recognition in the Modern State” took part

From border control to policing and welfare, governments are using automated facial recognition technology (FRT) to collect taxes, prevent crime, police cities and control immigration. The international conference on Facial Recognition in the Modern State took place on 15th September on Zoom. With 3 keynotes, 26 presenters and over 100 attendees from 5 continents, the conference provided a platform for socio-legal discussion around government use of FRT across domestic and regional jurisdictions in Europe, the Americas, Asia-Pacific and Africa. The presenters discussed whether FRT is a legitimate tool to ensure public safety and security; or does it undermine fundamental rights and the rule of law. Building on cultural and legal differences and common trends, the presenters discussed possible future directions in regulating governments’ use of FRT at national, regional and international levels. Conference papers will be published in Cambridge Handbook on Facial Recognition in the Modern State (Cambridge University Press, 2024). Facial Recognition in the Modern State). Reginys vyko „Zoom“ platformoje ir jame dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš penkių žemynų. Konferencijoje, kurioje pranešimus skaitė 26 pranešėjai ir buvo skaitomi 3 pagrindiniai pranešimai (angl. keynote), diskutuota apie valdžios institucijų naudojamas veido atpažinimo technologijas Europos, Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Afrikos šalyse. Pranešėjai svarstė, ar veido atpažinimo technologijos yra teisėta priemonė visuomenės saugumui užtikrinti, ar ji nepažeidžia pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo. Remdamiesi kultūriniais ir teisiniais skirtumais bei bendromis tendencijomis, pranešėjai aptarė galimas ateities kryptis, kaip reglamentuoti valdžios institucijų vykdomą veido atpažinimo technologijų naudojimą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis. Konferencijos pranešimai bus publikuojami leidinyje „Cambridge Handbook on Facial Recognition in the Modern State“ (Kembridžo universiteto leidykla, 2024 m.).