INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Europos Komisija akreditavo ir patvirtino Lietuvos teisės institutui įgaliotosios institucijos statusą

[:lt]

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ES „Dvynių“ programos vadovo versijai, Lietuvos teisės institutas (LTI) turėjo pakartotinai akredituotis ir gauti įgaliotosios institucijos (angl. full mandated body) statusą, kuris suteikia galimybę LTI tarptautinėje erdvėje konkuruoti ir bendradarbiauti su užsienio institucijomis ES „Dvynių“ programos vystomojo bendradarbiavimo projektuose įgyvendinant socialines inovacijas ir mokslines eksperimentines veiklas. Gruodžio 22 d. Lietuvos teisės institutas gavo patvirtinimą iš Europos Komisijos DG NEAR „Dvynių“ koordinavimo grupės, kuriuo LTI patvirtintas įgaliotosios institucijos statusas.

The LIL has been successfully implementing the EU Twinning Programme since 2015, contributing to the international commitments and foreign policy priorities coordinated by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania in the fields of justice as well as development cooperation and support for democracy. The LIL focuses on and participates in international projects aimed at developing and transferring advanced social and scientific innovations to other countries, thereby promoting their political and economic integration into the EU and domestic legal system reforms.

Pirmasis 2015 metais LTI kartu su partneriais pagal ES „Dvynių“ programą sėkmingai įgyvendintas projektas – „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“ Kroatijoje. Jo metu Lietuvos institucijų (Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro, Generalinės prokuratūros bei Nacionalinės teismų administracijos) ekspertai bendradarbiavo su Kroatijos teisėjų akademija rengdami mokymų programas bei medžiagą apie ekspertų liudijimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose, gerinant teismų darbuotojų bendradarbiavimą su liudijančiais ekspertais. Plačiau apie projektą

Nuo 2016 metų kartu su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTP) įgyvendinamas projektas Turkijoje „Teisinės pagalbos paslaugų stiprinimas Turkijoje“. Jo tikslas – stiprinti Turkijos teisinės pagalbos teisinę sistemą ir įdiegti Europos Sąjungos teisines inovacijas, stiprinančias žmogaus teises teisės kreiptis į teismą srityje. Ekspertai iš Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos analizuoja Turkijoje šiuo metu veikiančios teisinės pagalbos sistemos trūkumus ir stipriąsias puses, teikia siūlymus, kaip tobulinti teisinį sistemos reguliavimą, gerinti teisinės pagalbos sistemos finansų administravimą, rengia Turkijos teisinės pagalbos sistemos tobulinimo strateginį planą. Plačiau apie projektą

Vienas sudėtingiausių 2017 metų projektų, kurio vadovaujančiu partneriu Europos Komisija pirmą kartą ES „Dvynių“ programoje pasirinko Lietuvos mokslo įstaigą – Lietuvos teisės institutą, kartu su Austrijos Ludwig’o Bolzman’o žmogaus teisių institutu bei dar penkiais Lietuvos partneriais (Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Centrine projektų valdymo agentūra), yra „Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“ (APARATUS). Įgyvendinant projektą rengiamos esamų teisės aktų analizės ir rekomendacijos bei teisės aktų projektai. Plačiau apie projektą

Nuo 2018 metų kovo Lietuvos teisės institutas kartu su Lietuvos policijos departamentu stiprins Turkijos institucijų administracinius gebėjimus ir teisinės bazės tobulinimą, vykdydami dar vieną „Dvynių“ projektą „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“. Šios pagalbos tikslas – didinti Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinius gebėjimus, suteikiant pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat kovojant su nepilnamečių nusikalstamumu. Planuojama, kad, bendradarbiaujant su Turkijos žandarmerija, bus parengta institucinė pagalbos pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir viešųjų ryšių strategija, sukurtos mokymų programos ir suorganizuotos mokymų veiklos įvairių lygių žandarmerijos tarnybos darbuotojams visuose Turkijos regionuose. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus stiprinamas visuomenės suvokimas apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, moterų ir vaikų teises bei saugumo didinimo poreikį. Plačiau apie projektą

[:en]

As of 1 July 2017, when the new revision of the EU Twinning Manual came into effect, the Law Institute of Lithuania (LIL) had to be re-accredited and obtain the status of a full mandated body, which enables the LIL to compete in the international arena and cooperate with foreign institutions in EU Twinning Programme development cooperation projects in the framework of social innovation and scientific research activities. On 22 December 2017, the LIL received confirmation from the European Commission DG NEAR Twinning Coordination Team regarding approval of its status as a mandated body.

The LIL has been successfully implementing the EU Twinning Programme since 2015, contributing to the international commitments and foreign policy priorities coordinated by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania in the fields of justice as well as development cooperation and support for democracy. The LIL focuses on and participates in international projects aimed at developing and transferring advanced social and scientific innovations to other countries, thereby promoting their political and economic integration into the EU and domestic legal system reforms.

Together with its partners, the LIL implemented its first project under the EU Twinning Programme in Croatia in 2015: “Strengthening the Work of the Judicial Academy through Curriculum Development and Training in the Use of Expert Witnessing”. During the project, experts from Lithuanian institutions (the Law Institute of Lithuania, the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, the Forensic Science Centre of Lithuania, the Prosecutor General and the National Courts Administration) cooperated with the Croatian Judicial Academy in preparing training programmes and material on expert testimony in civil and criminal cases, improving cooperation between the court staff and expert witnesses. More about the project

The “Enhancement of Legal Aid Services in Turkey” project has been under way in Turkey since 2016 in conjunction with the State-Guaranteed Legal Aid Service. The purpose of the project is to strengthen Turkey’s legal framework for legal aid and to introduce European Union legal innovations that strengthen human rights in the field of access to justice. Experts from Lithuania, Spain and France are analysing the shortcomings and strengths of the current legal aid system in Turkey, offering suggestions on how to improve legal regulation of the system and upgrade the financial administration of the legal aid system, and preparing a strategic plan for improving the Turkish legal aid system. More about the project

One of the most challenging projects of 2017, for which the European Commission chose a Lithuanian educational institution – the Law Institute of Lithuania – as lead partner for the first time in the EU Twinning programme, is “Implementation of the Best European Practices With the Aim of Strengthening the Institutional Capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to Protect Human Rights and Freedoms (Apparatus)”, which is being carried out in conjunction with Austria’s Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and five other Lithuanian partners (the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, the State Data Protection Inspectorate, Vilnius University Faculty of Law, and the Central Project Management Agency). In implementing the project, analyses of existing legislation are being prepared as well as recommendations and draft legal acts. More about the project

Starting in March 2018, the Law Institute of Lithuania will be working together with the Lithuanian Police Department to strengthen the administrative capacities of Turkish authorities and the legal framework as part of “Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children Sections of the Gendarmerie General Command”, another Twinning project. The purpose of this aid is to increase the organizational capacity of the women and children sections of the Gendarmerie General Command by providing assistance to women and children who have experienced violence, as well as by fighting juvenile delinquency. There are plans to cooperate with the Turkish Gendarmerie to draw up an institutional strategy for public relations and providing assistance to vulnerable groups of society, to develop training programmes, and to organize training activities for various levels of Gendarmerie personnel in all regions of Turkey. During the project implementation, efforts will be made to enhance the public perception of the problem of violence in one’s immediate environment, the rights of women and children, and the need to increase security. More about the project.

[:]