INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

LTI bendradarbiaus su Jungtinių Tautų Tarptautine antikorupcijos akademija

[:lt]

Lietuvos teisės institutas ir Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinė antikorupcijos akademija gruodį pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo plėtojant mokslinius tyrimus kovoje su korupcija.

Vienoje Tarptautinės antikorupcijos akademijos asamblėjos metu pasirašytame susitarime išreiškiamas susirūpinimas dėl grėsmių, kurias korupcija kelia visuomenės saugumui ir stabilumui. Susitarime pažymima, kad korupcija kenkia demokratinių vertybių ir teisinės valstybės vystymuisi bei socialinei ir ekonominei gerovei.

Pagal šį susitarimą Lietuvos teisės institutas ir Tarptautinė korupcijos akademija bendradarbiaus atliekant svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus, eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus bei skleis jų rezultatus, siekiant nepakantumo korupcijos apraiškoms nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje. Numatoma vykdyti bendrus švietimo projektus, siekiant užkirsti kelią korupcijai (bendrų kursų seminarų, renginių ir konferencijų organizavimas, siekiant šviesti ir mokyti kovos su korupcija suinteresuotas institucijas).

Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė po bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo džiaugėsi, jog Tarptautinė kovos su korupcija akademija įvertino Lietuvos teisės instituto mokslinį potencialą ir ilgalaikes perspektyvas plėsti mokslinių tyrimų korupcijos privačiame ir viešajame sektoriuje atlikimą, sukuriant tarptautines mokslininkų komandas šiai svarbiai visuomenės problemai spręsti.

„Tarptautinis įvertinimas ir pasirengimas bendradarbiauti yra svarbus mūsų mokslininkų įvertinimas ir pasitikėjimas. Bendradarbiaudami su Tarptautine antikorupcijos akademija galėsime vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialinės praktikos tyrimus, jomis remti viešųjų sprendimų pagrindimą, kad korupcijos apraiškų Lietuvoje būtų mažiau“, – sakė Lietuvos teisės instituto direktorė dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė.

[:en]

Law Institute of Lithuania and the United Nations (UN) International Anti-Corruption Academy in December signed an agreement on cooperation in the development of research in the fight against corruption.

In Vienna during the Assembly of International Anti-Corruption Academy was signed an agreement expressing concern about the threat that corruption poses to public safety and stability. This agreement states that corruption undermines democratic values and the rule of law and the development of the social and economic well-being.

Under the agreement, Law Institute of Lithuania and the International Anti-Corruption Academy will cooperate in important long-term research, experimental (social) development works and will disseminate their results in order to instigate intolerance towards corruption in national and international area. Joint educational projects, in order to prevent corruption (common courses of seminars, events and conferences in order to educate and train the anti-corruption institutions) are planned.

Director of Law Institute of Lithuania Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė after the signing of the cooperation agreement was glad that the International Anti-Corruption Academy rated LILs’ scientific potential and long-term prospects for expanding research of corruption in the performance of private and public sector, creating international teams of scientists for this important social problem.

“International assessment and readiness to cooperate is important for the rating and trust of our scientists. In cooperation with the International Anti-Corruption Academy we will be able to carry out innovative legal thoughts and social practice tests, which would support the public decision substantiation, so that there would be less manifestations of corruption in Lithuania”, – said director of the Law Institute of Lithuania Dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė.

[:]