INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

LTI mokslininkės – regiono mokslo programos žvalgytuvėse

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) jaunesnioji mokslo darbuotoja Gintarė Rinkevičiūtė ir Tarptautinių ryšių skyriaus projektų administratorė dr. Jolanta Apolevič spalio 25 d. dalyvavo Taline vykusiame Baltijos mokslo programos (angl. Baltic Research Programme) informaciniame renginyje “Launching and Matchmaking Event of the Baltic Research Programme”.

Renginys buvo skirtas supažindinti mokslininkus su 2014–2021 m. Baltijos mokslo programos ypatumais (pvz., reikalavimais teikiamoms paraiškoms, mokslo projektams teikiama finansine parama, mokslinių tyrimų vykdymu ir t. t.). Informaciniame renginyje dalyvavę mokslininkai turėjo galimybių sužinoti Estijos kvietimui pasirinktas prioritetines mokslinių tyrimų kryptis bei rasti potencialių partnerių iš Baltijos šalių bei šalių-donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos), su kuriais būtų galima teikti projektų paraiškas ir dalyvauti Baltijos mokslo programoje.

Baltijos mokslo programa – tai jungtinė trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų. Programa skirta Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo potencialui konsoliduoti, regioniniam bendradarbiavimui stiprinti, taip pat šia programa siekiama užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos. Daugiau informacijos apie Baltijos mokslo programą: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/baltijos-mokslo-programa/2911

Mokslininkių vizitas iš dalies finansuotas EEE 2014–2021 m. techninės paramos finansuojamo projekto „Lietuvos mokslo taryba – Baltijos mokslo programos administravimas“ lėšomis. Sutarčių su Lietuvos mokslų taryba numeriai S-LNBP-18-13 ir S-LNBP-18-14.

[:en]

Gintarė Rinkevičiūtė, a junior research fellow of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), and dr. Jolanta Apolevič, Project Administrator of the International Relations Office of LIL, took part in the Launching and Matchmaking Event of the Baltic Research Programme, held on 25 October in Tallinn.

The event was aimed at acquainting researchers with the specific features of the 2014–2021 Baltic Research Programme (e.g. requirements for applications, financial support for research projects, scientific research implementation, etc.). Researchers who attended the event had an opportunity to find out about the priority lines of research selected for Estonia’s call and also find potential partners from the Baltic states and donor countries (Iceland, Liechtenstein and Norway) with whom they could submit project applications and take part in the Baltic Research Programme.

It is a joint research programme of three Baltic states (Lithuania, Latvia and Estonia) financed with the funds of the European Economic Area (hereinafter – EEA) (Iceland and Liechtenstein) and Norwegian Financial Mechanisms 2014–2021. The programme is aimed at consolidating the research potential of the Baltic states, Iceland, Liechtenstein and Norway, enhancing regional cooperation and filling the gap between national research funding and European Union structural support. Further information about the Baltic Research Programme: https://www.lmt.lt/en/news/research-council-of-lithuania-new-opportunities-for-strengthening-research-of-the-3-baltic-states/2918

Researchers’ visit has been co-financed with the funds of the project “The Research Council of Lithuania – administration of the Baltic Research Programme” funded from the EEA 2014–2021 technical assistance. Agreements with the Research Council of Lithuania No. S-LNBP-18-13 and No. S-LNBP-18-14.

[:]