INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Rinkimų apygardų perbraižymas – JAV mokslininko akimis

[:lt]

Lietuvos teisės institute JAV profesorius David Schultz skaitys paskaitą apie rinkimų apygardų perbraižymo praktikas, skirtingų rinkimų sistemų privalumus ir trūkumus bei interesų konflikto vengimą politikams.

JAV Hamline universiteto profesoriaus Davido Schultzo paskaita – diskusija organizuojama lapkričio 12 dieną, 14 val. Lietuvos teisės instituto patalpose (Ankštoji g. 1A, Vilnius).

Besidomintiems politika gali būti įdomi tema apie rinkimų apygardų ribų perbraižymo iššūkius. Prof. Davidas Schultzas aptars ribų perbraižymų praktikas, piktnaudžiavimą nustatant rinkiminių apygardų ribas (“gerrymandering”), skirtingų rinkimų sistemų pliusus ir minusus.

Kaip žinoma, Lietuvoje po Konstitucinio Teismo nutarimo „Dėl skirtingo rinkėjų skaičiaus vienmandatėse rinkimų apygardose“, kuriuo vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo teisinis reguliavimas pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, Seime vyksta diskusijos dėl apygardų perbraižymo. Kol kas nėra aišku, kiek keisis rinkimų apygardų ribos iki 2016 metais vyksiančių Seimo rinkimų.

Profesorius taip pat ketina aptarti išrinktų politikų interesų konflikto išvengimo būdus – jis pristatys JAV praktiką atskiriant išrinktų politikų turtą, kad nebūtų daroma įtaka dėl jo ir pan., taip pat išdėstys savo viziją, ką būtų galima padaryti Lietuvoje.

Prof. Davido Schulzo pagrindinės tyrinėjimų sritys – konstitucinė teisė, teisės ir visuomenės santykis, rinkimų teisė, viešoji politika ir pan. Profesorius D. Schultzas yra 24 knygų, 12 monografijų bei 70 mokslinių straipsnių autorius. Jo publikacijų sąrašą galima rasti čia: http://works.bepress.com/david_schultz/.

[:en]

US Hamline University Professor David Shultz will give lecture about the demarcation of constituencies, strengths and weaknesses of different electoral systems and avoidance of conflict of interest for politicians.

Lecture-discussion is organized on November 12th, 2:00 p.m. at the Law Institute of Lithuania ( Ankštoji str. 1A, Vilnius).

For those interested in policy challenges of the demarcation of constituencies can be an interesting topic. Professor Davit Schultz will discuss the limits of the demarcation of constituencies, abuse of determining the boundaries of the electoral districts (gerrymandering), advantages and disadvantages of different electoral systems.

In Lithuania, after theConstitutional Court ruling on a different number of voters in single-member constituencies, in which the establishment of single-member constituencies declared to be contrary to the Constitution, the Seimas is discussing new demarcation of constituencies. So far it is not clear how electoral boundaries will change till the parliamentary elections in 2016.

Professor also intends to discuss the avoidance techniques of conflict of interest for elected politicians – he will present the US practice of separating the elected politicians assets that would not be affected because of it and so on. Professor will also present their vision of what could be done in Lithuania.

Professor David Schulz main research areas – constitutional law, law and public ratio, the electoral law, public policy, and so on. Professor D. Schultz ir author of 24 books, 12 monographs and 70 scientific articles. His list of publications can be found here:http://works.bepress.com/david_schultz/.

[:]