INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

„Teisės e-aktualijų“ leidinyje – naujos mokslininkų nuomonės

[:lt]

 

„Teisės e-aktualijos“ – tai internetinis leidinys, kuriame skelbiami Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslo darbuotojų parengti socialinės plėtros darbai, kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms.

Naujajame numeryje rasite dr. Dovilės Pūraitės-Andrikienės pateiktą nuomonę konstitucinės justicijos byloje Nr. 4/2019 apie tai, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo (su 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimais)“ 1.2.1, 1.2.2 papunkčiai.

Dr. Simonas Nikartas ir dr. Skirmantas Bikelis konstitucinės justicijos byloje Nr. 14-A/2019 pateikė nuomonę, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalis (2015 m. kovo 19 d. redakcija) tiek, kiek buvo suvaržyta teismo teisė, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam už labai sunkų nusikaltimą. Dar vieną nuomonę mokslininkai pateikė dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių dviejų siūlymų griežtinti baudžiamąją atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais.

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė suformavo nuomonę konstitucinės justicijos byloje Nr. 13/2019. Išsamiai atsakyta, ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies 1 punktas, 5 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, 20 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniui. Taip pat Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai kreipusis į Lietuvos teisės institutą, dr. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė atsakė, ar AB „Ignitis grupė“, kaip patronuojanti įmonė, ir AB „Ignitis grupė“ ir jos grupės įmonės gali dalyvauti šios grupės įmonėms aktualių teisės aktų rengimo procese.

Dr. Skirmantas Bikelis išreiškė nuomonę apie Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės pateiktus įstatymų projektus Nr. XIVP-96 ir XIVP-95, kuriais siūloma dekriminalizuoti neteisėtą disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų, neturint tikslo jų platinti.

Dr. Petras Ragauskas pateikė nuomonę dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5042. Nuomonė pateikta įstatymo projektą Nr. XIIIP-5042 pagrindinio komiteto teisėmis svarstyti paskirtam Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, remiantis šio komiteto pirmininko 2020-12-16 prašymu.

Leidinį skaitykite čia.

[:en]

 

“Legal E-Topics” – is an online publication that distributes social development works prepared by researchers of the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences and submitted to state and municipal institutions.

In the new issue, you will find Dr Dovilė Pūraitė-Andrikienė opinion delivered in a constitutional justice case Nr. 4/2019 on whether Paragraph 2 of Article 7 of the Constitution of the Republic of Lithuania and the constitutional principle of a state under the rule of law are not in conflict with March 1 Resolution no. 149 “On the Implementation of the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania (as amended on 9 August 2017), sub-items 1.2.1, 1.2.2.

Dr Simonas Nikartas and Dr Skirmantas Bikelis delivered an opinion in a constitutional justice case Nr. 14-A/2019, whether Paragraph 2 of Article 31 of the Constitution of the Republic of Lithuania did not contradict Paragraph 1 (wording of 19 March 2015) of Article 75 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, in so far as the law of the court has been restricted, taking into account all the circumstances of the case, to postpone the implementation of a custodial sentence, imposed on a person convicted of a very serious crime. The researchers gave another opinion on two proposals of the members of the Seimas of the Republic of Lithuania to tighten criminal liability for cruel treatment of animals. 

Dr Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė formed an opinion in a constitutional justice case Nr. 13/2019. The researcher answered whether Item 3 of Paragraph 3 (wording of 26 June 2014) of the Law on Local Self-Government of the Republic of Lithuania, Paragraph 1 of Article 5, Paragraph 2 of Article 5, Paragraph 1 of Article 19, Article 20 (wording of 26 June 2014 with subsequent amendments) Paragraph 2, does not contradict Article 119 of the Constitution of the Republic of Lithuania. Also, after the Chief Official Ethics Commission applied to the Institute, Dr Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė answered whether AB Ignitis group, as the parent company, and its group companies can participate in the process of drafting legal acts relevant to the companies of this group.

Dr Skirmantas Bikelis expressed an opinion on draft laws No. XIVP-96 and XIVP-95, submitted by the group of members of the Seimas of the Republic of Lithuania, that proposes to decriminalize the illegal possession of small quantities of narcotic drugs and psychotropic substances without the aim of distributing them.

Dr Petras Ragauskas submitted an opinion on amendment No. XIIIP-5042 of the Law on the Prevention of Corruption of the Republic of Lithuania No. IX-904. Opinion delivered on the draft law no. XIIIP-5042 to the Committee on National Security and Defense of the Seimas of the Republic of Lithuania appointed for consideration as the main committee, based on the request of the chairman of this committee on 16 December 2020.

Read the publication (in Lithuanian).

[:]