INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Kviečiame dalyvauti projekto IA-CHILD baigiamojoje konferencijoje

[:lt]

 

Pagal ES „Teisingumo“ programą finansuojamo projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) partneriai maloniai kviečia dalyvauti baigiamojoje projekto konferencijoje, anglų kalba vyksiančioje š. m. birželio 30 d. (trečiadienį) 9.00 val. CET (10.00 val. Lietuvos laiku). Šiuo renginiu uždaromas projektas IA-CHILD, kurio tikslas buvo išnagrinėti teisinį reguliavimą ir praktiką, susijusią su individualiu įtariamų ar kaltinamų vaikų vertinimu baudžiamajame procese keturiose ES (projekto partnerių) šalyse bei prisidėti prie veiksmingesnio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/800 įgyvendinimo.

Artėjančia baigiamąja projekto konferencija siekiama suburti tyrėjų ir praktikų bendruomenę ir surengti diskusiją pagrindinėmis individualaus vertinimo temomis, taip pat pristatyti projekto rezultatus ir individualaus vertinimo vadovą. Kruopščiai parinkti pranešėjai, puikiai išmanantys individualų vertinimą, aptars tokias esmines temas kaip vaikų rizikos vertinimo problema, įvairios vertinimo technikos bei jų pritaikymo patirtys, psichiatrinė individualaus vertinimo perspektyva ir kt. Pranešėjų komandą sudaro atstovai iš Osijeko universiteto Kroatijoje, Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktorato, Lafboro universiteto ir net Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos ligoninės. Pažymėtina, jog dalyviai bus kviečiami dalyvauti interaktyviose moderuotose diskusijose, rengiamose tarp specialistų pristatomų pranešimų.

Konferencijos temos ir pranešėjai:

  • Vaikų rizikos vertinimo problema: ar geresnė prognozė gali sumažinti recidyvą?– Silvia Ručević, Osijeko universitetas, Kroatija, Psichologijos katedra;
  • Rizikos įvertinimo naudojimas „MultifunC“ planuojant gydymą ir priimant sprendimus apskritai Norvegijoje – Tore Andreassen, psichologas, Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktoratas;
  • „Child first“ vertinimas– Stephen Case, Lafboro universiteto socialinių ir politikos studijų vadovas, kriminologijos profesorius;
  • Kalbėjimo nepilnamečio (pažeidėjo) kalba svarba; psichiatro, dirbančio vaikų teismo ligoninėje, požiūris į individualų vertinimą– Alexa Rutten, psichiatrė.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu per interaktyvią internetinę platformą, kurią teikia „Child Protection Hub for South East Europe“ (Vaikų apsaugos centras Pietryčių Europai). Asmenų, dalyvavusių visame renginyje, prašymu bus išduodami dalyvavimo pažymėjimai.

Dalyvavimas renginyje nemokamas, tačiau reikalinga registracija. Nuoroda į ją bei daugiau informacijos apie konferenciją rasite here.

Visą renginio programą rasite here.

Jei dar nesate „Child Hub Platform“ narys, susikurkite anketą (nemokamai), kad galėtumėte prisijungti prie renginio: https://bit.ly/39r1luJ.

Konferenciją organizuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas kartu su partneriais iš Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitacijos mokslų fakulteto (Kroatija), Tesalonikų Aristotelio universiteto (Graikija) ir „HFC Hope for Children“ politikos centro (Kipras). Konferencija yra ES bendrai finansuojamo projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) dalis. Sekite su projektu susijusias naujienas per „Child Hub“ arba IA-CHILD projekto „Facebook“ puslapį.

 

[:en]

 

The EU JUSTICE PROGRAMME Project „Procedural safeguards of accused or suspected children: improving the implementation of the right to individual assessment” (IA-CHILD) partners kindly invite you to attend the final conference for the project IA-CHILD, taking place June 30th (Wednesday), 9.00 CET, 2021. The event is dedicated to close the project which was aimed at exploring the legal regulation and practice regarding the individual assessment of suspected or accused children in criminal procedure in four EU (project partner) countries and sought to contribute to a more effective implementation of Directive (EU) 2016/800.

The final project event seeks to bring together the community of researchers and practitioners and conduct a discussion on the main topics of individual assessment, as well as present the results of the project and the Handbook on individual assessment. Carefully selected speakers, knowledgeable in individual assessment will discuss such essential topics as the problem of risk assessment of children, the various assessment techniques, the psychiatric perspective on individual assessment and other relevant subjects. The team of lecturers consists of representatives from institutions such as University of Osijek, Croatia, Norwegian Directorate for children, youth and family affairs, Loughborough University and even a hospital for forensic child- and adolescent psychiatry. Most notably, the participants will be invited to partake in interactive moderated discussions, placed in between the variety of presentations held by field professionals.

Conference topics and speakers:

  • The problem of risk assessment of children: can better prognosis reduce recidivism? Silvia Ručević, University of Osijek, Croatia, Department for Psychology,
  • The use of risk assessment in MultifunC for treatment planning and for placement decisions in general in Norway – Tore Andreassen Psychologist, Norwegian Directorate for children, youth and family affairs,
  • ‘Child First’ assessment – Stephen Case Loughborough University, Head of Social and Policy Studies, Professor of Criminology,
  • The importance of speaking the language of the (delinquent) juvenile; Psychiatrist’s working at the hospital for forensic child perspective on the IA – Alexa Rutten Psychiatrist.

The conference will be held remotely through an interactive online platform provided by the Child Protection Hub for South East Europe. Certificates of attendance will be issued upon request of participants who attended the whole event.

The participation in the event is free, however, registration is required. For registration to the event please refer to: https://childhub.org/en/IA-child-final-conference.

Full agenda is available here.

If you are not already a member of the Child Hub Platform, please create an account (free) to join the event.

The conference is organized by the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences (Lithuania), the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences of the University of Zagreb (Croatia), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), HFC Hope for Children Policy Center (Cyprus). The event is part of the EU co-funded project „Procedural safeguards of accused or suspected children: improving the implementation of the right to individual assessment”(IA-CHILD). Be sure to keep up with project related news through Child Hub or the IA-CHILD project Facebook page.

 

[:]