INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Neįgaliesiems reikėtų užtikrinti tinkamas sąlygas mokytis

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkės Linos Beliūnienės mokslo straipsnis „Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį“ publikuojamas leidinyje “Socialinių mokslų studijos” (tomas 7, numeris 2).

Įgyvendinant įtraukųjį švietimą, orientuojamasi į įvairius besimokančiuosius, siekiama jiems užtikrinti tinkamas sąlygas švietimo srityje. Tinkamo šių sąlygų pritaikymo neužtikrinimas neįgaliesiems, taip pat turintiesiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, pripažįstamas diskriminacijos apraiška. Daugiausia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto praktikos klausimais, susijusiais su tinkamo sąlygų pritaikymo reikalavimo švietimo srityje užtikrinimu, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį, išryškino problemas, patvirtinamas ir tarptautiniu mastu, ir Lietuvoje.

Remiantis L.Beliūnienės nagrinėta tarptautine praktika, straipsnyje rekomenduojama didinti Lietuvos neįgaliųjų, taip pat turinčiųjų specialiųjų poreikių švietimo srityje, galimybes įgyti ugdymą ir išsilavinimą, atitinkantį jų prigimtinius gebėjimus.

Straipsnyje daroma išvada, kad Lietuvai reikalinga skirti pakankamus resursus įtraukiojo švietimo sistemos neįgaliesiems, taip pat turintiesiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, vystymui. Rekomenduotina, kad valstybė reikšmingai padidintų savo pastangas tinkamai pritaikydama sąlygas neįgaliesiems, taip pat turintiesiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, atsižvelgdama į jų individualius poreikius, teikdama jiems reikalingą paramą bendrojo lavinimo švietimo sistemoje, tęsdama mokytojų ir kito personalo mokymą, leidžiantį jiems dirbti įtraukiojo švietimo įstaigose.

 
Visą publikacijos tekstą galima rasti čia: https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/

[:en]

Scientific article of Lina Beliūnienė, researcher from the Law institute of Lithuania “The problems of ensuring of reasonable accommodation requirement in education according to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities” was recently published in the journal “Societal Studies” (Volume 7, Issue 2).

During the implementation of inclusive education, attention is given to different learners with intention to ensure appropriate conditions for education. Improper adjustment of these conditions in education for disabled people, as well as for people with special needs is recognized as a manifestation of discrimination.

According to the international practice analysis carried out by Lina Beliūnienė, her article recommends that Lithuania should increase the access to education in line with their inherent abilities for people with disabilities, including those with special needs for education. 

The full text of the publication can be found here: https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/

[:]