APIE MUS

Teisės institutas – valstybės mokslo įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurta 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka. Instituto steigėjo funkcijas vykdė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos teisės instituto steigimo“ pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 484 ,,Dėl Teisės instituto steigimo“, kuriuo priėmė sprendimą pertvarkyti iki tol veikusią valstybinę mokslo įstaigą Teisės institutą, įsteigiant valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Lietuvos teisės institutą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260 priėmė sprendimą reorganizuoti Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą sujungimo būdu į Lietuvos socialinių mokslų centrą (LSMC). Nuo 2021 m. sausio 1 d. Teisės institutas tapo LSMC filialu.

Pagrindiniai Instituto veiklos tikslai yra prisidėti formuojant nacionaline patirtimi ir europinės teisės raidos pasiekimais pagrįstus Lietuvos teisės bei teisinės sistemos reformos mokslinius pagrindus bei atskirus šios sistemos elementus, tobulinant valstybės mokslinius tyrimus ir taikomuosius mokslinės plėtros tyrimus teisės bei teisinės sistemos srityje, prisidėti užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei teisinėmis priemonėmis sudarant palankią aplinką verslui. Pagrindinės Teisės instituto mokslinių interesų kryptys: viešoji teisė (daugiausiai dėmesio skiriant konstitucinės teisės ir baudžiamosios justicijos problemoms) ir kriminologija (daugiausiai dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo teisės problemoms).

Siekdamas pagrindinių savo veiklos tikslų, Institutas atlieka šias funkcijas: