LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Apžvelgti Lietuvos teisės instituto nuveikti darbai

[:lt]

Teisingumo ministerija, pristatydama 2017 metų veiklos rezultatus, apžvelgė ir Lietuvos teisės instituto (LTI) darbus, ypatingą dėmesį atkreipdama į instituto atliktą tyrimą dėl „Baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimo“.

2017 m. Lietuvos teisės institutas įgyvendino Teisingumo ministerijos programos „Teisės sistema“ priemonę „Teikti teisinės politikos formavimui skirtus pasiūlymus, pagrįstus šiuolaikinės teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais“. LTI 2017 m. atliko net penkis mokslinius tyrimus, pagal juos parengta viena mokslinė monografija, trys mokslo studijos ir viena mokslinė išvada.

Šiemet mokslininkai tyrinėjo itin aktualius klausimus: ex-post peržiūros instituto inkorporavimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą problematiką, laisvės atėmimo vietose taikomų socialinės reabilitacijos priemonių sistemos analizę. LTI atliko tyrimą siekdamas susipažinti su užsienio valstybių patirtimi, kaip apsaugoti vartotojų teises skolas išieškant ne teisme, ir pateikti pasiūlymus, taip pat tyrė teismo ekspertizės ir objektų tyrimo reglamentavimo baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus, ir kt.

Programos „Teisės sistema“ įgyvendinimas 2016–2017 m. parodė, jog tai viena iš efektyviausių priemonių, tenkinant tiek teisinės politikos formavimo subjektų poreikius, tiek užsitikrinant mokslinių tyrimų įgyvendinimą ir plėtrą.

LTI 2017 m. taip pat vykdė keletą tarptautinių projektų, iš kurių reikėtų išskirti Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“, kur Lietuva dirba kartu su kolegomis iš Austrijos.

LTI kaip pagrindinis projekto koordinatorius kartu su partneriais iš Lietuvos, Vokietijos bei Nyderlandų įgyvendina projektą „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“.

Visą Teisingumo ministerijos ataskaitą, kurioje atsispindi ir LTI darbai, galima rasti čia:

http://www.tm.lt/dok/Vyriausybės%20programos%20įgyvendinimo%20planas_TM_2017%2012%2014.pdf

[:en]

The Ministry of Justice, in presenting operational results for 2017, also reviewed the work of the Law Institute of Lithuania (LIL), paying particular attention to the study carried out by the Institute on “Preparation of a Final (Ex-Post) Evaluation Model in the Lithuanian Legal System”.

In 2017, the Law Institute of Lithuania implemented the “Provide Proposals for Legislative Policy-Making Based on the Results of Research in Contemporary Law and Criminology” measure that was part of the Ministry of Justice’s “Legal System” programme. The LIL conducted five scientific studies in 2017 that were used as the basis for one scientific monograph, three scientific studies and one scientific conclusion.

This year, researchers have investigated some particularly pressing issues: the problems of incorporating an ex-post review institution into the national legal system of Lithuania, and an analysis of the system of social rehabilitation measures applied in places of imprisonment. The LIL conducted the research in order to become acquainted with the experience of foreign countries in protecting the rights of consumers in out-of-court debt recovery as well as to submit proposals; the adequacy of regulation of object investigation and forensic examination in the criminal process in Lithuania was also studied, taking into account European Union standards, etc.

Implementation of the “Legal System” programme in 2016–2017 has shown that this is one of the most effective means for both satisfying the needs of the subjects of legislative policy-making, and ensuring the execution and development of scientific research.

The LIL also carried out several international projects in 2017, of which particular mention should go to the EU Twinning Project to strengthen the capacity of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to protect human rights and freedoms, where Lithuania is working with colleagues from Austria.

Together with partners from Lithuania, Germany and the Netherlands, the LIL is implementing the “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Systems” project as the lead project coordinator.

The full report of the Ministry of Justice, which also reflects the work of the LIL, is available at: http://www.tm.lt/dok/Vyriausybės%20programos%20įgyvendinimo%20planas_TM_2017%2012%2014.pdf

[:]