VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR VIETOS LYGMENS NUKREIPIMO MECHANIZMŲ AZERBAIDŽANE STIPRINIMAS SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGĄ IR PARAMĄ SMURTO ŠEIMOJE AUKOMS

Daugiau informacijos apie projektą: https://bit.ly/3rCLXmg

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas kartu su partneriais iš Azerbaidžano, Austrijos bei Lietuvos įgyvendina Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamą „Dvynių“ (angl. Twinning) programos projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (angl. Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan), Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55).

2015 m. Pasaulio banko paskelbtas teisės kreiptis į teismą užtikrinimo Azerbaidžane vertinimas parodė šalyje vyraujančią lyčių nelygybę. Tik maža dalis asmenų, patiriančių smurtą lyties pagrindu, praneša apie tai teisėsaugai, todėl oficiali statistika neatspindi realios šalies padėties. Teisinei smurto artimoje aplinkoje aukų apsaugai, jų saugumo užtikrinimui ir paramai dėmesį skyrė ir 2016 m. ES metinė veiksmų programa (angl. EU Annual Action Programme) Azerbaidžanui. Joje pabrėžiama papildomų pastangų svarba įgyvendinant kovos su smurtu artimoje aplinkoje įstatymą, vykdant suinteresuotųjų šalių mokymus ir užtikrinant pagarbą aukų teisėms.
Projekto tikslas – remiantis Europos Sąjungos šalių gerąja praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, sustiprinti Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje aukų saugumą ir paramą joms.
Atsižvelgiant į tai, projektas yra nukreiptas į Azerbaidžano valstybinių ir vietos lygmens institucijų darbuotojų kompetencijų bei tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmų, kovojančių prieš smurtą artimoje aplinkoje, stiprinimą. Policijos pareigūnams, teisėjams ir socialiniams darbuotojams rengiami mokymai smurto artimoje aplinkoje požymių, rizikos vertinimo kriterijų ir kitomis temomis. Taip pat, atsižvelgiant į ES standartus, socialiniams darbuotojams, teisėjams ir žiniasklaidos atstovams planuojama organizuoti specialius mokymus, padedančius parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto sukeliamus neigiamus padarinius visuomenei.
 

Projektas apima šias veiklas:

1. veiksmingos teisinės politikos plėtojimas, siekiant visapusiškai įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje prevencijos įstatymą (1 komponentas): 

2. Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto ir smurto artimoje aplinkoje stebėjimo grupių institucinių gebėjimų stiprinimas (2 komponentas): 

3. kampanija bendram visuomenės informuotumui didinti (3 komponentas).

Projektą, bendradarbiaujant su Azerbaidžano Respublikos valstybiniu šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetu, įgyvendina ir savo patirtimi dalijasi bendradarbiaujančios institucijos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra ir Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris).

Dvynių projekto metu buvo parengta mokslinė-praktinė produkcija ir pasiūlyti metodologiniai įrankiai, aprašyti čia.

Atliktų tyrimų duomenys buvo pristatyti moksliniuose bei visuomenei skirtuose renginiuose ir įvairiose publikacijose:
  • 2022 m. sausio 12 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje“Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan” Baku (Azerbaidžianas);
  • Savchenko, I.O.; Babych, S.L.; Uscila, Rokas. Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence // Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Kharkiv: Pravo. ISSN 1993-0917. eISSN 2708-5171. 2021, 22, p.538-554. DOI: 10.32353/khrife.2.2020. 


„Dvynių“ (angl. Twinning) programos projektą Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55) finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos kaimynystės priemonę Rytų šalims (angl. European Neighbourhood instrument for East countries, ENI).

Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-01-31.

Projekto biudžetas: 1 mln. eurų.

ES paramą gaunanti Azerbaidžano Respublikos institucija – Valstybinis šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetas

Projekto partneriai: