VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR VIETOS LYGMENS NUKREIPIMO MECHANIZMŲ AZERBAIDŽANE STIPRINIMAS SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGĄ IR PARAMĄ SMURTO ŠEIMOJE AUKOMS

Daugiau informacijos apie projektą: https://bit.ly/3rCLXmg

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas kartu su partneriais iš Azerbaidžano, Austrijos bei Lietuvos įgyvendina Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamą „Dvynių“ (angl. Twinning) programos projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (angl. Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan), Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55).

2015 m. Pasaulio banko paskelbtas teisės kreiptis į teismą užtikrinimo Azerbaidžane vertinimas parodė šalyje vyraujančią lyčių nelygybę. Tik maža dalis asmenų, patiriančių smurtą lyties pagrindu, praneša apie tai teisėsaugai, todėl oficiali statistika neatspindi realios šalies padėties. Teisinei smurto artimoje aplinkoje aukų apsaugai, jų saugumo užtikrinimui ir paramai dėmesį skyrė ir 2016 m. ES metinė veiksmų programa (angl. EU Annual Action Programme) Azerbaidžanui. Joje pabrėžiama papildomų pastangų svarba įgyvendinant kovos su smurtu artimoje aplinkoje įstatymą, vykdant suinteresuotųjų šalių mokymus ir užtikrinant pagarbą aukų teisėms.
Projekto tikslas – remiantis Europos Sąjungos šalių gerąja praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, sustiprinti Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje aukų saugumą ir paramą joms.

Projektas apima šias veiklas:

1. veiksmingos teisinės politikos plėtojimas, siekiant visapusiškai įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje prevencijos įstatymą (1 komponentas): 

2. Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto ir smurto artimoje aplinkoje stebėjimo grupių institucinių gebėjimų stiprinimas (2 komponentas): 

3. kampanija bendram visuomenės informuotumui didinti (3 komponentas).

Projektą, bendradarbiaujant su Azerbaidžano Respublikos valstybiniu šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetu, įgyvendina ir savo patirtimi dalijasi bendradarbiaujančios institucijos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra ir Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris).

„Dvynių“ (angl. Twinning) programos projektą Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55) finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos kaimynystės priemonę Rytų šalims (angl. European Neighbourhood instrument for East countries, ENI).

Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-01-31.

Projekto biudžetas: 1 mln. eurų.

 

ES paramą gaunanti Azerbaidžano Respublikos institucija – Valstybinis šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetas

 

Projekto partneriai: