DIRBTINIS INTELEKTAS IR CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ (DI-CA)

Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą projektui „Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė“ (DI-CA). Projektas finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

Europos Sąjunga kelia tikslą tapti pasauline duomenų, ekonomikos, technologijų, o tarp jų ir dirbtinio intelekto (toliau – DI) inovacijų lydere. Šį siekį identifikuoja ne vienas dokumentas. Pirmavimo dirbtiniame intelekte tikslas neatsiejamas nuo kompetencijos ekosistemos kūrimo. DI gali padėti išspręsti ir jau sprendžia nemažai visuomenės problemų skirtinguose sektoriuose, tačiau pastebima, kad daugėjant DI praktinio pritaikymo atvejų, vis dažniau susiduriama su šios technologijos keliamomis rizikomis. Dirbtinis intelektas gali sukelti žalą ir taip pažeisti visuomenės bei teisinės sistemos puoselėjamas vertybes. Be to, dirbtinis intelektas gali turėti neigiamos įtakos efektyviam civilinės atsakomybės kilimui. Procesas, kurio metu gaminami DI produktai, yra poliarizuotas (programuotojas, gamintojas ir operatorius dažnai nesutampa), tad galimai kiltų klausimų: kas yra atsakingas už sukeltą žalą; ar tarp neteisėtų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys? Aptartus iššūkius atspindi ir teismų praktika, kurioje daugėja dirbtinio intelekto teisinės atsakomybės klausimų, imamasi ir teisėkūros iniciatyvų. DI atsakomybės klausimas aktyviai keliamas aukščiausio lygio politinėse diskusijose ir identifikuojamas ES strateginiuose dokumentuose. Taigi, mokslas turi spręsti praktinius iššūkius ir prisidėti prie kylančių problemų sprendimo, todėl kuo toliau, tuo labiau bus svarbu turėti ir formuoti tinkamą mokslinę poziciją dėl teisinės sistemos reglamentavimo. Nuo sukurtų teisės normų priklausys, kokie tikslai bus keliami, kokiomis vertybėmis bus vadovaujamasi, koks teisinis ir politinis mechanizmas, užtikrinantis tinkamą atsakomybės taikymą ir pasitikėjimą DI, bus kuriamas.

Tyrimo metu bus analizuojama itin svarbi ir aktuali tema – civilinės atsakomybės dirbtinio intelekto srityje problema. Nors DI geba pakelti produktus ir procesus į aukštesnį saugumo lygį, bet kartu gali padaryti žalos, už kurią kiltų teisinė atsakomybė. Šios temos nagrinėjimo metu bus siekiama įvertinti, ar dabartinė DI ir civilinės atsakomybės reglamentavimo kryptis yra tinkama, atspindi ES keliamus uždavinius ir vertybes. Taip pat bus pateikti dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės reglamentavimo siūlymai.

Planuojamas projekto poveikis tolesnei mokslo plėtrai: mokslo ir inovacijų bendruomenės telkimas DI srityje reikalauja papildomos paskatos – tinkamo finansavimo. DI-CA projekto finansavimas skatina studentus veikti akademinėje srityje, suprasti bei formuoti su dirbtiniu intelektu susijusį mokslinį diskursą. Ilgalaikėje perspektyvoje dirbtinio intelekto ekspertų gausėjimas prisidės prie visuomenės ir aplinkos gerovės, padės spręsti opiausias problemas, atsižvelgiant į naujausias akademinio pasaulio atstovų įžvalgas. 

Projekto pabaigoje bus paruošta mokslinės veiklos ataskaita, perskaitytas tyrimo rezultatus apibendrinantis žodinis pranešimas Lietuvos mokslo tarybos rengiamoje studentų konferencijoje ir paruošta pranešimo santrauka.

Projekto jaunesnioji specialistė: Deimantė Rimkutė.

Projekto vadovė: dr. Agnė Limantė.

Projekto trukmė: 2020-11-06–2021-04-30.

Projekto biudžetas: 2 964,98 eurai.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0364) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-590.