MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ DARBO SANTYKIUOSE UŽTIKRINIMAS BALTIJOS ŠALYSE: LYGINAMOJI ANALIZĖ (MODA)

Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą dr. Kristinos Ambrazevičiūtės pasiūlytam podoktorantūros stažuotės moksliniam tyrimui ,,Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė“ (MODA). Projektinė paraiška finansuojama įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Lyčių lygybės ir moterų teisių užtikrinimo svarba yra nuolat pabrėžiama ES politiniuose bei teisiniuose dokumentuose. Lietuva, vykdydama savo tarptautinius ir europinius įsipareigojimus, yra priėmusi ar atitinkamai suderinusi nacionalinius teisės aktus ir juose įtvirtinusi pagrindines diskriminaciją draudžiančias teisės normas. Nepaisant formalaus lyčių lygybės įtvirtinimo, išlieka sisteminė problema (kuri būdinga ne tik Lietuvai), jog moterų padėtis darbo rinkoje yra nelygiavertė. Ji pasireiškia mažesniu darbo užmokesčiu, trumpesniu dalyvavimu darbo santykiuose, taip pat kitokiomis formomis. Vėliau ši nelygiavertė padėtis atsispindi atotrūkyje tarp vyrų ir moterų senatvės pensijų dydžių (2018 m. šis atotrūkis buvo 17 proc. moterų nenaudai).

Projekto metu buvo siekiama nustatyti moterų teisinės padėties skirtumus darbo santykiuose trijose Baltijos valstybėse, identifikuoti koreguotinus esamo teisinio reguliavimo elementus bei pateikti konkrečius pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo ar jo taikymo pokyčių, siekiant didesnio moterų lygių galimybių užtikrinimo.

Atliktų tyrimų duomenys buvo pristatyti moksliniuose bei visuomenei skirtuose renginiuose ir įvairiose publikacijose:

 

Podoktorantūros stažuotoja – dr. Kristina Ambrazevičiūtė.

Podoktorantūros stažuotės vadovė – dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė.

Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-08-31.

Projekto biudžetas – 66 499,55 eurai.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0230) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-114.