TARPTAUTINIS JAUNIMO SMURTINIO ELGESIO, NUOSTATŲ IR VIKTIMIZACIJOS TYRIMAS NAUDOJANT „PRANEŠIMO APIE SAVE (SELF-REPORT)“ METODĄ

Projektas „Tarptautinis jaunimo smurtinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimas naudojant „Pranešimo apie save (self-report)“ metodą“ siekė „Pranešimų apie save“ būdu surinkti duomenis apie nusikalstamumą tarp 12,600 12 – 15 metų moksleivių Slovėnijoje, Čekijoje, Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Kipre.

Smurtas jaunimo atžvilgiu dažniausiai kyla iš kitų jaunuolių. Projektas buvo didesnės studijos 22 Vakarų šalyse dalis. Rezultatai: 1 jungtinė ir 6 nacionalinės naujų valstybių – narių ataskaitos, pateikiančios “panešimo apie save” metodu paremtą nusikalstamo elgesio, viktimizacijos (įskaitant patyčias bei mažumų diskriminaciją), požiūrio į smurtą, gyvenimo būdą, gyvenimo įvykius, šeimą, mokyklos kontekstą ir kaimynystės charakteristikas analizę. Naudos gavėjai – jaunos smurto ir diskriminacijos  aukos; tikslinė grupė – jauni pažeidėjai. Geresnis skirtingų tautų panašumų ir skirtumų nusikalstamumo bei diskriminacijos srityje atitikmens supratimas padės kuriant tinkamas intervencijos bei prevencijos programas.

Projektas reikalingas, nes jaunimo nusikalstamumas ir smurtas naujose valstybėse – narėse rodosi didėja didesniais tempais nei likusioje Europoje. Naujos valstybės – narės susiduria su nusikalstamumo problemomis, panašiomis į tas, su kuriomis taip pat susiduria Vakarų Europos šalys, tačiau kartu ir su specifinėmis problemomis, susijusiomis su išskirtine vidaus situacija (Graham and van der Laan, Criminology in Europe, vol. 3, No. 3, November 2004). Vis dėlto dauguma tyrimų šia tema susitelkia ties Vakarų Europos valstybėmis. Trūksta nusikalstamumą ir smurtą jaunimo tarpe analizuojančio, tarptautiniu lygiu koordinuojamo, sistemingo tyrimo, kuris įtrauktų naujas valstybes – nares ir kuris naudotų standartizuotus instrumentus, atrankos technikas ir jungtinę analizę. Standartizuoti metodai leidžia atskirti nacionalinius ir regioninius panašumus bei skirtumus nusikalstamame ir smurtiniame elgesyje bei viktimizacijoje.

Reaguojant į problemą, projekte buvo tiriamas jaunimo nusikalstamumas ir smurtas bei esminės jų priežastys individualiame, kaimynystės, miesto bei nacionaliniame lygmenyje 6 naujose valstybėse narėse. Tarptautiniu lygiu standartizuota metodologija (taip pat ir tai, jog šis projektas yra didesnės studijos dalis, apimančios 22 valstybes) leidžia bendrų bei konkrečiai šaliai būdingų smurto jaunimo tarpe koreliatų tyrimą. Smurtinio elgesio ir viktimizacijos koreliatų identifikavimas individualiu, kaimynystės, vietos ir nacionaliniu lygmeniu praplės žinių bagažą, reikalingą efektyvioms prevencijos programoms sukurti.

 
Partneriai:  
Vykdytojai: habil. dr. Karolis Jovaišas (projekto koordinatorius), dr. Svetlana Gečėnienė (projekto tyrėja), Eglė Kavoliūnaitė (projekto tyrėja), Vaidas Kalpokas (projekto tyrėjas), Mindaugas Lankauskas (projekto tyrėjas).
 
Trukmė: 2006.02.01 – 2008.01.31.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal DAPHNE programą.