STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS SVEIKATOS TEISĖJE, ANALIZUOJANT PACIENTŲ PATIRTOS ŽALOS KOMPENSAVIMO TEISINIUS KLAUSIMUS (ZAPPA)

Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą projektui „Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas sveikatos teisėje, analizuojant pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinius klausimus“ (ZAPPA). Projektas finansuojamas įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

Visą pasaulį apėmusi COVID-19 pandemija, be kita ko, atskleidė ir sveikatos teisės svarbą. Nors globaliai mokslininkai jau kuris laikas vis labiau gilinasi į sveikatos teisę, Lietuvoje dėl šioje srityje besispecializuojančių mokslininkų trūkumo tyrimų atliekama mažai. Lietuvoje po ilgai trukusių diskusijų akademinėje bei socialinėje plotmėje ir įsigaliojus Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisoms, nuo šių metų pradžios pradėtas taikyti „žalos be kaltės“ modelis. Europos Sąjungoje ši sritis nėra suderinta, todėl kiekvienoje valstybėje narėje žalos, patirtos sveikatos įstaigose, klausimas gali būti sprendžiamas skirtingai. Atitinkamai skiriasi ir žalos kompensavimo struktūros. Europos Sąjungos teisė reglamentuoja tik tarpvalstybinius (angl. cross-border) atvejus, kai ES pilietis patiria žalą kitoje valstybėje narėje. Atsižvelgiant į tai, jog migracija ES viduje yra vis labiau augantis reiškinys, o COVID-19 pandemija atskleidė iki šiol šešėlyje buvusias sveikatos sektoriaus problemas, sustiprėjo diskusijos, kaip reikėtų tobulinti pacientų patirtos žalos kompensavimo reguliavimą ES.

Tyrimo metu bus atliekama lyginamoji ES bei atskirų jos valstybių narių taikomo pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinio reguliavimo analizė, kuri padės atrasti jų sąlyčio taškus bei išsiaiškinti, ar ES gali nustatyti platesnį reguliavimą valstybėms narėms. Šios temos nagrinėjimo metu bus siekiama nustatyti pacientų patirtos žalos atlyginimo reglamentavimo ES ir skirtingose jos valstybėse narėse sąlyčio taškus bei įvertinti ES kompetenciją suderinti šią sritį.

Planuojamas projekto poveikis – įvairių užsienio šalių (Naujosios Zelandijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Norvegijos, Olandijos, Austrijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų) pavyzdžiu sukurto modelio analizė Lietuvai bus aktuali siekiant prevenciškai identifikuoti galimai ateityje kilsiančias problemas bei jau dabar pradedant reikiamų jų sprendimo būdų paiešką.

Projekto pabaigoje bus paruošta mokslinės veiklos ataskaita, perskaitytas tyrimo rezultatus apibendrinantis žodinis pranešimas Lietuvos mokslo tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei paruošta pranešimo santrauka.

Projekto jaunesnioji specialistė: Jovita Bislytė.

Projekto vadovė: dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė.

Projekto trukmė: 2020-11-06–2021-04-30.

Projekto biudžetas: 2 904,57 eurai.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0359) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-591.