LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Skolos išieškojimas ne teismo tvarka: Lietuvoje reikalinga padėties analizė

[:lt]

Norint atsakyti į klausimą, ar Lietuva, siekdama tobulinti vartotojų teisių apsaugą skolų išieškojimo ne teismo tvarka procese, turėtų pasirinkti specialiojo teisinio reguliavimo būdą, mokslininkai rekomenduoja pirmiausia atlikti realios Lietuvos vartotojų socialinės, ekonominės ir teisinės padėties analizę.

Tokia išvada paskelbta Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkių Salvijos Kavalnės ir Kristinos Bernotaitės mokslo studijoje „Vartotojų teisių apsauga išieškant skolas ne teismo tvarka: užsienio valstybių patirtis“, kurią LTI mokslininkės atliko įgyvendindamos Teisingumo ministerijos programą.

Jei Lietuvoje būtų nutarta kurti specialųjį teisinį reguliavimą, LTI mokslininkės rekomenduoja įstatyme aiškiai reglamentuoti tokius aspektus kaip reikalavimai skolos išieškojimo iš vartotojų ne teismo tvarka paslaugas teikiantiems subjektams, jų veiklos ir priežiūros principai, atsakomybė už netinkamą teisės akto nuostatų vykdymą, informacijos, teiktinos vartotojams, apimtis ir teikimo tvarka, atlygis už išieškojimą ir kitų galimų priskaitytinų sumų maksimalūs dydžiai ir kiti aspektai.  

Mokslo studijos išvadose atkreipiamas dėmesys, kad  Europos Sąjungos (ES) teisėje kol kas nesama teisinių instrumentų, skirtų tiesiogiai valstybėse narėse skolų išieškojimą ne teismo tvarka vykdančių įmonių veiklai reguliuoti. Šių įmonių veiklos reguliavimas kol kas yra išimtinai valstybių narių vidaus reikalas. Tačiau valstybėms narėms kuriant teisinį reguliavimą dėl skolų išieškojimo ne teismo tvarka veiklą vykdančių įmonių, didelę reikšmę turi bendrieji vartotojų teisių apsaugos principai, įtvirtinti įvairiose vartotojų teisių apsaugai skirtose direktyvose, ES Teisingumo Teismo praktikoje bei ypač kitų valstybių narių patirtis ir teisinio reguliavimo priemonės, kurių jos ėmėsi, reaguodamos į poreikį ginti vartotojų teises išieškant skolas ne teismo tvarka.

Pagal taikytinus teisės aktus ir jų pobūdį išskirtini tokie du pagrindiniai skolų išieškojimą ne teisme vykdančių įmonių veiklos teisinio reguliavimo būdai: bendrasis ir specialusis. Specialųjį teisinį reguliavimą tirtos valstybės rinkosi siekdamos tokių tikslų kaip užtikrinti teisingą, proporcingą ir pagrįstą skolų išieškojimą iš vartotojų, sėkmingą skolininko ir skolų išieškotojo dialogą, pašalinti iš rinkos nepatikimus ir neprofesionalius skolų išieškojimo subjektus, suteikti vartotojams daugiau teisinio tikrumo ir pagerinti vartotojų teisių apsaugos lygį.

Visą mokslo studijos tekstą galima rasti čia: https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Kavalnė-Bernotaitė.pdf

[:en]

The scientists of the Law Institute of Lithuania Dr. Salvija Kavalnė and Dr. Kristina Bernotaitė has recently published a study “Consumer Rights Protection in the Extrajudicial Debt Collection Procedures: the Foreign Countries Experience”. The study is part of implementation of the Programme of the Ministry of Justice.

Consumer rights protection in the extra-judicial debt collection procedures has become an increasingly acute legal and social problem during the recent years in various countries. Since 2008 economic crisis in countries in Europe, USA and others the consumers face the bitter consequences of over-indebtedness. So far, different methods of combating those problems have been applied in various European countries with ongoing legal discussion of whether more efficient methods should be employed.

In the last 5 years some countries in Europe introduced the special legal regulations aimed at debt collection agencies in order to strengthen consumer protection. The aim of this study is to analyze the experience of foreign countries when regulating this area in order to help to decide if such kind of special legislation is needed in Lithuania, or if the current legal rules are able to solve those problems in accordance with social needs and the society’s sense of justice. In case that a special legislation would be considered as relevant for Lithuania, the question arises, what can we learn from the good practices examples from abroad.

In order to answer these questions this study analyses first, the meaning and definition of the debt collecting procedure and its possible impact on consumer rights, second, purposes to introduce the special legislation in Germany, Latvia and other European countries, third, the national approaches regarding states control over the debt collection agencies, forth, the national approaches regarding permissible amounts of expenses for recovery of a debt and the non-reimbursable expenses, fifth, other consumer rights protection measures such as right to the information and requirement for the communication culture with the consumers and sixth, the possible ways and suggestions for the improvement of the Lithuanian legal regime in area of extra-judicial debt collection related to the consumers.

The conclusion was made that Lithuanian legislator in case that the study of factual situation would show that Lithuanian consumers face the same problems as consumers in other European countries should seriously consider the possibility of proposing solutions how to strengthen consumer rights in this area on the legislative niveau. By doing so Lithuanian legislator should weight the proportionality of the restrictions, because here an important issue is the conflict between the principle of social state and the fundamental right of entrepreneurship freedom.

The full text in the Lithuanian language can be found at the following website: https://teise.org/wp content/uploads/2018/01/Kavalnė-Bernotaitė.pdf

[:]