LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Ukrainos žmogaus teisių specialistai susipažįsta iš arčiau su Lietuvos ir Latvijos gerąja praktika

[:lt]

Lietuvoje ir Latvijoje lankosi ir gerosios Europos Sąjungos patirties žmogaus teisių apsaugos srityje semiasi 10 Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro įstaigos (Ombudsmeno įstaigos) darbuotojai.

Šis vizitas, kurio metu institucijos dalijasi sukaupta patirtimi, vykdomas pagal Lietuvos ir Austrijos įgyvendinamą ES Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. Vizitas į Lietuvą ir Latviją yra pirmasis šiame projekte, vėliau Ukrainos atstovai lankysis Austrijoje ir Kroatijoje ir dar kartą Lietuvoje.

Kolegos iš Ukrainos Lietuvoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje, Lietuvos teisės institute, taip pat Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, Valstybinėje duomenų inspekcijoje, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, Vilniaus Universitete. Latvijoje Ukrainos atstovai aplankys Latvijos Respublikos parlamentą, taip pat Konstitucinį Teismą bei Ombudsmeno tarnybą.

Turėjome puikią galimybę pasidalinti su kolegomis Lietuvos teisės instituto patirtimi, dalyvaujant teisinės sistemos reformų procesuose, parodyti mokslinių teisinių ir kriminologinių ekspertizių pridėtinę vertę teisėkūros procesuose, kurie prisideda prie žmogaus teisių sistemos stiprinimo Lietuvoje, sako Lietuvos teisės instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Austrija įgyvendina Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. Vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirba žymiausi Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto.  Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas.

Projekto veiklos skirstomos į tris dalis (komponentus). Pirmasis komponentas skirtas Ukrainos ombudsmeno veiklą apibrėžiančią teisės aktų bazę patobulinti vadovaujantis geriausia Europos šalių praktika žmogaus teisių apsaugos srityje. Tam bus parengta esamų teisės aktų analizė ir rekomendacijos, šiuo klausimu bus surengta apskritojo stalo diskusija ir kai kurių teisės aktų projektai.

Įgyvendinant Dvynių projektą Ukrainoje, bus parengtas geriausia Europos praktika paremta personalo apmokymo sistema. Bus paruošti pasiūlymai, mokymų planai ir programos, atlikti pilotiniai mokymai ir suorganizuotos pažintys su Lietuvoje, Latvijoje, Austrijoje ir Kroatijoje veikiančiomis žmogaus teisių apsaugos sistemomis.

 Šio dvejų metų trukmės projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra. Europos Komisija projektui skiria 1,5 mln. eurų. 

Lietuva aktyviai dalyvauja ES Dvynių programoje Ukrainoje. Nuo 2010 m. Lietuvos institucijos kartu su partneriais iš kitų ES šalių Ukrainoje dalijosi patirtimi teismų reformos, žemėtvarkos, transporto saugos klausimais.

 

 

[:en]

10 Ukrainian employees from the office of Ukraine parliamentary commissioner for human rights (Ombudsman’s office) visited Lithuania and Latvia to gain insight into European Union good practice in the field of human rights.

The visit, during which the institutions shared their experiences, is being carried out according to Lithuania’s and Austria’s EU Twin project „Ukrainian Parliament High Commissioner for Human Rights Institutional Strengthening of human rights and freedoms.” The visit to Lithuania and Latvia are the first in this project, and then Ukraine’s representatives will visit Austria and Croatia and Lithuania again.

Colleagues from Ukraine visited Lithuania’s Seimas Ombudsmen’s Office, Lithuanian Law Institute, as the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the State Data Inspectorate, the State-guaranteed Legal Aid Office, the Equal Opportunities Ombudsman and Vilnius University. Latvia, Ukraine’s representatives will also visit the Parliament of the Republic of Latvia as well as the Constitutional Court and the Ombudsman’s Office.

According to the Director of the Institute, Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė they had a great opportunity to share Lithuanian Law Institute’s experience gained in the legal system reform process. Furthermore, they demonstrated how the scientific legal and criminological expertise added value to the legislative processes, which contributes to the strengthening of human rights in Lithuania.

Lithuania, as a senior partner, together with Austria is implementing a European Union twin project „Ukraine Parliaments High Commissioner for Human Rights Institutional Strengthening of human rights and freedoms”. The project is being implemented by the best Lithuanian and Austrian human rights expert team.

Under the guidance of the Ombudsman Augustinas Normantas, the project team is composed of the most famous Lithuanian legal law experts from the Law Institute of Lithuania, the Lithuanian Seimas Ombudsmen’s Office, the Equal Opportunities Ombudsman Office, Lithuanian State Data Protection Inspectorate and the Vilnius University Faculty of Law. Austria is represented by Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights.

The project activities are divided into three parts. The first component consists of defining the legislative framework of Ukrainian Ombudsman in accordance with best European legal practices in the field of human rights protection. This framework will be based on existing legislation analysis and recommendations. Furthermore, there will be round table discussions and draft legislation in the future.

The twin project’s aim is to strengthen the institutional apparatus of the Ombudsman. This will come in to effect by analyzing the current situation, getting acquainted with the European Court of Human Rights case law and implementing the needed recommendations. Also, during the project, the participants will get acquainted with the Lithuanian, Latvian and Austrian human rights protection systems and will be provided with a study visit to Croatia. Furthermore, there will be a round table discussion, seminars and trainings in Ukraine working with human rights specialists.

Implementation of Twin project in Ukraine will be prepared based on the best European personnel training systems. This implementation will prepare proposals for the training plans and programs, to carry out pilot training and organized introduction to Lithuania with human rights protection system.

The central project management agency will administer and financially manage management the two-year project. The European Commission has appointed of 1.5 million Euros to a project.

 

Lithuania is actively involved in the EU Twin Program in Ukraine. Since 2010 Lithuanian authorities with partners from other EU countries have shared their experiences of judicial reform, land management, transport safety with Ukraine.

[:]