LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Negalią turinčių asmenų patiriamo smurto artimoje aplinkoje įvertinimas R. Uscilos mokslo straipsnyje

[:lt]

 

Šių metų tarptautinio periodinio mokslo darbų žurnalo „Pedagogika“ antrame numeryje publikuotas Lietuvos teisės instituto mokslininko dr. Roko Uscilos straipsnis „Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas“. Jame pateikiama negalią turinčių asmenų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, viktimologinės situacijos šalyje per pastaruosius septynerius metus vertinimas bei suformuluotos rekomendacijos dėl pagalbos ir paramos jiems plėtojimo.

Pasak autoriaus, pasirinkto laikotarpio statistinė kiekybinių duomenų analizė rodo, jog matyti kontrastuojančios tendencijos. Visų pirma, nepaisant to, jog nuo 2015 m. Lietuvoje nuolatos mažėja žmonių su negalia, o nuo 2016 m. kasmet krinta ir nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų skaičiai (per trejus metus sumažėjo 20,26 proc.), tačiau asmenų su negalia dalis tarp jų pataruoju metu sparčiai auga (2017–2019 m. patyrusių viktimizaciją neįgalių asmenų padaugėjo net 34 proc.). Kita neatitiktis išryškėja lyginant neįgaliųjų užimamą dalį Lietuvos gyventojų populiacijoje (8–9 proc. visų šalies gyventojų) su jų dalimi tarp nukentėjusiųjų (neįgalieji 2019 m. sudarė viso labo 1,83 proc.). Panašūs skaičiai ir tarp nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje (nukentėjusieji su negalia tarp visų šio pobūdžio veikų aukų vidutiniškai sudaro vos 2,7 proc.), nors, 2019 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje duomenimis, neįgalieji išskiriami kaip viena iš dažniausiai smurtą artimoje aplinkoje patiriančių socialinių grupių. Be to, ir tarptautiniuose dokumentuose įvardijama tendencija, priskirianti neįgaliuosius tarp itin pažeidžiamų ir turinčių padidėjusią viktimizacijos riziką. Taigi, matyti neatitiktis tarp oficialios statistikos duomenų ir tarptautiniuose dokumentuose ar nacionalinėse apklausose įvardijamų tendencijų.

„Atliktas tyrimas patvirtina hipotezę, – sako mokslininkas R. Uscila, – kad negalią turinčių asmenų patiriamas smurtas artimoje aplinkoje yra itin latentiškas. Visų pirma tai būtų galima aiškinti nukentėjusiojo su negalia, gyvenančio saviizoliacijoje, fizinėje ir socialinėje at(si)skirtyje nuo aplinkos, priklausomybe nuo smurtautojo, kuri lemia aukos pasyvumą, nenorą ar / ir negebėjimą spręsti esamą situaciją, baimę nutraukti santykius su juo. Kitas aspektas, jog statistiniai duomenys visiškai neatspindi realios negalią turinčių asmenų psichologinio ir seksualinio smurto viktimizacijos situacijos, kuri akcentuojama tarptautiniuose dokumentuose, tyrimuose.“

Mokslininkas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo ministerijoms siūlo imtis aktyvios lyderystės ir siekti užtikrinti nukentėjusiųjų su negalia bazinių paslaugų paketą, įtraukti specialistus, organizacijas, kurios turi specialių žinių ir specializaciją teikti pagalbą ir paramą asmenims su negalia.

Su visu mokslo straipsnio tekstu galima susipažinti čia.

 

Vizualizacija Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF).

[:en]

In the second issue of this year’s international periodical peer-reviewed journal of research papers “Pedagogika”, the article “Domestic Violence: The Situation Assessment on Crime Victims with Disabilities” by Dr. Rokas Uscila, researcher at the Law Institute of Lithuania, was published. The article contains an assessment of the national victimological situation of victims with disabilities who have suffered domestic violence in the last seven years and formulates recommendations on how to help and support for them in the most extensive way.

According to the author, the statistical analysis of the quantitative data of the selected period shows the opposing trends. Firstly, despite the fact that the number of people with disabilities in Lithuania has been steadily decreasing since 2015, and that the number of crime victims has also been decreasing annually since 2016 (to 20.26 % in three years), the number of disabled victims who have experienced crime is, on contrary, increasing rapidly (the number of persons with disabilities who have experienced victimisation increased by 34 % between 2017 and 2019). Another discrepancy arises when comparing the number of disabled persons in the population of Lithuania (8-9 % of the total population) with the number of victims (the number of disabled persons was only 1.83 % in 2019). Similar figures can also be found among the victims of domestic violence (on average, the number of disabled persons among the victims of all crimes of a similar nature is only 2.7 %), although according to the data of the Lithuanian Population Survey on Domestic Violence, conducted in 2019, persons with disabilities present distinctive social group which is most affected by domestic violence. In addition, international documents note a tendency to categorise people with disabilities as the most vulnerable people at the increased risk of victimisation. There is therefore a discrepancy between the data in official statistics and the trends mentioned in international documents or national surveys.

“The research carried out confirms the hypothesis that domestic violence against people with disabilities is extremely latent. First of all, it could be explained by the fact that the disabled victim, who lives in self-isolation and is physically and socially excluded from the environment, is dependent on the abuser; therefore, the given situation leads to the victim’s passivity, to his/her reluctance and/or inability to deal with the existing circumstances and to victim’s fear of ending relations with the abuser. Another aspect is that the statistics do not fully reflect the real situation of victimisation in relation to the psychological and sexual abuse of persons with disabilities, as it is highlighted in international documents and research papers,” claims researcher R. Uscila.

The researcher suggests that the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania and the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania take an active leadership, aiming to ensure a package of basic services delivered to disabled victims and involve professionals and organisations with special knowledge and specialisations, which are able to provide help and support to persons with disabilities.

The full text of the scientific research is available here.

Visualisation of the Lithuanian Disability Forum (LDF).

[:]