LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kviečiame skaityti naująjį „Teisės problemų“ numerį

[:lt]

 

Naujajame Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto leidžiamo leidinio „Teisės problemos“ numeryje – mokslo straipsnių įvairovė.

Dr. Lina Beliūnienė šiame numeryje publikavo straipsnį „Korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodikliai: ką jie atskleidžia apie situaciją Lietuvoje“. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokiais rodikliais matuojamas korupcijos paplitimas įvairiose srityse, taip pat, remiantis dalimi šių rodiklių, iliustruoti Lietuvoje susiklosčiusią korupcijos paplitimo įvairiose srityse situaciją. Pasak autorės, kintančios laike, erdvėje, įvairiomis formomis pasireiškiančios korupcijos pažinimas ir jos mažinimo bei prevencijos priemonių įgyvendinimas yra neatsiejami nuo pastangų ją matuoti. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama korupcijos matavimo rodiklio samprata, pagrindinės šių rodiklių rūšys, antrojoje dalyje – korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodiklių atsiradimas, trečiojoje – pagrindinės šiems rodikliams sukurti naudojamos duomenų rūšys. Šios analizės pagrindu ketvirtojoje dalyje iliustruojama, kokia situacija susiklostė Lietuvoje, remiantis dviem pasirinktais, duomenų apie korupcijos paplitimą įvairiose srityse pateikiančiais, 2017 m. regioniniu (Europos Sąjungos piliečių, įskaitant Lietuvos, apklausos („Eurobarometro“)) ir 2019 m. nacionaliniu Lietuvos visuomenės nuomonės („Lietuvos korupcijos žemėlapio“) tyrimais.

Mindaugas Girdauskas pateikė straipsnį „Bylos nutraukimas nuosprendžiu ir nekaltumo prezumpcija: probleminiai aspektai tarptautinės ir konstitucinės teisės kontekste“. Straipsnyje nagrinėjamos teisės moksle ir praktikoje kylančios problemos dėl teismų nuosprendžių, kuriais nutraukiamos baudžiamosios bylos, formuluočių suderinamumo su nekaltumo prezumpcija, galimybių tokius sprendimus priimant suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui konstatuoti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, ir patenkinti civilinius ieškinius, taip pat galimybių priteisti žalos atlyginimą, kai byla nutraukiama atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės. Atliekamas tarptautinės, Europos Sąjungos ir konstitucinės teisės nuostatų šiais klausimais tyrimas ir atskleidžiami galimi kitokio jų aiškinimo pagrindai.

Žurnale pateikiamas dr. Dariaus Prankos straipsnis „Teisingos bausmės beieškant: švelnesnės bausmės skyrimas už neteisėtą disponavimą dideliu ar labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“. Šiame tyrime analizuojama teisingumo principo įtaka bausmės skyrimui už nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu dideliu ar labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu, padarymą. Straipsnyje pateikiama šio principo taikymo statistika 2018–2019 metais išnagrinėtose baudžiamosiose bylose pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 2 ir 3 dalis, atliekamas tokios teismų praktikos pagrįstumo vertinimas. Tyrime daug dėmesio skiriama BK 54 straipsnio 3 dalies, 75 straipsnio ir 64¹ straipsnio taikymo vienu metu teismų praktikos analizei. Nors teismai neretai priima skirtingus sprendimus arba kai kuriais atvejais mano, jog baudžiamasis įstatymas neleidžia atidėti bausmės vykdymo vadovaujantis teisingumo principu, autorius kviečia nebijoti keisti esamą teismų praktiką. Taip pat tyrime keliami klausimai dėl galimo teisinio reguliavimo ar teismų praktikos trūkumų vienu metu taikant BK 54 straipsnio 3 dalį ir BK 75, 94 ar 64¹ straipsnius, apžvelgiami kai kurių užsienio valstybių teismų įstatymai, numatantys bausmes už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis.

Žurnale taip pat išvysite dr. Raimundo Kalesnyko parengtą dr. Roko Uscilos mokslo studijos „Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose“ recenziją. Pasak R. Kalesnyko, Lietuvos teisės instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. R. Uscilos mokslo studija skirta spręsti aktualią ir tuo pat metu sudėtingą bausmių vykdymo sistemos pokyčių problemą, susijusią su dinaminio saugumo koncepcijos suvokimu ir jos įdiegimu laisvės atėmimo vietose.

Žurnalą skaitykite: https://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/.

[:en]

 

The new issue of “Legal Issues”, published by the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences, contains a variety of scientific articles.

Dr Lina Beliūnienė published an article in this issue called “Indicators for Measuring Prevalence of Corruption in Various Fields: What They Reveal About Situation in Lithuania”. This article is primarily aimed to answer the question of what indicators and data sources are used to measure the prevalence of corruption in various fields, also, to illustrate the prevalence of corruption in Lithuania, based on part of these indicators. According to the author, cognition of corruption, which changes in time, space and occurs in various forms, as well the implementation of measures to reduce and prevent it is inseparable from efforts to measure corruption. The first part of the article reviews the concept of corruption measurement indicator and the main types of these indicators, the second part – an overview of the development of corruption measurement tools and the third part – the main data sources used to create indicators for measuring corruption. According to this analysis, the fourth part illustrates the situation in Lithuania, based on regional and national Lithuanian public opinion surveys conducted in 2017 (“Eurobarometer” surveys of European Union citizens, including Lithuania) and 2019 (national Lithuanian public opinion survey “Lithuanian corruption map”).

Mindaugas Girdauskas submitted an article “Discontinuation of the Criminal Case by Judgement and Presumption of Innocence: Problem Aspects in the Context of International and Constitutional Law”. The article examines the problems arising in legal science and practice with regard to the compatibility of the wording of court judgments terminating criminal proceedings with the presumption of innocence, the possibility of finding that the defendant has committed a criminal offense and granting civil damages to the victim when criminal proceedings are terminated upon expiry of the statute of limitations, and the possibility to grant civil damages when the proceedings are terminated on the grounds of release from criminal liability. An examination of the provisions of international, European Union and constitutional law on these issues is carried out and possible grounds for their different interpretation are revealed.

An article by Dr Darius Pranka called “In Search for the Just Sentence: Imposition of Milder Sentence for Illegal Disposal of Large or Very Large Quantity of Narcotic or Psychotropic Substances” was published in the magazine. The study analyses the impact of the principle of justice on the imposition of sentence for criminal offenses related to the illegal possession of large or very large quantities of narcotic and psychotropic substances. An article provides the application statistics of this principle in criminal cases examined in 2018-2019 according to Article 260 (2) and (3) of the Criminal Code, as well as assesses the validity of such case law. The author questions too frequent application of the principle of justice (Article 54 (3) of the Criminal Code). Although the courts often impose different sentences or in some cases consider that criminal law does not allow the postponement of sentence execution in accordance with the principle of justice, the author invites not to be afraid to change the existing case law. As well, the study largely focuses on case law analysis of the simultaneous application of Article 54 (3), Article 75 and Article 64¹ of the Criminal Code, reviewing the laws of some foreign courts providing for penalties for illicit drug use.

In the magazine, you will find a review of Dr Rokas Uscila’s scientific study „The Concept of Dynamic Security in Prisons” submitted by Dr Raimundas Kalesnykas. According to him, LCSS LI senior researcher Dr R. Uscila’s scientific study is designed to address the relevant and at the same time complex problem of changes in the penitentiary system, related to the perception of the concept of a dynamic security and its implementation in places of imprisonment.

Read the magazine: https://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/.

[:]