LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Manipuliavimo sporto varžybomis prevencija – Instituto mokslininkės vadovaujamos doktorantūros tyrimo objektas

[:lt]

 

Lietuvos socialinių mokslų centro teisės institutui laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) konkursinės doktorantūros vietą, su Mykolo Romerio universitetu susitarta kartu vykdyti socialinių mokslų srities teisės (01S) mokslo krypties doktorantūros studijas. Doktorantūra vykdoma pagal Mykolo Romerio universiteto kartu su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą, patvirtintą Mykolo Romerio universiteto Senato 2017 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-24, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto ir Mykolo Romerio universiteto steigimo dokumentais, Mokslo doktorantūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais doktorantūrą. Doktorantūros studijos finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Doktorantūros tematika – „Manipuliavimo sporto varžybomis prevencija“.

Doktorantūros vadovas – dr. Salomėja Zaksaitė.

Doktorantas – Irma Venckuvienė.

Disertacijos tema – „Kovos su manipuliavimu sporto varžybomis patirtis Europoje ir Lietuvoje: teoriniai, lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai“.

Disertacijoje bus siekiama įvertinti ne tik pagirtinas Lietuvos iniciatyvas ir kritiškai peržvelgti, kokių prevencinių priemonių Lietuva stokoja, bet ir atrinkti geriausias užsienio valstybėse taikytas ir taikomas iniciatyvas bei jas pateikti tam, kad iš jų galėtume pasisemti patirties. Disertacijoje taip pat būtų atkreipiamas dėmesys į Europos valstybių lošimų reguliatorių požiūrį tam tikrais su manipuliavimu sporto varžybomis susijusiais aspektais. Darbe bus aiškinamasi, koks yra pasirinktų Europos šalių lošimus prižiūrinčių institucijų vaidmuo prisidedant prie kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. Taip pat darbe siekiama pristatyti tam tikrų su sportu susijusių subjektų atstovų nuomonę apie manipuliavimo sporto varžybomis problemą, jų vertinimą apie vykdomą manipuliavimo sporto varžybomis prevenciją Lietuvoje, kokias perspektyvas jie mato manipuliavimo sporto varžybomis prevencijos srityje. Išvardytiems tyrimams atlikti bus pasitelkiamas, be kita ko, induktyvusis metodas. Bus atliekami iš dalies struktūruoti interviu su ekspertais, besispecializuojančiais manipuliavimo sporto varžybomis srityje, iš viešojo ir privataus sektorių.

[:en]

 

As the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences won the competitive doctoral position established by the Research Council of Lithuania (RCL), an agreement was reached with Mykolas Romeris University to jointly conduct doctoral studies in the field of social sciences within the discipline of Law (01S). The doctoral studies are carried out in accordance with the Mykolas Romeris University and Vytautas Magnus University Doctoral Regulations in the field of law, approved by the Senate of Mykolas Romeris University on June 2, 2017 by Resolution No. 1SN-24, as well as in accordance with the Republic of Lithuania Law on Higher Education and Research, the founding documents of the Law institute of Lithuanian Centre for Social Sciences and Mykolas Romeris University, the Regulations for Science and Doctoral Studies and other relevant legislation. The doctoral studies are financed from the European Union structural funds.

Topic of doctoral research – „Prevention of Manipulation of Sports Competitions”.

Doctoral supervisor – dr. Salomėja Zaksaitė.

Doctoral student – Irma Venckuvienė.

Doctoral thesis – „Experience of combating manipulation in sports competitions in Europe and Lithuania: theoretical, comparative legal and criminological aspects”.

The dissertation aims not only to evaluate the commendable Lithuanian initiatives and critically review what preventive measures Lithuania lacks, but to select the best initiatives applied in foreign countries and present them so that they can be learned from as well. The dissertation will also draw attention to the attitude of European gambling regulators towards certain aspects related to the manipulation of sports competitions. In addition, the role of gambling authorities in different European countries when contributing to the fight against manipulation of sporting events will be explained. The work aims to present the opinion of representatives of certain sports-related entities regarding the problem of manipulation of sports competitions, their assessment of the prevention of manipulation of sports competitions in Lithuania and the perspectives they see in this field. The listed studies will be carried out using, among other methodology, the inductive method. Partially structured interviews with experts from public and private sectors, specializing in the manipulation of sporting competitions will be conducted.

[:]