LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

AKCININKO LOCUS STANDI DĖL VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS (77)

Autorius: Dr. Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais yra vienas iš akcininko pažeistų teisių gynybos būdų. Šiuo institutu siekiama apsaugoti akcininkų investicijas, įvertinant kolektyvinius dalyvių kaip visumos veiksmus, visuotinio akcininkų susirinkimo kaip bendrovės organo galias pasitelkiant teisminės kontrolės mechanizmą. Atsižvelgiant į šio akcininko pažeistų teisių gynybos būdo tikslus ir praktinę jo tinkamo panaudojimo reikšmę, straipsnyje nagrinėjami ex lege reikalavimai, kuriuos turi atitikti akcininkas, reiškiantis ieškinį dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal Lietuvos privatinę teisę. Remiantis lyginamosios teisėtyros rezultatais, taip pat įvertinamas poreikis modernizuoti esamą teisinį reguliavimą dėl akcininko locus standi.