LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Alkoholio vartojimas – kur riba tarp laisvės ir atsakomybės?

[:lt]

Minint Žmogaus teisių dieną Lietuvos teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkai organizuoja konferenciją „Alkoholio vartojimas: laisvės ir atsakomybės ribos“, kurioje pranešimus skaitys ir diskusijoje dalyvaus sveikatos, alkoholio kontrolės ir su tuo susijusią problematiką tyrinėjantys mokslininkai ir šioje srityje dirbantys praktikai.

Gruodžio 10 dieną VDU nuo 9.30 val. prasidedančioje konferencijoje bus ieškoma atsakymų, kaip suderinti skirtingus interesus: viešąjį interesą mažinti alkoholio vartojimą, verslo interesus užsiimti teisėtu verslu ir gauti kuo didesnį pelną ir galiausiai – privataus asmens interesus laisvai įsigyti teisėtą produktą ir jį vartoti, prisiimant už tai atsakomybę. Mokslininkai svarstys, ar įvairūs suvaržymai gali būti pateisinami viešuoju interesu, ar, priešingai, gali būti vertinami kaip asmens diskriminavimas.

Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų duomenimis, Lietuva yra viena daugiausiai alkoholio vartojančių valstybių pasaulyje. Statistikos duomenimis, vienas Lietuvos gyventojas (15 metų ir vyresnis) per metus suvartoja apie 15 litrų absoliutaus (100 proc.) alkoholio. Tikrovėje šis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes dalis suvartojamų alkoholinių gėrimų įsigyjama dar ir nelegalioje rinkoje.

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje kasmet 750–1000 mirčių priežasčių būna nulemtos alkoholio vartojimo (ligos, apsinuodijimai, nelaimingi atsitikimai etc.). Ta pati statistika byloja, kad maždaug 1 iš 4 (t. y. daugiau nei 11 tūkst.) ištiriamų nusikalstamų veikų kasmet yra padaroma neblaivių asmenų. Dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės kasmet įvyksta daugiau nei 500 eismo įvykių, apie 300 iš jų – dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Šių eismo įvykių metu kasmet žūsta dešimtys, o sužeidžiama šimtai žmonių: 2014 m. dėl neblaivių asmenų kaltės žuvo 120 žmonių (iš jų 45 – dėl neblaivių vairuotojų kaltės), buvo sužeisti 937 žmonės (iš jų 408 – dėl neblaivių vairuotojų kaltės).

Atsižvelgiant į tokius duomenis, Lietuvoje buvo imtasi kai kurių veiksmų: nuo kitų metų pradžios įsigalios draudimas alkoholiu prekiauti degalinėse, nuo balandžio mėnesio įsigalios Baudžiamojo kodekso pataisos, numatančios baudžiamąją atsakomybę už transporto priemonės vairavimą esant vidutiniam ar sunkiam vairuotojo neblaivumo laipsniui, nuo lapkričio ant alkoholinių gėrimų atsiras nauji įspėjamieji grafiniai ženklai apie alkoholio žalą nėščioms moterims.

Taip pat pasigirsta svarstymų įteisinti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo, leisti alkoholiu prekiauti tik tam skirtose, specializuotose, vietose, visiškai drausti alkoholio reklamą; nustatyti 0 promilių ribą visiems be išimties vairuotojams; nustatyti prievolę naudoti antialkoholinį variklio užraktą; žymiai padidinti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokas asmenims, kurie buvo sulaikyti vairuojantys neblaivūs ir t. t.

Konferencijos programa

Daugiau informacijos:
Ineta Stravinskaitė – Janavičienė
Lietuvos teisės institutas
8 699 04294

 

[:en]

To celebrate Human Rights Day, scientists of Law Institute of Lithuania and Vytautas Magnus University (VMU) are organizing a conference „Alcohol consumption: freedom and limits of liability”. During which presentations and discussions of scientists and practicians in health, alcohol control and other associated problems will be held. The conference will take place on 10th of December 9.30 in VMU (Kaunas city).

The participators of the conference will be looking for answers, on how to reconcile the different interests: the public interest to reduce alcohol consumption, business interests to engage in legitimate business and maximize profits, and eventually – a private individual interests freely acquire a legitimate product and its use, taking responsibility for this. Scientists will consider whether the various restrictions can be justified by the public interest, or, on the contrary, can be seen as a personal discrimination.

The data of The World Health Organization and other international organizations demonstrate that Lithuania is one of the most alcohol-consuming countries in the world. Statistics show that one Lithuanian resident (15 years and older) consumes about 15 liters of pure (100 percent.) alcohol per year. In reality this number is probably higher, because part of the consumption of alcoholic beverages has acquired the illicit market.

According to the Department of Statistics, annually 750-1000 causes of death in Lithuania are caused by alcohol consumption (illness, poisoning, accidents, etc.). The same statistics show that about 1 out of 4 (i.e. over 11 thousand) investigated offenses anually are committed by drunk people. Drunk road users every year causes more than 500 accidents, about 300 of them – on the drunk driver’s fault. The traffic accidents each year kill dozens and wound hundreds of people: in 2014 due to the fault of drunk road users 120 people were killed (45 of them – because of drunk drivers), 937 people were injured (408 of them – because of drunk drivers).

Given this data, Lithuania had taken some action: from the beginning of 2016 a ban on the alcohol trade in gas stations, in April new amendments in Criminal Code providing a criminal liability for the vehicle driving at a moderate or severe driver’s intoxication degree, from November new warning images regarding alcohol harm for pregnant women will appear on alcoholic beverages.

There is also some ideas for legitimization of the forced treatment for alcoholism; to permit selling alcohol only in designated, specialized places; completely ban alcohol advertising; set limit at 0 ppm for all drivers without exception; mandatory use of alcohol interlock devices; increase significantly third party liability motor insurance price for persons who have been arrested driving drunk, and so on.

[:]