LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Teisinė pagalba Lietuvoje: kokybė, jos priežiūra ir kontrolė

[:lt]

Ilgą laiką Lietuvoje buvo siekiama užtikrinti pačią teisę į teisinę pagalbą, tik pastaraisiais metais žengiama toliau – vis daugiau dėmesio skiriama teisinės pagalbos kokybei, standartams, teikimo priežiūrai ir kontrolei, o gerieji pavyzdžiai tampa Europos modeliu ar pavyzdžiu kitų valstybių teisinėms sistemoms tobulinti.

Tokius aspektus konferencijoje „Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba: status quo ir iššūkiai“ akcentavo Lietuvos teisės instituto mokslininkės Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė ir dr. Agnė Limantė.

Konferencijoje, kurioje nemažai dėmesio buvo skirta valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybei, mokslininkės pristatė savo pranešimą „Teisinės pagalbos kokybės standartai: Europinė dimensija“. Pranešime buvo ne tik pristatomas dabartinis teisinis reguliavimas, analizuojama situacija Europos šalyse.

Pirmuoju Europos Sąjungos dokumentu, kuriame kalbama apie teisinės pagalbos kokybę, laikoma 2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijos (EK) Rekomendacija dėl įtariamųjų arba kaltinamųjų teisės į teisinę pagalbą baudžiamajame procese. Iki 2016 m. lapkričio 27 d. Lietuva turės informuoti EK apie priemones, kurių imtasi šioms rekomendacijoms įgyvendinti. Siekiant teisinės pagalbos kokybės, turi būti užtikrinama advokatų darbo kokybė, sukurti mechanizmai, leidžiantys pakeisti teisinę pagalbą teikiančius advokatus arba pareikalauti iš jų vykdyti įsipareigojimus, jei šie nesuteikia tinkamos teisinės pagalbos. Taip pat turėtų būti sukurta akreditavimo sistema, organizuojami mokymai ir kt.

Mokslininkės savo pranešime akcentavo, kad nustatyti vienodus standartus visose Europos Sąjungos šalyse labai sudėtinga dėl skirtingo teisinės pagalbos finansavimo lygio (žr. lentelę). Palyginimui – skaičiuojant išlaidas vienam žmogui, Anglija ir Velsas teisinei pagalbai skiria iš esmės tiek pat, kiek Lietuvoje skiriama visiems teismams, įskaitant Konstitucinį Teismą, Nacionalinei teismų administracijai ir prokuratūrai kartu sudėjus.

 

Šalių išlaidos teisinei pagalbai (mln. eur.)

Anglija ir Velsas 2 489
Vokietija 533
Nyderlandai 484,7
Prancūzija 351
Škotija 182
Airija 97,41
Belgija 76,6
Suomija 67,7
Lenkija 22,86

[:en]

For a long time Lithuania was to ensure the right to legal aid, but only in recent years Lithuania gone further – more and more attention is paid to the legal aid quality standards, delivery monitoring and control, and the good examples are the European model and a model for improvement of other jurisdictions.

These aspects highlighted by the scientists of the Law Institute of Lithuania Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskiene and Dr. Agne Limantė during the conference „State-guaranteed secondary legal aid: the status quo and challenges”.

During the conference, which focused on a quality of state-guaranteed legal aid, the researchers presented their report „Legal Aid Quality Standards: European dimension”. The report presents the current legal regulation as well as analyzes the situation in the European countries.

The first European Union document, which refers to the quality of legal aid, is 27 of November 2013 The European Commission (EC) recommendation of suspects or accused persons the right to legal assistance in criminal proceedings. Before 27 of November 2016, Lithuania will have to inform the European Commission about the measures taken to implement these recommendations. For the quality of legal aid the quality of lawyers must be guaranteed also, mechanisms created in order to change lawyers providing legal assistance or to require them to carry out their commitments, if they do not provide adequate legal assistance. There should also be developed accreditation system, organized trainings etc.

Scientists in their report emphasized that it is very difficult to set uniform standards for all European Union countries because of differences regarding the level of funding for legal aid (see. Table below). For comparison – in calculating the cost per person, the costs provided for legal aid in England and Wales are almost the same as the costs of all Lithuanian courts, including the Constitutional Court, the National Courts Administration and the Public Prosecutor’s Office put together.

The costs of legal aid in various countries (mln. EUR).

England and Wales 2489
Germany 533
Netherlands 484.7
France 351
Scotland 182
Ireland 97.41
Belgium 76.6
Finland 67.7
Poland 22,86

[:]