LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Ar kyšis užsienio bendrovės vadovui būtų užsienio pareigūno papirkinėjimas? Mokslininkai tiria užsienio pareigūno sampratą

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkė dr. Agnė Limantė kartu su bendraautoriumi dr. Manfredu Limantu Vilniaus universiteto leidinyje „Teisė“ paskelbė straipsnį „Užsienio pareigūno samprata EBPO konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose“.

Straipsnyje analizuojama 1997 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, tapusi itin aktuali Lietuvai po mūsų šalies prisijungimo prie šio tarptautinio susitarimo. Daugiausia dėmesio skiriama užsienio pareigūnų sampratos analizei.

Išvadose mokslininkai teigia, kad didžiausių teisinių galvosūkių taikant EBPO konvenciją kelia asmenų, teikiančių viešąsias paslaugas užsienio viešosios įmonės vardu, galimo papirkimo atvejai. Viešoji įmonė pagal EBPO konvenciją yra įmonė, neatsižvelgiant į jos teisinį statusą, kuriai valstybės valdžios institucijos gali turėti didelę įtaką. Papildomai reikia nustatyti, ar tokia įmonė teikia viešąsias paslaugas, be to, svarbu, ar viešoji įmonė atitinkamoje rinkoje neveikia „įprastu komerciniu pagrindu“.

Mokslininkai pateikia išvadą, kad EBPO konvencijoje įtvirtinta viešosios įmonės samprata yra ydinga, o valstybių praktika – prieštaringa ir nenuosekli. Konvencijos valstybės turėtų skirti daugiau dėmesio įvertinti faktines viešosios įmonės ir jos atstovų funkcijas ir vaidmenį konkrečiu atveju, neapsiribodamos bendru viešosios įmonės veiklos formos ir verslo aplinkos aptarimu. Galimi atvejai, kai ta pati valstybinė įmonė veikia keliuose skirtinguose tos pačios rinkos segmentuose visiškai skirtingais pagrindais. Atskirti atitinkamas rinkas ir apibrėžti, kas yra „įprastais komerciniais pagrindais“ paremta veikla, gali būti itin sudėtinga, ypač jei kalbama apie užsienio teisę ir užsienio subjektus, veikiančius specifinėje tos valstybės aplinkoje.

Dr. A. Limantė šią publikaciją rengė remdamasi savo tyrimais, atliktais įgyvendinant Lietuvos teisės instituto ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“.

Visą publikaciją galima rasti čia: http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849

[:en]

Together with co-author Dr. Manfredas Limantas, Law Institute of Lithuania researcher Dr. Agnė Limantė has published an article entitled “Definition of ‘Foreign Public Official’ in the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions” in the Vilnius University Law Journal.

The article analyses the 1997 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, which has become particularly relevant to Lithuania after the country’s accession to this international agreement. The primary focus of the article is an analysis of the concept of ‘foreign public official’.

The researchers conclude that the definition of a public enterprise established in the OECD Convention is flawed, and that the practices of the countries are contradictory and inconsistent. Member countries should dedicate more attention to assessing the actual functions and role of the public enterprise and its representatives in the specific case, without limiting themselves to general discussions on the business environment and the form of the activities of the public enterprise. There may be cases where the same public undertaking operates in several different segments of the same market on totally different grounds. It can be extremely difficult to separate the relevant markets and define just what operations “on a normal commercial basis” are, especially when it comes to foreign law and foreign entities operating within a specific environment of that country.

Dr. Limantė prepared this publication based on research that she conducted while implementing the Law Institute of Lithuania long-term institutional research and experimental (social, cultural) development programme “A New Approach to Corruption: Challenges and Opportunities beyond the Boundaries of the Public Sector”.

The full publication can be found at: http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849

[:]