LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Išleista nauja knyga apie reglamento „Briuselis IIa“ taikymą

[:lt]

Buvo išleista ir prekyboje jau pasirodė knyga „Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts“ (liet. „Jurisdikcija santuokos, tėvų pareigų ir tarptautinio vaikų grobimo bylose: reglamento „Briuselis IIa“ taikymo nacionaliniuose teismuose vadovas“).

Šį vadovą išleido Italijos leidykla, jis platinamas leidėjo puslapyje: http://www.giappichelli.it/jurisdiction-in-matrimonial-mattersparental-responsibility-and-international-abduction,9211225 . Knyga parengta pagal Europos Komisijos projekto „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimo metu sukauptą medžiagą.

Leidinį anglų kalba sudarė viena iš projekto vadovių mokslininkė Constanza Honorati. Jį ruošiant dalyvavo ir Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkė dr. Agnė Limantė. Ji kartu su bendraautoriais parengė tris leidinio skyrius, kuriuose kalbama apie bendrąją jurisdikciją tėvų atsakomybės bylose, nenutrūkstamą vaiko buvusiosios nuolatinės gyvenamosios vietos jurisdikciją, vaiko buvimo vieta grindžiamą jurisdikciją, jurisdikciją vaikų grobimo bylose, vaiko grąžinimą, bylos perdavimą teismui, geriau tinkančiam nagrinėti bylą, ir kitus aktualius klausimus.

„Pasibaigus projektui jautėme nemažą susidomėjimą ne tik iš projekto dalyvių, todėl dabar džiaugiamės, kad svarbiausia projekto metu sukaupta medžiaga bus prieinama visiems, besidomintiems šeimos teisės klausimais“, – sako LTI mokslininkė dr. Agnė Limantė.

Projektą „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ LTI įgyvendino kartu su užsienio partneriais (Barselonos universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija). 2003 metų Europos Tarybos reglamentas „Briuselis IIa“ – vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų, kuriame numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl buvo siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti pagrindines reglamento „Briuselis IIa“ taikymo tendencijas ir parengti praktinį apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose.

[:en]

Entitled Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction: A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts, the book is already on sale.

This handbook was published by an Italian publishing house and is being distributed on the publisher’s website www.giappichelli.it/jurisdiction-in-matrimonial-mattersparental-responsibility-and-international-abduction,9211225. The book is based on material collected during implementation of a European Commission project “EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East”.

The publication was compiled in English by one of the project managers, scientist Costanza Honorati. Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) scientist dr. Agnė Limantė also participated in its preparation. Together with her co-authors, she prepared three sections of the publication which address general jurisdiction in parental responsibility cases, continued jurisdiction of the child’s former habitual residence, jurisdiction based on the child’s physical presence, jurisdiction in child abduction cases, return of the child, transfer of a case to a court that is better placed to hear the case, and other relevant issues.

“After the project was over, we felt considerable interest not only from the project participants, so now we are glad that the most important material accumulated during the project will be available to everyone who are interested in matters of family law,” says LIL scientist dr. Agnė Limantė.

LIL implemented the project “EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East” in conjunction with foreign partners (University of Barcelona, Spain; University of Milano-Bicocca, Italy; University of Rijeka, Croatia). The 2003 Council Regulation known as Brussels IIa provides various rules for the establishment of jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments, and is one of the most complex EU documents on private family law. Application of the latter is relatively uneven in individual EU countries, so efforts were made to systematise and evaluate the case law of the EU countries selected, uncover the main trends in application of the Brussels IIa Regulation, and develop a practical summary of how specific provisions are applied in courts.

[:]