LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos mokslo taryba finansuos Lietuvos teisės instituto smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo galimybių tyrimą

[:lt]

Lietuvos teisės institutas (toliau – LTI) laimėjo Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) finansavimą dar vienam mokslinių tyrimų projektui. Pagal konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“ projektui „Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK) skirta beveik 110 tūkst. eurų. Projekto tyrėjų komandą sudaro mokslininkai Ilona Michailovič (projekto vadovė), Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė ir Vaidas Viršilas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo galimybes instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis.

Šis tyrimas nuosekliai pratęs anksčiau LTI mokslininkų grupės (vadovė dr. Ilona Michailovič) vykdytą LMT finansuotą reikminį projektą „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ (POSIB). Jo metu, įvertinus smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos teikimo mechanizmus, egzistuojančias tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikas, buvo sukurtas ir pasiūlytas suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelis. Tyrimo rezultatai pateikti mokslo studijoje, kurią galima rasti čia.

2020 m. pavasarį prasidėsiantis projektas prisidės prie pažangios, nuosekliu požiūriu ir bendradarbiavimu grįstos smurto artimoje aplinkoje užkardymo bei smurtinio elgesio korekcijos sistemos kūrimo, įtraukiant suinteresuotas institucijas ir bendruomenes. Projekto pabaigoje tyrimo pagrindu bus suformuluotos praktinės rekomendacijos Lietuvos probacijos tarnybai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-20-4.

Nuotrauka iStock.

[:en]

The Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) has won funding procedure of the Research Council of Lithuania (hereinafter – RCL) to perform one more scientific research project. The amount of almost 110,000 Euro was granted to the project “Changes in Domestic Violent Behavior: Perspectives for Developing Work with Perpetrators at Institutional and Communal Levels” in accordance with the National Research Programme “Welfare society”. The team of project researchers consists of the scientists: Ilona Michailovič (Research Leader), Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė and Vaidas Viršilas. The project aims to explore the potential of changing domestic violence behavior through institutional and communal levels.

This research will consistently continue the need-driven research project “Towards the effective cooperation between police and other stakeholders: model for the identification, support and prevention of domestic violence” (POSIB), which was previously performed by the group of the LIL scientist (Research Leader Dr. I. Michailovič) and funded by the RCL. During it, after the assessment of mechanisms used to recognise the domestic violence and provide support, as well as the existing practices of multi-agency cooperation, the cooperation model of the institutions concerned was developed and offered. The research results were provided in the scientific study, which can be found here.

The project, which will begin in the spring of 2020, will contribute to the development of advanced system, preventing the domestic violence and correcting violent behaviour, based on the coherent approach and cooperation, by involving relevant institutions and communities into it. At the end of the project, practical recommendations will be formulated to the Lithuanian Probation Service and other institutions concerned, based on the grounds of the research.

Funding was allocated by the Research Council of Lithuania (LMTLT), Contract No. S-GEV-20-4.

Photo: iStock.

[:]