LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės institutas sieks įsitvirtinti tarptautinėje arenoje

[:lt]

Lietuvos teisės institutas (LTI) pateikė 2018 metų ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi praėjusių metų darbai – Teisingumo ministerijos užsakymu atlikti tyrimai, ilgalaikių programų įgyvendinimas, dalyvavimas MTEP konkursuose. Pernai tarptautiniai ekspertai atliko tarptautinį palyginamąjį įvertinimą, kuris buvo palankus LTI.

Reikšmingiausias LTI praėjusių metų mokslinis darbas buvo Vyriausybės programos priemonės įgyvendinimas ir pagal priemonę įvykdytas mokslinis tyrimas „Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė“.

Vadovaujantis LTI atliktu tyrimu „Socialinės reabilitacijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analizė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos“ Teisingumo ministerija Kalėjimų departamento vadovams formuoja užduotis. 

„Instituto atliekami mokslo darbai pritaikomi tobulinant valstybės gyvenimą, tai yra svarbus įvertinimas Instituto mokslininkams“, – sako LTI direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.  

LTI taip pat atliko mokslinius tyrimus įgyvendindama atskiras valstybines tarpinstitucines nacionalines programas, pvz., parašyta mokslo studija „Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas“.

Institutas aktyviai dalyvauja ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) skelbiamuose tiksliniuose MTEP konkursuose projektams įgyvendinti, pvz., dėl reikminių tyrimų, dėl mokslininkų grupių tyrimų ir pan., kurie susiję su valstybės, visuomenės problemų sprendimu. Vykdant LMT finansuojamą projektą šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio rezultatai bus pritaikyti policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo veikloje.

Įgyvendinant ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) per 2018 m. buvo publikuotos dvi ir parengta publikuoti viena iš penkių mokslo studijų, publikuoti šeši mokslo straipsniai (iš programoje suplanuotų 18 straipsnių: vienas straipsnis publikuotas 2016 m., šeši straipsniai – 2017 m.) ir atliktas vienas MTEP darbas – viena išvada, organizuotas vienas mokslo renginys, skaityti trys moksliniai pranešimai.

Per 2018 m. Teisingumo ministerijos užsakymu buvo atlikti keturi moksliniai tyrimai, kurių rezultatai perduoti suinteresuotoms institucijoms ir publikuoti mokslinių darbų formatu.

Instituto darbuotojai, įvertinę aktualias teisinio reguliavimo ir taikymo problemas, per 2018 m. atliko mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengė bei publikavo iš viso tris monografijas, septynias mokslo studijas ir 26 mokslo straipsnius.

Pernai LTI buvo atlikti du veiklos vertinimai – kasmetinis 2017 m. veiklos vertinimas, kurį atliko LMT, ir tarptautinis palyginamasis, kuris buvo organizuojamas MOSTA už 2013–2017 m. veiklos rezultatus. Tarptautinių ekspertų įvertinimas LTI buvo labai palankus: už veiklos kokybę – 3, už socialinį poveikį – 4 ir už perspektyvumą – 5 balai. 

„Gavome ekspertų rekomendacijas, kurias įgyvendinęs LTI galėtų pagerinti savo veiklos rezultatus, todėl šis vertinimas yra ypač naudingas mokslininkams – žinome, į ką turime atkreipti daugiau dėmesio, kur turėtume koncentruoti savo jėgas“, – sako Instituto vadovė.

2018 m. atlikti mokslo tyrimai daugiausia buvo orientuoti į pridėtinės vertės valstybei ir visuomenei didinimą bei į mokslo kokybės kėlimą. Siekiant išlaikyti praėjusių metų veiklos rezultatus ir kuriamą pridėtinę vertę visuomenei, bus tęsiami pradėti darbai ir ieškoma būdų gauti didesnį finansavimą, kuris leistų labiau skatinti esamus ir pritraukti naujus darbuotojus.

2019 m. LTI keliami iššūkiai – sėkmingai pradėti naują ilgalaikę programą, kitą ilgalaikę programą produktyviai tęsti ir atlaikyti jos tarpinį vertinimą; atlaikyti institutų optimizavimo procesą ir išsigryninti vertinius kriterijus, kurie stiprina LTI vaidmenį teisės mokslui.

„LTI turi įsitvirtinti tarptautinėje mokslo arenoje, todėl turime stiprinti ryšius su partneriais užsienyje, sieksime naujų tarptautinių projektų, kurie leis naujai pažvelgti į mokslą tarptautinėje arenoje“, – sako LTI direktorė J. Paužaitė-Kulvinskienė.

Kaip žinoma, LTI yra mokslo įstaiga, kuri vykdo valstybės, ūkio ar visuomenės poreikiams svarbius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, užtikrina valstybės kompetenciją ir Lietuvos mokslinių tyrimų integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę.

[:]