LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LTI studija – į pagalbą Valstybės kontrolės auditui

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) atlikta mokslo studija „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“ pasitarnavo Valstybės kontrolei rengiant teisėkūros proceso auditą, po kurio padaryta išvada, jog Lietuvos teisėkūra yra neefektyvi.  

Valstybės kontrolė paskelbė „Teisėkūros proceso“ patikrinimo išvadas, kuriose sakoma, jog šiuo metu fragmentiškai ir nekokybiškai atliekamos teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatai nesuteikia informacijos apie esamo teisinio reguliavimo reikalingumą ir efektyvumą, o tai neleidžia laiku ir tinkamai reaguoti į pokyčius, kurie vyksta įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Pateiktose išvadose nurodoma, kad teisinis reguliavimas turi būti kokybiškas, nes tvarkomi visuomeniniai santykiai, užtikrinamas tinkamas valstybinių funkcijų vykdymas, sudaromos sąlygos visuomenės ir valstybės efektyviam vystymuisi. Teisinio reguliavimo aiškumas, racionalumas ir veiksmingumas priklauso nuo teisėkūros proceso ir jo kokybės. Informacija ir visa Valstybės kontrolės išvada skelbiama čia: https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24464

Valstybės kontrolė auditui informaciją rinko įvairiais būdais, jam buvo naudojama LTI atlikta mokslo studija „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“.

LTI tyrimas apie teisinį reguliavimą buvo atliktas įgyvendinant Vyriausybės programą ir Teisingumo ministerijos priemonę, kuri numato teikti teisinės politikos formavimui skirtus pasiūlymus, pagrįstus šiuolaikinės teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais.

Mokslininkai, išanalizavę situaciją, pateikė išvadą, kad beveik visais atvejais teisinio reguliavimo stebėsena atliekama tik formaliai, o ne siekiant išsiaiškinti tikrąjį, realų teisės akto poveikį. Mokslo studijoje taip pat nurodoma, kad ex post vertinimas ne tik nėra iš anksto sistemiškai planuojamas, bet ir nėra atliekama sisteminė vertintinų teisės aktų atranka. Tai daugiausia susiję su tuo, jog Lietuvoje iki šiol tinkamai neveikia ex ante vertinimo mechanizmas, kurį pasitelkus dalies EBPO šalių narių praktikoje iš anksto identifikuojamas ex post vertinimo požiūriu aktualiausias teisinis reguliavimas. Vertinami aktai ministerijų pasirenkami atsitiktinai ir šis pasirinkimas ne tik deramai nepagrindžiamas, bet ir apskritai neargumentuojamas.

Kitus studijoje nurodytus trūkumus bei visą studijos tekstą galima rasti atviroje duomenų prieigoje https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Ex-post3.pdf

Mokslinį tyrimą atliko LTI mokslininkai dr. Petras Ragauskas, dr. Agnė Limantė, dr. Danguolė Bublienė ir Evelina Agota Vitkutė.

[:en]

A research study “Ex Post Evaluation of Laws and Regulations: Perspectives in Lithuania” conducted by the Lithuanian Law Institute (hereinafter – LIL) assisted the National Audit Office in preparing an audit of the law-making process, after which it was concluded that Lithuanian law-making is ineffective.

The National Audit Office has published the findings of the “Law-Making Process” inspection, where it is concluded that the results of the legal regulation monitoring that is currently being conducted in a fragmentary and inadequate manner do not provide information about the necessity and efficiency of the existing legal regulation, and this makes it impossible to properly and duly respond to the changes which are taking place in various spheres of public life. In the conclusions that were presented, it was specified that legal regulation must be of high quality, as this concerns the management of social relations, the assurance of proper execution of public functions, and the creation of conditions for the effective development of society and the state. The clarity, rationality and effectiveness of legal regulation depends on the law-making process and its quality. Additional information and the complete findings of the National Audit Office are available here: https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24464.

The National Audit Office collected information for the audit in a variety of ways; a research study “Ex Post Evaluation of Laws and Regulations: Perspectives in Lithuania” conducted by the LIL was also used.

The LIL study on legal regulation was carried out under a Government programme and a Ministry of Justice measure which provides for the submission of proposals on the formation of legal policy based on the results of contemporary law and criminology research.

After analysing the situation, the researchers presented their findings that in almost all cases, monitoring of legal regulation is only carried out formally, rather than with the goal of ascertaining the real impact of the legal act. The research study also indicates that not only is the ex post evaluation not systematically planned in advance – systematic selection of the legal acts to be evaluated is not carried out either. This is mainly due to the fact that in Lithuania, the ex ante evaluation mechanism is still not functioning properly, and this is used in the practice of part of the OECD member countries to identify in advance the most relevant legal regulation in terms of ex post evaluation. The legislation to be assessed is randomly selected by ministries, and not only is this choice not adequately justified – it is not reasoned at all.

Other shortcomings identified in the study and well as the full text of the study can be found on the open data portal https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Ex-post3.pdf.

The scientific study was conducted by scientists: dr. Petras Ragauskas, dr. Agnė Limantė dr. Danguolė Bublienė and Evelina Agota Vitkutė.

[:]