LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Domėjosi teisinės pagalbos kokybe Vokietijoje

[:lt]

Kokybiška valstybės garantuojama teisinė pagalba ir vienodi jos standartai visose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Tokie tikslai keliami Lietuvos teisės instituto (LTI), Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) , Lietuvos advokatūros, Vokietijos Frankfurto Gėtės universiteto ir Olandijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įgyvendinamam projektui „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“.

Vienas projekto uždavinių – išanalizuoti ir įvertinti, kaip konkrečioje projekte dalyvaujančioje valstybėje yra užtikrinama teisinės pagalbos kokybė. Todėl LTI mokslininkai dr. Simonas Nikartas ir Laurynas Totoraitis kovo 12 -14 d. kartu su VGTPT direktore Anželika Banevičiene, direktoriaus pavaduotoja Diana Jarmale bei Kauno skyriaus vyriausiuoju specialistu Irmantu Skauransku lankėsi Frankfurte (Vokietija).

Projekto ekspertai Frankfurto Gėtės universitete susitiko su Heseno žemės teisėjais, prokurorais, šio universiteto mokslininkais, lankėsi Frankfurto miesto advokatų taryboje, Hesseno žemės teisingumo ministerijoje. Projekto ekspertai susipažino su Vokietijos teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose sistemos ypatumais, turėjo galimybę išklausyti  šioje srityje dirbančių praktikų nuomonių apie teisinės pagalbos kokybę šioje šalyje. 

Vokietijoje egzistuoja specifinė valstybės teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose sistema. Skirtingai nei Lietuvoje ar Olandijoje, kur veikia specialios valstybės institucijos, koordinuojančios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, Vokietijos baudžiamosiose bylose įstatymų numatytais atvejais nemokamą gynėjo dalyvavimą užtikrina teismai.

Vizito metu surinkta informacija naudojama pagrindiniam projekto tikslui – kuriant minimalius advokatų veiklos bei teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose standartus, tinkamus taikyti visose ES valstybėse, ir parengti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką.

Projektas „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ finansuojamas Europos Komisijos. Projekto tikslas – sukurti minimalius advokatų veiklos / teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, ir parengti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse.

[:en]

Quality state-guaranteed legal aid and uniform standards in all European Union (EU) countries. These are the goals that have been set for the “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Countries” (“QUAL-AID”) project being carried out by the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), the State-Guaranteed Legal Aid Service (hereinafter – SGLAS), the Lithuanian Bar Association, Germany’s Goethe University Frankfurt, and the Dutch Legal Aid Board.

One of the project tasks is to analyse and assess how the quality of legal aid is guaranteed in a specific country participating in the project. To this end, LIL researchers dr. Simonas Nikartas and Laurynas Totoraitis visited Frankfurt, Germany on 12–14 March together with SGLAS director Anželika Banevičienė, deputy director Diana Jarmalė, and Kaunas branch senior specialist Irmantas Skauranskas.

The project experts met at Goethe University Frankfurt with Hesse judges, prosecutors, and researchers from the university, and visited the Frankfurt Chamber of Lawyers and the Hessian Ministry of Justice. The project experts became acquainted with the features of the system of German legal aid in criminal proceedings and had the opportunity to hear opinions from practitioners in this field on the quality of legal assistance in this country.

Germany has a very specific system for providing of state legal aid in criminal proceeding. Unlike in Lithuania or the Netherlands, where there are special state institutions, which coordinate the provision of state-guaranteed legal aid, in the cases provided by law in German criminal proceedings, free participation of a counsel for the defence is ensured by the courts.

The information gathered during the trip is being used for the main objective of the project – creating minimum standards for lawyer activities and legal aid in criminal proceedings suitable for use in all EU countries, and to develop a methodology for monitoring compliance with these standards.

The project “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Countries” (“QUAL-AID”) is being funded by the European Commission. The goal of the project is to create minimum standards for lawyer activities/legal aid in criminal proceedings suitable for use in all European Union (EU) countries, and to develop a methodology for monitoring compliance with these standards suitable for use in all EU countries.

[:]