LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Charkovo studentams – apie atvirus duomenis

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) Tarptautinių ryšių skyriaus projektų administratorius dr. Martynas Mockus kovo pradžioje Charkove (Ukraina) tarptautinės teisės studentams skaitė pranešimą apie atvirų duomenų teisinį reguliavimą.

Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto organizuotoje Pavasario mokykloje „Teisė ir skaitmeninės technologijos“ dr. M. Mockus skaitė pagrindinį pranešimą „Atvirų duomenų teisinis reguliavimas“. Pavasario mokyklos klausytojai – tarptautinės teisės studijų magistro studentai, mokyklos modulis įsiskaito į studentų studijas.

Skaitytame pranešime buvo pristatytos sąvokos, principai, mokslininko atliktas globalus atvirų duomenų portalų duomenų rinkinių teisinio reguliavimo tyrimas. Pranešėjas studentams paaiškino „ledkalnio“ efektą, kurį sukuria atvirų duomenų licencijavimo mados, neatsižvelgiant į valstybės ar konkrečių įstaigų taikomą teisinį reguliavimą. Pristatytas teisinis reguliavimas, taikomas atviriems duomenims, jų turiniui. Pranešime atkreiptas dėmesys į nepraktišką Europos Sąjungos taikomą sui generis duomenų bazių teisių perleidimo problematiką. Analizuotas įsigaliojančio asmens duomenų reguliavimo nuostatų (GDPR) santykis su atvirais duomenimis, asmens duomenų atkūrimo iš depersonalizuotų duomenų problemos. Pristatyta intelektinės nuosavybės reguliavimo specifika, apžvelgta kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų kolekcijose esančių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių – išleistų rašytinių ir audiovizualinių kūrinių bei fonogramų (dar vadinamų kūriniais našlaičiais, angl. orphan works) dalyvavimas atvirų duomenų rinkoje.

Kita pranešimo dalis apėmė techninius interoperabilumo klausimus. Pristatytas dr. M. Mockaus plėtojamas modelis, galintis pusiau automatiniu ir automatiniu būdu analizuoti teisinį reguliavimą, taikomą konkrečiam atvirų duomenų rinkiniui, atsižvelgiant į skirtingų šalių jurisdikciją, specifinį nacionalinį atvirų duomenų reguliavimą, eliminuojant klaidingos licencijos nurodymo galimybę, gebantį generuoti licencijas, skirtas nuo paprastų iki sudėtingų, apimančių tūkstančius duomenų rinkinių reguliuojamų skirtingų jurisdikcijų.

Dr. M. Mockus viešnagės metu taip pat susitiko su Nacionalinės Ukrainos teisės akademijos vadovybe, pristatė Lietuvos teisės institutą, galimas bendradarbiavimo kryptis. Nacionalinė Ukrainos teisės akademija yra visų valstybinių institutų ir laboratorijų, dirbančių teisės mokslų tyrimų kryptyse, steigėja ir valdytoja. Akademijos vadovybė LTI atstovui įteikė kvietimą bendradarbiauti.

Viešnagės metu buvo aptartos ir galimos projektinės veiklos su Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto atstovais. Pavasario mokykloje aktyviai dalyvavo ir Talino technikos universiteto atstovai, su kuriais aptartos ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontai 2020“ projektų vystymo kryptys, artimiausiu metu vykstantys akademiniai renginiai.

[:en]

Dr. Martynas Mockus, a project manager at the Lithuanian Institute of Law (hereinafter – LIL) Department of International Relations, gave a presentation in early March to students of international law in Kharkiv, Ukraine on the legal regulation of open data.

At the Law and Digital Technologies spring school organised by Yaroslav Mudryi National Law University, Mr Mockus delivered the keynote address: “Legal Regulation of Open Data”. The students at the spring school are pursuing a master’s degree in international law; the course module counts towards their studies.

The presentation covered concepts, principles, and a global study on the legal regulation of open data portal data sets conducted by the scientist. The speaker spoke to the students about the “iceberg” effect, which is created by open data licensing trends, regardless of the legal regulation applied by the state or specific institutions. He also presented the legal regulation applicable to open data and their content. The speaker drew attention to the impractical problem of the sui generis database right transfer applied by the European Union. The relation of the General Data Protection Regulation (GDPR) coming into effect to open data and the problem of personal data recovery from depersonalised data were analysed. The specifics of the regulation of intellectual property were presented, and the participation of orphan works – written and audio-visual works and recordings for which the rights holders are unidentified – in cultural, educational and scientific collections was reviewed.

Another part of the presentation covered technical interoperability issues. A model being developed by Mr Mockus was introduced which can perform semi-automatic and automatic analysis of the legal regulation applicable to a specific open data set, taking the jurisdiction of different countries and the specific national regulation of open data into account, eliminating the possibility of specifying the wrong license, capable of generating licenses ranging from simple to complex, involving thousands of datasets regulated by different jurisdictions.

During his visit, dr. Martynas Mockus also met with the management of the National Law University of Ukraine and introduced the Law Institute of Lithuania and potential areas of cooperation. The National Law University of Ukraine is the founder and manager of all state institutes and laboratories working in the field of legal research. The management of the academy extended an invitation to the LIL representative for cooperation.

During the visit, potential project activities with representatives of Yaroslav Mudryi National Law University were also discussed. Other active participants in the spring school were representatives from Tallinn University of Technology, with whom general EU project development areas for the Horizon 2020 research and innovation programme as well as upcoming academic events were discussed.

[:]