LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mediacija – ne tik po baudžiamojo proceso

[:lt]

Siekdami plėsti alternatyvas baudžiamajam persekiojimui, turime kalbėti apie mediaciją iki ikiteisminio tyrimo, jo metu ar iki teisminio nagrinėjimo. Tokią poziciją savo pranešime „Mediacijos baudžiamojoje justicijoje galimybės“ išsakė Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkas dr. Rokas Uscila.

Teisingumo ministerijoje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Mediacija baudžiamojoje justicijoje“ dr. R. Uscila pabrėžė, jog Teisingumo ministerijos indėlis leido pradėti formuoti mediacijos baudžiamojoje justicijoje praktiką, tačiau reikia žengti kitą žingsnį ir formuoti visavertį mediacijos modelį. Šiandien Lietuvoje veikia nišinis (dalinis) mediacijos baudžiamojoje justicijoje modelis, kuris įgyvendinamas per probacijos sistemą.

Mediacijos ir probacijos sintezė galima, yra Europos šalių (pvz., Čekija, Latvija), kur mediacija „įkelta“ ir glaudžiai susieta su probacijos sistema, tačiau pats modelis kitoks nei Lietuvoje, mediacija nėra išskirtinai koncentruota į probuojamus asmenis, yra sukurti teisiniai pagrindai, deleguotos funkcijos, kurios leidžia maksimaliai išplėsti jos taikymą. 

Mokslininkas pasakojo, jog praktika Lietuvos probacijos tarnybose parodė, kad 90 proc. visų atvejų, kurie nagrinėjami mediacijoje, yra bausmių vykdymo sistemoje. Vis dėlto pažangi praktika ir tarptautiniai standartai aiškiai nurodo, kad mediacija turi būti prieinama tiek iki, tiek per, tiek po baudžiamojo proceso.

„Moksliniai tyrimai ir mediacijos taikymo praktika rodo, kad ankstesnis mediatorių įsiterpimas į konfliktą mažina patirtos viktimizacijos (traumavimo) žalą, taupomi materialiniai ir žmogiškieji resursai“, – kalbėjo mokslininkas Teisingumo ministerijos, Mykolo Romerio universiteto ir LTI organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje.

[:en]

In order to develop alternatives to prosecution, we have to talk about mediation before or during pre-trial investigation or before court proceedings. This position has been stated in a presentation “Possibilities of mediation in criminal justice” by Dr. Rokas Uscila, a researcher of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL).

At a round-table discussion “Mediation in criminal justice” held in the Ministry of Justice, Dr. Uscila highlighted that the contribution of the Ministry of Justice had enabled the start of formation of the practice of mediation in criminal justice, yet another step should be taken and a complete mediation model should be developed. A niche (partial) model of mediation in criminal justice, implemented through a probation system, functions in Lithuania today.

A synthesis of mediation and probation is possible and there are European countries (e.g. Czech Republic, Latvia) in which mediation is closely integrated in the probation system, yet the model differs from the one functioning in Lithuania; mediation is not specifically focused on probationers, legal basis has been established and functions allowing maximum scope of its application have been delegated.

The researcher stated that practice of Lithuanian probation services demonstrates that 90 percent of all cases examined in mediation come from the system of enforcement of sentences. However, good practices and international standards clearly indicate that mediation should be accessible before, during and after criminal proceedings.

“Scientific research and mediation practice shows that earlier intervention of mediators in the conflict mitigates the damage caused by victimisation (traumatisation) and contributes to saving of material and human resources,” commented the researcher at the round-table discussion organised by the Ministry of Justice, Mykolas Romeris University and LIL.

[:]