LIETUVIŲ EMIGRANTŲ BAUSMĖS PATIRČIŲ TYRIMAS MOKSLINĖS STAŽUOTĖS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE METU

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ skyrė finansavimą Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) mokslininko Simono Nikarto stažuotei pagal pateiktą projekto „Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu“ paraišką. 

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ skirta skatinti patyrusius ir jaunuosius Lietuvos mokslininkus bei doktorantus vykti į mokslines stažuotes užsienyje. Stažuotės, susijusios su mokslininkų vykdomos mokslinės veiklos tematika, skiriamos informacijai rinkti ir tyrimo daliai atlikti užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Projekto tikslas – tobulinti mokslininko kvalifikaciją ir didinti tarptautinį mobilumą atliekant lietuvių emigrantų Jungtinėje Karalystėje bausmės patirčių tyrimą mokslinės stažuotės Kembridžo universiteto Kriminologijos institute metu.

Pagrindinis uždavinys – tyrimo metodologijos ir instrumentarijaus tikslinimas bei empirinis lauko tyrimas – interviu su nuteistaisiais, Lietuvos piliečiais, atliekančiais bausmę Jungtinės Karalystės korekcijos institucijose, bei su jų priežiūrą vykdančiais pareigūnais.

Tyrimas daugiausia bus orientuotas į tokius bausmės atlikimo aspektus kaip adaptacija užsienio valstybės teisiniame, socialiniame ir kultūriniame kontekste, subjektyvusis bausmės legitimumas (pvz., bausmės suvokimas kaip teisingos, proporcingos), požiūris į savo perspektyvas ir ateitį bausmės atlikimo metu ir atlikus bausmę. Tyrimas padės identifikuoti šių asmenų priežiūros ir resocializacijos tobulinimo būdus atsižvelgiant į šių nuteistųjų bausmės atlikimo specifiką, jų kultūrinius ir socialinius skirtumus, lyginant su Jungtinės Karalystės piliečiais.

Stažuotė prisidės prie mokslininko kvalifikacijos tobulinimo, padės didinti tarptautinį Lietuvos mokslininkų žinomumą, sudarys sąlygas stiprinti Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo ryšius su aukšto lygio Jungtinės Karalystės mokslo institucijų mokslininkais, ateityje rengti bendrus projektus ir tokiu būdu labiau įsilieti į aukšto lygio tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę.

Stažuotės trukmė: 2019-09-04–2019-10-12.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0174) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).