NUTEISTŲJŲ IR GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ ASMENŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ MODELIO, PRIEMONIŲ, PASLAUGŲ SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

2007 m. iš visų regioninių pataisos inspekcijoje prižiūrimų asmenų (8287 asm.) tik 43% (3637 asm.) dirbo, nors 96% asmenų įskaitoje sudarė asmenys iki 55 metų. Čia ir toliau – S. Rajunčius, „Pataisos inspekcija 2007 – aisiais”, „Kryžkelė”, 2008, Vilnius. Statistika rodo didelį darbingo amžiaus asmenų nedarbo lygį (bendrasis Lietuvos nedarbo lygis 2007 m. buvo 4,2%). 2007 m. recidyvo laipsnis įskaitoje esančių asmenų – 11%, tačiau bendrasis (visų teistumą turinčių asmenų) recidyvo laipsnis skaičiuojamas iki 60%. Projekto kūrėjai įvardina bent 2 aukšto nedarbo, recidyvo bei psichotropinių medžiagų vartojimo priežastis:

 
1. Įsigalėjusios įtakingos kriminalinės subkultūros egzistavimas ir už kalėjimo ribų. Palyginimui – LR Seimo kontrolierės Albinos Radzevičiūtės interviu: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=17489626.
 
2. Nėra sukurtų socialinės paramos ir integracijos į darbo rinką modelių, kurie apjungtų visus sistemoje egzistuojančius resursus bei galėtų kontroliuoti iškylančius iššūkius. 2006 – 2008 m. įgyvendintas, ES paramą gavęs projektas „Gyventi laisvai laisvėje” (pagrindinis pareiškėjas VA Caritas) parodė, kad vienišos, kad ir stiprių NVO, pastangos yra menkos rezultatų prasme ir brangios. Panašia socialinės paramos teikimo patirtimi dalinasi ir Pataisos inspekcijos pareigūnai. 
 
Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcija skatina resursų apjungimą socialinės paramos teikimui (21, 23.5, 25.5, 31 punktai). Projekto rengėjai suvokia, kad siekiant šios nuostatos įgyvendinimo, būtinas teisinis, struktūrinis ir praktinis sistemos įgalinimas. 
 
Parengtas projektas sprendė aukščiau įvardintas problemas, sukurdamas ir įgyvendindamas teoriškai ir praktiškai pagrįstą integracijos į darbo rinką modelį bei NVO ir savanorių įtraukimo į probacijos sistemą būdus. 
 
Projekto partneriai:   
Vykdytojai: dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Algimantas Čepas, Laura Ūselė, Simonas Nikartas. 
 
Trukmė: 2009.03.06 – 2012.02.29.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioritetą, „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonė NR. VP1-1.3-SADM-02-K, „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”.