ŽANDARMERIJOS CENTRINĖS VADOVYBĖS PAGALBOS MOTERIMS IR VAIKAMS PADALINIŲ ORGANIZACINIŲ GEBĖJIMŲ DIDINIMAS

Nuo 2018 m. kovo Lietuvos teisės institutas (LTI) kartu su partneriais įgyvendins Europos Sąjungos „Dvynių“ programos projektą Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“, kurio tikslas – didinti žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinius gebėjimus teikiant pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat mažinant smurtą artimoje aplinkoje.

Dvejus metus Lietuvos policijos departamento specialistų ir Lietuvos teisės instituto mokslininkų komanda kartu su ekspertais iš Latvijos, Estijos ir Slovėnijos padės Turkijos žandarmerijai kurti komunikacijos strategiją, kurią pasitelkus bus skatinamas nepakantumas smurtui, pilietiška reakcija į smurtą prieš vaikus ir moteris, visuomenės ir žandarmerijos bendradarbiavimas sprendžiant šią problemą.

Planuojama, kad bendradarbiaujant su Turkijos žandarmerija bus parengta institucinė pagalbos pažeidžiamoms visuomenės grupėms komunikacijos strategija, sukurtos mokymų programos ir organizuoti mokymai įvairių lygių žandarmerijos tarnybos darbuotojams visuose Turkijos regionuose. Projekto įgyvendinimo metu tai pat bus parengta viešinimo medžiaga ir padidintas tiek teisėsaugos pareigūnų, tiek visuomenės suvokimas apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, moterų ir vaikų teises bei saugumo didinimo poreikį.

LTI jau nuo 2015 m. sėkmingai veikia įgyvendindamas ES „Dvynių“ programą, prisidėdamas prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos koordinuojamų užsienio politikos prioritetų ir tarptautinių įsipareigojimų vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai bei teisingumo srityse. Institutas skiria ypatingą dėmesį ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurių tikslas – sukurti ir perduoti pažangias socialines-mokslines inovacijas kitoms valstybėms ir taip skatinti jų politinę ir ekonominę integraciją į ES ir vidaus teisinės sistemos reformas.

 

Projekto veiklas koordinuos Lietuvos policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Kiti projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto trukmė: 2018-03–2020-03.

Projektą finansuoja Europos Komisija, skyrusi beveik 1,65 mln. eurų.

 

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti moksliniuose ir viešuose renginiuose bei įvairiuose leidiniuose:

  • Uscila, Rokas. Intervencinė smurtinį elgesį keičianti programa, jos taikymas Lietuvoje:praktiniai ir teoriniai aspektai = Interventional program for changing of violent behavior, its application in Lithuania: practical and theoretical aspects // Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika XV = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика / Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2019. ISBN 9789986555469. p. 491-508.
  • Uscila, Rokas. Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas = Domestic Violence: The Situation Assessment of Crimes Victims with Disabilities // Pedagogika / Pedagogy: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2020, 138, 2, p. 175-192. DOI: 10.15823/p.2020.138.10.