SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

Projektas „Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros” rėmėsi prielaida, kad socialiniame gyvenime dalyvauja skirtingų formų šeimos. Lietuvos moksle ir valstybinėje politikoje dažniausiai apsiribojama tik dviejų abstrakčių kategorijų – santuoka sudarytų šeimų ir santuoka negrindžiamų šeimų – išskyrimu. Pakankamo mokslinio dėmesio dar nėra skirta tam, kad egzistuoja tiek skirtingos santuoka sudarytų šeimų formos (pvz.: santuoka tarp skirtingos pilietybės, skirtingos gyvenamosios vietos asmenų sudarytos šeimos, santuoka sudarytos šeimos, kuriose auginami sutuoktinių vaikai iš ankstesnių santuokų, t.t.), tiek – skirtingos santuoka negrindžiamų šeimų formos.

Projektas taip pat rėmėsi hipoteze, kad skirtingų šeimos formų, skirtingų socialinės, ekonominės, teisinės padėties šeimų stabilumas ir plėtra reikalauja specifinių teisinių, socialinių, ekonominių priemonių. Todėl projekto metu buvo analizuojama, kokią vertę konkrečios valstybinės šeimų stabilumo ir plėtros priemonės turi konkrečioms šeimų formoms, konkrečios socialinės, ekonominės, teisinės padėties šeimoms. Atliekant lyginamąją analizę buvo siekiama nustatyti, kokios užsienio valstybių taikomos priemonės galėtų būti perimamos Lietuvoje. Apibendrinant šių analizių rezultatus buvo įvertintas tirtų priemonių sistemos tinkamumas šeimų stabilumui ir plėtrai didinti.

Šeimos institutas yra daugialypis, nulemiamas itin skirtingų veiksnių. Valstybė taip pat taiko labai skirtingas priemones, turinčias reikšmę šeimų stabilumai ir plėtrai. Todėl šių priemonių visetas negali būti nuosekliai ištirtas vienos mokslo krypties ribose, tokiam tyrimui būtina vienyti skirtingų mokslo krypčių metodus ir žinias. Projekto tyrimas – interdisciplininis, atliktas teisės ir ekonomikos mokslininkų bei kitų tyrėjų grupės.

Projekto partneris – Vilniaus universitetas.

Vykdytojai: prof. Vytautas Mizaras (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė (Teisės instituto Teisės sistemos tyrimų skyriaus vedėja – tyrėja), Kristina Ambrazevičiūtė (Teisės instituto Teisės sistemos tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja; Mykolo Romerio universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros lektorė), Evaldas Visockas (Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas – tyrėjas), dr. Vytautas Gavelis (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Teorinės ekonomikos katedros docentas).

Trukmė: 2012.03.01 – 2013.12.31.

Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”.
Projekto finansavimo sutarties numeris: SIN-10/2012.