LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Studentų tyrimų konkurse – sėkmingas jaunųjų Instituto tyrėjų debiutas

[:lt]

 

Šiųmetis ruduo Lietuvos teisės institutui (toliau – LTI, Institutas) išskirtinai sėkmingas – įgyvendinamų projektų pintinė ir toliau gausiai pildosi. Šį kartą džiaugiamės trimis „užderėjusiais“ projektais, kuriuos Lietuvos mokslo taryba finansuos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“. Studentų tyrimai – tai 6 mėnesių trukmės projektai, kai rudens ir pavasario semestrais studentai, vadovaujant tyrimų vadovams, pagal individualią programą atlieka mokslinį tiriamąjį darbą.

Džiaugiamės, jog net dvi studentų tyrimų paraiškos sulaukė labai aukštų ekspertų įvertinimų ir pakliuvo tarp penkių geriausiai įvertintų idėjų humanitarinių, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų sričių paraiškų grupėje, kurioje sulaukta 74 paraiškų. Sveikiname projektams vadovausiančias Instituto mokslininkes bei jaunąsias tyrėjas!

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 5 kurso studentė Jovita Bislytė, vadovaujant dr. Dovilei Pūraitei-Andrikienei, vykdys mokslinį tyrimą Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas sveikatos teisėje, analizuojant pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinius klausimus“ (ZAPPA), projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0359. Jo metu bus siekiama nustatyti pacientų patirtos žalos atlyginimo reglamentavimo ES ir skirtingose jos valstybėse narėse sąlyčio taškus bei įvertinti Bendrijos kompetenciją derinant šią sritį.

Vilniaus universiteto sociologijos ir kriminologijos magistrantės Aistės Gustaitės projekto Resocializacijos priemonių taikymo problemos ir perspektyvos įkalinimo įstaigose elgesio korekcijos programas vykdančių specialistų požiūriu“ (RE-LAV), Nr. 9.3.3-LMT-K-712-22-0368, įgyvendinimui vadovaus Instituto mokslininkė dr. Rūta Vaičiūnienė. Šio tyrimo tikslas – identifikuoti ir išanalizuoti problemas, su kuriomis susiduria elgesio korekcijos programas vedantys įkalinimo įstaigų darbuotojai, bei numatyti tolimesnes veiksmingo resocializacijos, t. y. sėkmingos asmens reintegracijos į visuomenę mažinant pakartotinį jo nusikalstamumą, įgyvendinimo perspektyvas.

Projektą Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė“ (DI-CA), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0364, padedant dr. Agnei Limantei, įgyvendins Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 4 kurso studentė Deimantė Rimkutė. Ji šiuo tyrimu sieks įvertinti, ar dabartinė dirbtinio intelekto ir civilinės atsakomybės reglamentavimo kryptis yra tinkama, atspindi ES keliamus uždavinius ir vertybes. Tyrimo tikslas taip pat apima nevienareikšmiškai teisės moksle ir praktikoje vertinamo dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės reglamentavimo siūlymų suformavimą bei pateikimą.

 

Projektų trukmė – 2020-11-03–2021-04-30.

Projektai bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

[:]