LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Teismo ekspertizė ar objekto tyrimas?

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkės konstatavo, kad teismo ekspertizė ir objekto tyrimas, atliekamas specialisto, yra lygiaverčiai ir atliekami tų pačių specialių žinių turinčių teismo ekspertų, todėl turi iš esmės vienodą įrodomąją galią nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme.

Tokia išvada pateikta mokslininkų Giedrės Maslauskaitės bei Sofios Khatsernovos mokslo studijoje „Teismo ekspertizės ir objektų tyrimo reglamentavimo baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumas, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) standartus“. Mokslo studija atlikta įgyvendinant Teisingumo ministerijos programą.

Mokslininkės atkreipia dėmesį, kad objektų tyrimas, skiriamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, yra iš esmės vienintelė jiems prieinama priemonė panaudoti specialias žinias, taigi logiška, kad, siekiant surinkti pakankamai duomenų įtarimui ar kaltinimui pagrįsti, tokių objektų tyrimų ikiteisminio tyrimo metu skiriama kur kas daugiau nei ekspertizių. Be to, objekto tyrimo skyrimas specialistui yra greitesnė ir paprastesnė procedūra, padedanti užtikrinti operatyvumo principo įgyvendinimą.

Tuo tarpu teismo ekspertizė, skiriama bylos nagrinėjimo metu, kai iš esmės visi reikšmingi duomenys, susiję su nusikalstamos veikos padarymu, jau surinkti, yra labiau skirta teismo poreikiams tenkinti, siekiant išsiaiškinti objektyvią tiesą byloje.

Teismo ekspertizės reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese, atsižvelgiant į ES standartus, anot mokslininkių, yra tinkamas, aiškus ir pakankamas. Specialių žinių subjektų atskyrimo problematika nedaro įtakos Lietuvos teisės aktų atitikčiai ES reikalavimams, kadangi nurodytas skirstymas nebūdingas regioniniam ES ir tarptautiniam reglamentavimui.

Autorių nuomone, specialisto ir eksperto, kaip specialių žinių subjektų, atskyrimas baudžiamajame procese nedarytų didesnės įtakos rungtyniavimo principui baudžiamajame procese, jei dėl jau atliktų objektų tyrimo gynybai būtų suteikta galimybė pateikti papildomus duomenis ir dėl jų būtų atliekamas papildomas objekto tyrimas, kaip pirminio papildymas ar koregavimas, atsižvelgiant į naujai pateiktus duomenis.

Mokslininkės teigia, kad, atsižvelgiant į dabartines technologines galimybes dėl baudžiamojo proceso skaitmenizavimo, specialisto figūra baudžiamajame procese nėra perteklinė. Objektų tyrimo, kurį atlieka specialistas, paskyrimo tvarka, lyginant su ekspertizės paskyrimu, baudžiamojo proceso operatyvumo aspektu užtikrina spartesnį nusikalstamų veikų tyrimą.

 

Visą mokslo studijos tekstą galima rasti Lietuvos teisės instituto interneto svetainėje:

https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Maslauskaite_Khatsernova.pdf

[:en]

The Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) researchers have concluded that a forensic examination and an examination of an object performed by a specialist are of equal value and carried out by forensic experts with the same specialised knowledge, so in principle, they have equal probative value in criminal proceedings.

Such was the conclusion given in the scientific study “Sufficiency of Regulation of Legal Expertise and Investigation of Subjects in the Criminal Proceedings in Lithuania, in Accordance with the European Union Standards” by researchers Giedrė Maslauskaitė and Sofia Khatsernova. The scientific study was conducted as part of the Ministry of Justice’s programme.

The researchers point out that examination of objects assigned by pre-trial investigation officers is essentially the only tool available to them to use special knowledge, so it is logical that in order to gather sufficient data to substantiate a suspicion or accusation, these examinations of objects are assigned considerably more frequently than forensic examinations during the pre-trial investigation. In addition, assigning examination of an object to a specialist is a faster and simpler procedure, which helps ensure implementation of the principle of expeditiousness.

Meanwhile, forensic examinations assigned during hearing of the case when all relevant data related to commission of the criminal offense have already been collected is more for meeting the needs of the court in order to clarify the objective truth in the case.

According to the researchers, regulation of forensic examination in the criminal proceedings of the Republic of Lithuania is, in respect to EU standards, adequate, clear and sufficient. The problem of separation of persons of special knowledge does not affect the compliance of Lithuanian legal acts with EU requirements, as the indicated distinction is not specific to regional EU and international regulation.

In the opinion of the authors, the separation in criminal proceedings of a specialist and an expert as persons of special knowledge would not have any significant impact on the principle of competition in criminal proceedings if, due to the investigation of objects already carried out, the defence would be given the opportunity to submit additional data due to which an additional object examination would be conducted as an addition to or correction of the initial one, having regard to the newly submitted data.

The researcher state that given the current technological possibilities for digitisation of the criminal process, the presence of a specialist in criminal proceedings is not superfluous. In terms of expeditiousness of the criminal process, the procedure for assigning an object examination that is conducted by a specialist ensures speedier investigation of criminal acts than that of assigning an expert examination.

The full text of the scientific study can be found on the Law Institute of Lithuania website: https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Maslauskaite_Khatsernova.pdf

[:]