LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Ukrainos ombudsmeno įstatymo projektui – inovatyvūs sprendimai

[:lt]

Šią savaitę Lietuvos teisės instituto (LTI) direktorės dr. Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės vadovaujama ekspertų grupė dirba Ukrainoje. Darbo grupė Ukrainos ombudsmeno įstatymo projektui pasiūlė inovatyvių sprendimų. 

Daugelyje Europos šalių ombudsmeno institucijai keliamas tikslas būti ne tik žmogaus teisių gynėju, bet ir skatinti atsakingo valdymo įgūdžius viešajame administravime. Ukrainoje rengiamas Ombudsmeno įstatymo projektui pasiūlytas papildymas, kuriuo siekiama patobulinti ombudsmeno statusą. Atsižvelgiant į Europos ombudsmeno institucijų praktiką, pasiūlyme numatomos skyrimo ir atleidimo procedūros, imunitetai ir veiklos garantijos.

Kita svarbi nauja įstatymo dalis – ombudsmeno mandatas ir skundų nagrinėjimo procedūrų tobulinimas. Darbo grupė, vadovaujama LTI direktorės, siūlo numatyti du teisinius sprendimus, kuriuos ombudsmenas gali priimti po kiekvieno atlikto individualaus skundo tyrimo: rekomendaciją valstybės institucijai arba reagavimo (valdymo) aktą su konkrečiomis sankcijomis pažeidėjui (institucijai, valstybės tarnautojui ar pareigūnui). 

Darbo grupė taip pat rengia naujos redakcijos unifikuotą Lygių galimybių įstatymo projektą, skirtą Ukrainai.

Ombudsmeno institucijos gebėjimų stiprinimo projektą Ukrainoje, koordinuojant Lietuvos teisės institutui, bendrai įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Ludwig’o Boltzmann’o žmogaus teisių instituto (Austrija) ekspertai. Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrins finansinį ir administracinį projekto valdymą.

[:en]

This week, an expert group headed by Law Institute of Lithuania (LIL) director Dr Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė is working in Ukraine. The working group has proposed innovative solutions for draft legislation on the Ukrainian ombudsman. 

In many European countries, the objective of the ombudsman is not only to act as a defender of human rights, but also to promote responsible management skills in public administration. A proposed supplement to the draft legislation on the ombudsman is being prepared in Ukraine which aims to improve the status of the ombudsman. Taking into account the practice of European ombudsman institutions, appointment and dismissal procedures, immunities and performance guarantees are provided for in the proposal.

Another important new part of the law is the mandate of the ombudsman and improvement of complaints procedures. Headed by the director of the LIL, the working group is proposing to foresee two legal decisions that the ombudsman can take after each individual investigation into a complaint: a recommendation to a public institution or a response/management act with specific sanctions for the offender (institution, civil servant or official). 

The working group is also preparing a new version of the unified Draft Law on Equal Opportunities for Ukraine.

The project in Ukraine to strengthen the capacity of the ombudsman, under the coordination of the Law Institute of Lithuania, is being implemented by a team of experts from the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Law Institute, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, the State Data Protection Inspectorate, the Vilnius University Faculty of Law and the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Austria). The Central Project Management Agency will ensure the financial and administrative management of the project.

[:]